Education as a determining factor of unemployment and economic development on a regional level

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hovorková Valentová, Vladimíra
dc.contributor.author Nedomlelová, Iva
dc.date.accessioned 2017-12-12
dc.date.available 2017-12-12
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2010_2_08
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21329
dc.description.abstract Autorky příspěvku si kladou za cíl na základě analýzy a dalších aktivit verifikovat hypotézu, že „RVSP (Regiony vyžadující soustředěnou pozornost) mají podprůměrnou reprodukci vzdělaného a kvalifikačního potenciálu obyvatelstva (populace)“ a určit, zda existuje vztah mezi faktorem F1 – nezaměstnanost a vzděláním obyvatel. S ohledem na to, že byla k dispozici data za celý základní soubor, bylo možné posuzovat tento vztah přímo pomocí charakteristik základního souboru. Pro ověření výše uvedené hypotézy však byla použita jen některá data, vybraná ze základního souboru, o kterých bylo možné se domnívat, že umožní provést zkoumání nejlépe. Při práci s těmito vybranými údaji jsme použili metody deskriptivní statistiky, při posuzování vztahu mezi faktorem F1 a vzděláním poměr determinace a koeficient asociace. cs
dc.description.abstract Celem autorów artykułu jest weryfikacja, na podstawie analizy i innych działań, hipotezy, zgodnie z którą w regionach wymagających szczególnej uwagi możliwości odtworzenia potencjału wykształconej i wykwalifikowanej ludności (populacji) są poniżej przeciętnej, a także zbadanie, czy istnieje związek pomiędzy czynnikiem F1 – bezrobocie a wykształceniem mieszkańców. Ze względu na to, że do dyspozycji były informacje z całego bazowego zestawu danych, możliwa była ocena w/w związku bezpośrednio za pomocą cech zestawu bazowego. W celu zweryfikowania powyższej hipotezy wykorzystano jednak tylko niektóre dane, wybrane z zestawu bazowego, co do których można było przypuszczać, że umożliwią przeprowadzenie badania w najlepszy sposób. Wykorzystując wybrane dane zastosowano metodę statystyki deskryptywnej, a przy analizie związku pomi dzy czynnikiem F1 a wykształceniem współczynnik determinacji i współczynnik korelacji. pl
dc.description.abstract The authors of the contribution aim to verify the hypothesis that “Regions requiring concentrated attention (RRCA) have a below-average reproduction of educated and qualified population”. The verification bases on analysis and other activities. The target is to determine whether there is a relationship between factor F1 – unemployment and the educational level. Regarding the availability of data for the whole population, the relationship could be judged directly by using characteristics of population. However, only a sample was used to verify the hypothesis. The selection of the sample was made considering what could be the best data to investigate the hypothesis. We used the methods of descriptive statistics to analyse the sample and we judged the relationship of factor F1 and education using Eta squared and Pearson’s R. en
dc.description.abstract Die Autorinnen haben sich zum Ziel gesetzt, eine Hypothese aufgrund einer Analyse und weiteren Aktivitäten zu überprüfen, die aussagt, dass die „Regionen, die besondere Aufmerksamkeit verlangen“, eine weit unter dem Durchschnitt liegende Reproduktion von gebildeten und qualifizierten Einwohnern hervorbringen und uns aufzeigen, ob eine Beziehung zwischen dem Faktor F1 (Arbeitslosigkeit) und dem Bildungsgrad der Einwohner existiert. Da wir die Daten für die gesamte Grundgruppe zur Verfügung hatten, konnten wir diese Beziehung direkt durch die Charakteristiken der Grundgruppe beurteilen. Für die Beurteilung der höherstehenden Hypothese wurden jedoch nur einige Daten aus der Grundgruppe benötigt, wo man der Meinung war, dass diese die Forschung am besten voranbringen können. Bei der Arbeit mit diesen Daten haben wir die Methoden der deskriptiven Statistik benutzt; bei der Beurteilung der Beziehung zwischen dem Faktor F1 und der Bildung benutzten wir ebenfalls die Relation der Determination und den Koeffizient der Assoziation. de
dc.format text cs
dc.format.extent 10 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, V.; NEDOMLELOVÁ, I. Interaction of Educational Level and Factor of Unemployment in Economically Weak and Strong Municipalities in the Czech Republic. XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Bořetice, 16.–18. června 2010, Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko- správní fakulta, 2010, s. 101-108. ISBN 978-80-210-5210-9.
dc.relation.isbasedon JÁČ, I.; PRSKAVCOVÁ, M.; ŘEHOŘOVÁ, P. Konstrukce soft-dotazníkového projektu k problematice regionálních disparit. 1. vyd. Liberec: VÚTS Liberec, 2007. ISBN 978- 80-903865-6-3740.
dc.relation.isbasedon NEDOMLELOVÁ, I. Vzdělání, nezaměstnanost a ekonomický růst. In Evropa bez bariér. Role regionů v odstraňování překážek. Soubor vědeckých statí. Metropolitní univerzita Praha. Praha 2009, s. 247 – 260. ISBN 978-80-86855-54-7.
dc.relation.isbasedon RYDVALOVÁ, P.; ŽIŽKA, M. Klíčové faktory problematického vývoje regionů
dc.relation.isbasedon v České republice. 1. vyd. Liberec: VÚTS Liberec, 2007. ISBN 978-80-903865-5-6.
dc.relation.isbasedon RYDVALOVÁ, P.; ŽIŽKA, M. Konkurenceschopnost a jedinečnost obce. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-423-8.-1.
dc.relation.isbasedon Databáze měst a obcí České republiky. [online]. 2008 [citace 2010-2-15]. Dostupné z
dc.relation.isbasedon <http://vyzkum.hf.tul.cz/wd/index.php?content=mestaobce>
dc.title Education as a determining factor of unemployment and economic development on a regional level en
dc.title.alternative Wykształcenie jako czynnik determinujący poziom bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym pl
dc.title.alternative Vzdělání jako faktor determinující úroveň nezaměstnanosti a ekonomického rozvoje na regionální úrovni cs
dc.title.alternative Die Bildung als Faktor, der die höhe der Arbeitslosigkeit und den Stand der ökonomischen Entwicklung auf regionaler basis beeinflusst de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 16
local.relation.issue 2
local.citation.spage 73
local.citation.epage 82
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 1473


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account