The ambiguous awareness of approaching squeeze-out – czech case study in the EU Perspective

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cvik, Eva Daniela
dc.contributor.author MacGregor Pelikánová, Radka
dc.date.accessioned 2017-12-18
dc.date.available 2017-12-18
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2017_2_01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21361
dc.description.abstract Nucený přechod účastnických cenných papírů, neboli vytěsnění či squeeze-out, je kritizovaná právní metoda používaná akcionáři v EU, která byla podstatně změněna v rámci současné české právní rekodifikace. Nově byla zakotvena povinnost většinových akcionářů pro případ squeeze-out postupovat na základě stejných podmínek vůči všem minoritním akcionářům. Tito mají obdržet stejnou kompenzaci, a případě dorovnání. Účinné uplatnění tohoto pravidla vyžaduje, aby minoritní akcionáři o něm měli povědomí. Trojice cílů tohoto příspěvku je popsat a vysvětlit předmětnou novou povinnost a poskytnout hloubkovou, kritickou a komparatistickou analýzu povědomí o blížícím se squeeze-out, které ji zakládá. S ohledem na cíle jsou stanoveny hypotézy a využity multidisciplinární primární a sekundární prameny, a to z ČR i EU. Získané výsledky s komentáři naznačují nedostatečné povědomí, které má negativní dopad na aplikaci nově uložené povinnosti v ČR a celkově in na squeeze-out situace v EU. cs
dc.description.abstract Przymusowy wykup papierów wartościowych, czyli squeeze-out to krytykowana metoda prawna stosowana przez akcjonariuszy w UE, która została w istotny sposób zmieniona w ramach czeskiej rekodyfikacji prawa. Nowością na wypadek squeeze-out jest obowiązek większościowych akcjonariuszy postępowania na takich samych warunkach wobec wszystkich drobnych akcjonariuszy. Mają oni otrzymać taką samą rekompensatę i ewentualnie wyrównanie. Skuteczne stosowanie tej zasady wymaga, by drobni akcjonariusze mieli tego świadomość. Niniejszy artykuł ma trzy cele, opisanie i wyjaśnienie nowego obowiązku i przeprowadzenie dogłębnej, krytycznej i porównawczej analizy wiedzy nt. zbliżającego się squeeze-out, który taki obowiązek rodzi. Pod kątem określonych celów postawiono hipotezy i wykorzystano wielodyscyplinarne źródła pierwotne i wtórne, zarówno z Czech, jak i UE. Uzyskanie wyniki wraz z ich omówieniem wskazują na niewystarczającą wiedzę, która ma negatywny wpływ na stosowanie nowo nałożonego obowiązku w Czechach i ogólnie też na sytuację squeeze-out w UE. pl
dc.description.abstract A forced transfer of participating securities, squeeze-out, is an animadverted legal method used by shareholders in the EU, which was significantly changed by the recent Czech re-codification. A new duty was imposed upon the majority shareholders for the squeeze-out scenario – to proceed vis-à-vis all minority shareholders in the same manner. They all should get the same compensation, and even the same evening-up. To make this new rule effectively and efficiently applicable, minority shareholders need to be aware of it. The trio of goals of this paper is to describe and explain this duty and to provide a deep, critical and comparative analysis of the awareness of the approaching squeeze-out generating it, while using a set of interrelated hypotheses and relying on primary as well secondary multidisciplinary data in the Czech Republic as well as in the EU. The yield results with comments suggest the insufficient awareness impairing the application of the newly imposed duty in the Czech Republic and the squeeze-outs in general in the EU. en
