Values identification of kinematic quantities during a mechanical shock

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pešík, Lubomír
dc.contributor.author Vančura, Martin
dc.date.accessioned 2017-12-14
dc.date.available 2017-12-14
dc.date.issued 2009
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2009_1_04
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21342
dc.description.abstract Článek se zabývá aktuální problematikou zpracování signálů při měření nestacionárních mechanických dějů. Zvláštní případem jsou rázy, které kladou jak na měřící aparaturu, tak na metody zpracování naměřených hodnot velmi vysoké nároky. Obvykle se měří zrychlení a jeho integrací se získávají údaje o časovém průběhu rychlosti, případně dráhy. V naměřeném signálu se však v průběhu rázu objevují parazitní složky, které příslušejí vlastním tlumeným kmitům povrchu měřeného objektu a snímače samotného. V příspěvku jsou na konkrétních případech uvedeny výsledky zpracování a vyhodnocení signálů metodami založenými na matematickém a mechanickém odfiltrování vysokofrekvenčních složek. cs
dc.description.abstract Artykuł dotyczy aktualnych zagadnień w zakresie przetwarzania sygnałów w pomiarach niestacjonarnych zjawisk mechanicznych. Szczególnymi przykładami są mechaniczne uderzenia, które stawiają bardzo wysokie wymagania zarówno w stosunku do urządzeń pomiarowych, jak i do przetwarzania wyników pomiarów. Zazwyczaj mierzy się przyspieszenie, a na wskutek jego integracji pozyskiwane są dane nt, kształtowania się prętkości lub toru w czasie. W uzyskanym w wyniku pomiarów sygnale pojawiają się jednak również elementy „pasożytnicze”, powodowane stłumionymi drganiami powierzchni mierzonego obiektu i samego urządzenia pomiarowego. Artykuł przedstawia, na podstawie konkretnych przykładów, wyniki przetworzenia i analizy sygnałów przy pomocy metod, bazujących na matematycznym lub mechanicznym wyfiltrowaniu elementów o wysokich częstotliwościach. pl
dc.description.abstract The paper deals with current problems of signal processing during measurement of nonstationary mechanical processes. A special case of them are shocks which impose demanding requirements on the measuring equipment as well as on processing methods of measured data heavily. Usually, acceleration is measured by acceleration transducers. If these data are integrated consequently, the time behavior of velocity or displacement will be acquired. During mechanical shocks the measured signal includes spurious components which belong to damped natural oscillations of the measured object surface and transducer as well. In the article there are mentioned concrete examples of the measured data and their evaluation of signal processing methods which are based on mathematical and mechanical filtering of high-frequency vibration components. en
dc.description.abstract Der Beitrag befaßt sich mit aktueller Problematik von einer Verarbeitung der Meßsignale nichtstationärer Vorgänge. Besondere Fälle sind mechanische Stöße, die sehr große Ansprüche an die Meßtechnik als auch an die Verarbeitung von Meßergebnissen stellen. Üblich werden Beschleunigungen gemessen die nach ihrer Integrierung in zeitliche Verläufe der Geschwindigkeiten bzw. der Wege übergehen. Im gemessenen Signal erscheinen im Verlauf des Stoßes auch parasitäre Komponente, die den gedämpften Eigenschwingungen der Oberfläche des gemessenen Objektes und selbst des Aufnehmers gehören. Im Beitrag werden auf konkreten Beispielen Ergebnisse der Verarbeitung und Auswertung der Signale mit Hilfe von Methoden gezeigt, die auf mathematischer oder mechanischer Ausfiltierung beruhen. de
dc.format text cs
dc.format.extent 6 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon SAE J211/1 (1995), Surface Vehicle Recommended Practice, (R) Instrumentation for Impact Test – Part 1 – Electronic Instrumentation, Revision March.
dc.relation.isbasedon SAE J211/1 (2003), Surface Vehicle Recommended Practice, (R) Instrumentation for Impact Test – Part 1 – Electronic Instrumentation, Revision December.
dc.relation.isbasedon Vehicle Safety Workgroup, (2006), Crash Analysis Criteria Version 2, Arbeitskreis Messdatenverabeitung Fahrzeugsicherheit, October 2006.
dc.relation.isbasedon HARRIS, C. M.: Shock and vibration handbook. New York: McGraw-Hill, 2002.
dc.relation.isbasedon RANDALL, B.: Frequency analysis. BRÜEL&KJAER. 2004.
dc.title Values identification of kinematic quantities during a mechanical shock en
dc.title.alternative Identifikacja wartości wielkości kinematycsnych przy uderzeniu mechanicnym pl
dc.title.alternative Identifikace hodnot kinematických veličin při mechanickém rázu cs
dc.title.alternative Identifizierung der Werte von kinematischen Grössen bei mechanischen Stössen de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 15
local.relation.issue 1
local.citation.spage 30
local.citation.epage 35
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account