Sensory modalities model (vakog) application in classes at the Department of foreign languages of the Technical university of Liberec

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pekařová, Ivana
dc.date.accessioned 2017-12-12
dc.date.available 2017-12-12
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2010_2_14
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21335
dc.description.abstract Reprezentační systémy jsou jedním z modelů používaných v neuro-lingvistickém programování (NLP), které se zaměřují na studium toho, jak lidská mysl zpracovává informace. Neuro-lingvisté uvádějí vizuální, auditorní, kinestetické, olfaktorní a chuťové smysly jako součásti tohoto systému, který poskytuje pedagogům jeden z nástrojů ke zkoumání, jak lidé přiřazují význam k událostem a jak jej následně formulují verbálně. Nejčastěji používaný způsob zpracování dat je směs prvních tří základních smyslů uvedených výše. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat repertoár úloh a aktivit používaných při práci se třídou, kdy se využívá prvků z teorie NLP a rozmanitých inteligencí. Příspěvek ukáže, jak tato cvičení využívat s vysokoškolskými studenty, kteří se učí obchodní angličtinu a anglický jazyk jako jazyk cizí. Můžeme je využít pro konstruktivistký přístup k budování jejich jazykových strategií a jazykových dovedností a vést je ke změně jejich vzorců vyjadřování. cs
dc.description.abstract Systemy reprezentacyjne należą do modeli stosowanych w programowaniu neurolingwistycznym (NLP). Wykorzystywane są do badania sposobu przetwarzania informacji przez ludzki umysł. Neurolingwiści opisują zmysły wzrokowe, audytywne, kinestetyczne, węchowe i smakowe jako elementy tego systemu, który udostępnia dydaktykom jeden z instrumentów do badania sposobu, w jaki ludzie przyporządkowują znaczenie różnym zjawiskom i w jaki je później opisują werbalnie. Najczęściej stosowanym sposobem przetwarzania danych jest połączenie trzech wyżej wymienionych podstawowych zmysłów. Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zespołu zadań i działań podejmowanych w trakcie zajęć z klasą, w ramach których wykorzystywane są elementy teorii NLP oraz teorii wielorakich inteligencji. Opracowanie to wskazuje na możliwości wykorzystywania tych ćwiczeń w ramach zajęć ze studentami, którzy uczą się biznesowego języka angielskiego oraz języka angielskiego jako języka obcego. Możemy wykorzystać je w celu konstruktywnego podejścia do budowania ich strategii i umiejętności językowych, prowadząc ich jednocześnie do zmiany wzorców ich wyrażania się. pl
dc.description.abstract Representational systems are part of neuro-linguistic programming (NLP) which explores the human processing of information. NLP specialists list visual, auditory, kinaesthetic, olfactory, and gustatory senses as parts of this system, which provides educators with a tool to study how individuals attach meaning to events, and how they formulate ideas in words. The predominant method of data processing is a mixture of the first three basic modes mentioned above. The main idea of this article is to show a repertoire of tasks and types of classroom activities which utilise some elements of NLP theory and the notion of multiple intelligences. It will be demonstrated how to use these exercises with university students learning Business English and English as a foreign language in order to spur their constructivist mastery of learning strategies, language development, and communication patterns change. en
dc.description.abstract Repräsentationssysteme sind Teil der in der neurolinguistischen Programmierung (NLP) verwendeten Modelle, die erforschen, wie menschliche Wesen Informationen verarbeiten. Neurolinguisten führen visuelle, auditive, kinästhetische, olfaktorische und gustatorische Sinne als Bestandteile dieses System an, das den Pädagogen ein Instrument bietet zu erforschen, wie die Menschen Geschehnissen eine Bedeutung zuordnen und diese anschließend verbal formulieren. Die am häufigsten angewendete Art der Datenverarbeitung ist eine Mischung aus den ersten drei oben angeführten Grundsinnen. Das Hauptziel dieses Beitrags besteht in der Vorstellung eines Repertoires an Aufgaben und Aktivitäten für den Fremdsprachenunterricht sowie in der Klärung, wann bestimmte Elemente aus der neurolinguistischen Theorie für die vielfältigen Intelligenzen genutzt werden können. Der Beitrag zeigt, wie diese Übungen von Hochschulstudenten angewendet werden können, die Englisch als Fremdsprache und als Wirtschaftsfachsprache lernen. Die Anwendung dieser Übungen unterstützt die konstruktivistische Beherrschung von Lernstrategien, die Sprachentwicklung und den Wechsel von Kommunikationsmustern. de
dc.format text cs
dc.format.extent 8 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon STERNBERG, R. J.: Handbook of Human Intelligence. CUP: New York, 1982. ISBN- 13: 978-0521296878
dc.relation.isbasedon PUCHTA, H.; RINVOLUCRI, M. Multiple Intelligences in EFL: Exercises for secondary and adult students. London: Helbing Languages, 2005. ISBN 13: 9780521716116
dc.relation.isbasedon ARNOLD, J.; PUCHTA, H.; RINVOLUCRI, M. Imagine That! Mental imagery in the EFL classroom. London: Helbling Languages, 2007. ISBN-0521716101
dc.relation.isbasedon STERNBERG, R. J. In Search of the Human Mind. Orlando: Harcourt Brace& Company, 1995. ISBN 0-15-507104-1
dc.relation.isbasedon BUZAN, T. The Mind Map Book: How to use radiant thinking to maximize your brain's untapped potential. Harlow: Pearson Education, 1993. ISBN-13: 978-0452273221
dc.relation.isbasedon LINDSTROMBERG, S.; BOERS, F.: Teaching Chunks of Language from Noticing to Remembering. London: Helbling Languages, 2008. ISBN: 9783852720562
dc.relation.isbasedon MORGAN, G.: Read Me and Laugh: A funny poem for every day of the year. London:
dc.relation.isbasedon Macmillan, 2005. ISBN-13: 978-0330435574
dc.relation.isbasedon <http://www.wordle.net/>
dc.relation.isbasedon <http://www.google.cz/search?q=sensory+word&ie=utf-8&oe=utf- 8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a />
dc.relation.isbasedon <http://www.google.cz/search?q=sensory+language&ie=utf-8&oe=utf- 8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a />
dc.title Sensory modalities model (vakog) application in classes at the Department of foreign languages of the Technical university of Liberec en
dc.title.alternative Zastosowanie modelu modalności sensorycznych (vakog) na zajęciach prowadzonych w katedrze języków obcych na TU Liberec pl
dc.title.alternative Aplikace modelu smyslových modalit (vakog) v hodinách na katedře cizích jazyků TU v Liberci cs
dc.title.alternative Sinnesmodalitätsmodell (vakog) Anwendung in Klassen an der Abteilung von Fremdsprachen der TU Liberec de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 16
local.relation.issue 2
local.citation.spage 128
local.citation.epage 135
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 1482


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account