dc.description.abstract Eine gezwungene Übertragung von teilnehmenden Wertpapieren, Squeeze-out, ist eine kritisierte Rechtsmethode, die in der EU verwendet wird und durch die neueste tschechische Rekodifizierung deutlich verändert wurde. Für ein Squeeze-out-Szenario wurde eine neue Pflicht der Mehrheitsgesellschafter eingeführt, und zwar mit allen Minderheitsgesellschafter in gleicher Weise zu verhandeln und gleichen Ausgleich zu erteilen. Um diese neue Regel effektiv und effizient anwendbar zu machen, müssen sich die Minderheitsgesellschafter dessen bewusst sein. Das Trio der Ziele dieses Aufsatzes ist, diese Pflicht zu beschreiben und zu erklären und eine tiefe, kritische und vergleichende Analyse über das Bewusstsein über die Annäherung von Squeeze-out zu schaffen. Dazu werden zusammenhängende Hypothesen und primäre als auch sekundäre multidisziplinäre Daten verwendet. Die erzielten Resultate deuten darauf hin, dass das unzureichende Bewusstsein die Anwendung der neuen verhängten Pflicht in der Tschechischen Republik und die Squeeze-outs im Allgemeinen in der EU beeinträchtigt. de
dc.format text cs
dc.format.extent 12 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon ALCADE, N.; PÉREZ-SOBA, I.: Has the EU Takeover Directive Improved Minority Shareholder Protection? The Spanish Evidence. European Business Organization Law Review. 2016, Vol. 17, Issue 3, pp. 261–283. ISSN 1566-7529. DOI: 10.1007/s40804-016-0049-8
dc.relation.isbasedon BANÁYIOVÁ, A.: Právo akcionářů na dorovnání – soudní judikatura ve světle nové právní úpravy. Bulletin Advokacie. 2016, Vol. 11, pp. 30–31. ISSN 1210-6348.
dc.relation.isbasedon BARTUSKOVÁ, T.; PAPALOVÁ, M.; KRESTA, A.: Selection of a Forecasting Method: Analytical Hierarchy Process Approach. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2015, Vol. 34, Issue 2, pp. 17–28. ISSN 1211-555X.
dc.relation.isbasedon CROCI, E.; NOWAK, E.; EHRHARDT, O.: The corporate governance endgame – minority squeeze-out regulation and post-deal litigation in Germany. Managerial Finance. 2017, Vol. 43, Issue 1, pp. 95–123. ISSN 0307-4358. DOI: 10.1108/MF-01-2016-0032
dc.relation.isbasedon CVIK, E. D.; MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, R.; HES, A.: The impact of recodification on the squeeze-out in a comparative perspective. In: Jedlička, P., Marešová, P., Soukal, I. (eds.), Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017. UHK, Hradec Králové, 2017, Vol. 7(1), pp. 127–136. ISBN 978-80-7435-664-3.
dc.relation.isbasedon DAI, Y.; KONG, D.; WANG, L.: Information asymmetry, mutual funds and earnings management: Evidence from China. China Journal of Accounting Research. 2013, Vol. 6, Issue 3, pp. 187–209. ISSN 1755-3091. DOI: 10.1016/j.cjar.2013.03.001
dc.relation.isbasedon DĚDIČ, J.; PIHERA, V.: Nucený výkup a cena akcií [online]. Ekonom. 25. 5. 2006 [accessed 2016-08-10]. Available from WWW: http://ihned.cz/c3-18533990-000000_d-nuceny-vykup-a-cena-akcii
dc.relation.isbasedon DVOŘÁK, T.: Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči. Právní fórum. 2005, Vol. 7, pp. 20–30. ISSN 1214-7966.
dc.relation.isbasedon GĘBKA, B.: Ownership structure, monitoring, and market value of companies: evidence from an unusual privatization mode. International Review of Applied Economics. DOI: 10.1080/02692171.2014.918938
dc.relation.isbasedon GILSON, R. J.; SCHWARTZ, A.: Corporate control and credible commitment. International Review of Law and Economics. DOI: 10.1016/j.irle.2015.06.002
dc.relation.isbasedon GORAK, A.: The Interests of Minority and Majority Shareholders in the EU. Journal of International Affairs. 2013, No. 1, pp. 1–2. ISSN 0022-197X.
dc.relation.isbasedon HAVEL, B. et al.: Zákon o obchodních korporacích s důvodovou zprávou a rejstříkem. 1st edition. SAGIT, Ostrava, 2012. ISBN 978-80-7208-923-9.
dc.relation.isbasedon HECKMAN, J. J.: Rejoinder: Response to Sobel. Sociological Methodology. 2005, Vol. 35(1), pp. 135–162. ISSN 1467-9531. DOI: 10.1111/j.0081-1750.2006.00166.x
dc.relation.isbasedon JIANG, W.; LI, T.; MEI, D.; THOMAS, R.: Appraisal: Shareholder Remedy or Litigation Arbitrage? Journal of Law and Economics. DOI: 10.1086/689578
dc.relation.isbasedon KNAPP, V.: Teorie práva. 1st edition. C. H. Beck, Praha, 1995. ISBN 80-7179-028-1.
dc.relation.isbasedon KOTLÁRIK, M.: Takeover Bids Directive: Board Neutrality, Breakthrough, Squeeze-out and Sell-out. The Common law review. 2008, Vol. 9, pp. 28–30. ISSN 1213-4678.
dc.relation.isbasedon MATEJKA, J. Internet jako objekt práva – Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. CZ.NIC, Praha, 2013. ISBN 978-80-904248-7-6.
dc.relation.isbasedon PEARSON, K.: On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. Series 5. DOI: 10.1080/14786440009463897
dc.relation.isbasedon PELIKÁNOVÁ, R. M.: Internet My Dearest, What Type of European Integration Is The Clearest? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, Vol. LXI, Issue 7, pp. 2475-2481. ISSN 1211-8516.
dc.relation.isbasedon PELIKÁNOVÁ, R. M.; CÍSAŘOVÁ, J.: An Overview of the Concept of Good Morals in Czech Codices. AA Law Forum. 2014, No. 5, pp. 3–12. ISSN 1804-1094.
dc.relation.isbasedon PELIKÁNOVÁ, R. M.; MacGREGOR, R.: Current academic and managerial views on the valuation of Internet domain names. In: Loster, T.; Pavelka, T. (eds.), 10th International Days of Statistics and Economics. VŠE, Praha, 2016, pp.1119–1129. ISBN 978-80-87990-10-0.
dc.relation.isbasedon POSLANECKÁ SNĚMOVNA PČR; VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích. 2011. ASPI – LIT38264CZ.
dc.relation.isbasedon SHAWN, M.: Global Society and International Relations: Sociological Concepts and Political Perspectives. 1st edition. Polity Press, Cambridge, 1994. ISBN 0745612113.
dc.relation.isbasedon SCHUMPETER, J. A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers, New York, 1975. ISBN 0-06-13308-6.
dc.relation.isbasedon SILVERMAN, D.: Doing Qualitative Research – A Practical Handbook. 4th edition. SAGE, London, 2013. ISSN 978-1446260159.
dc.relation.isbasedon SZYDA, J. A.: Verification of the usefulness in Implementing Discriminant Analysis Models in the Assessment of Potentially Bankrupt Businesses in the Wholesale Trade Sector within the Construction Industry. ACC Journal. 2014, Vol. XX, Issue 2, pp. 31–40. ISSN 1803-9782.
dc.relation.isbasedon ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. et al.: Obchodní zákoník. Komentář. 13th edition. C. H. Beck, Praha, 2010. ISBN 9788072635825.
dc.relation.isbasedon WANG, Y.; LAHR, H.: Takeover law to protect shareholders: Increasing efficiency or merely redistributing gains. Journal of Corporate Finance. 2017, Vol. 43, pp. 288–315. ISSN 0929-1199. DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2017.01.007
dc.subject.classification shareholder companies
dc.subject.classification minority share
dc.subject.classification shareholder
dc.subject.classification squeeze-out
dc.title The ambiguous awareness of approaching squeeze-out – czech case study in the EU Perspective en
dc.title.alternative Niejednoznaczna świadomość zbliżającego się squeeze-out – czeskie studium przypadku z perspektywy UE pl
dc.title.alternative Nejednoznačné povědomí o blížícím se squeeze-out – Česká případová studie v EU perspektivě cs
dc.title.alternative Das ambivalente Bewusstsein über das Nahen des Squeeze-out – tschechische Fallstudie in der EU Perspektive de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2017-2-001
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 23
local.relation.issue 2
local.citation.spage 7
local.citation.epage 18
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account