Expected net present value – instrument for profitable investment

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Švermová, Pavla
dc.date.accessioned 2017-11-14
dc.date.available 2017-11-14
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_3_18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21300
dc.description.abstract Význam výzkumu, vývoje a inovací si uvědomuje v současné době každý podnikatelský subjekt soupeřící na trhu o konkurenční výhodu. Zde stojí hypotéza: "Společnosti znající metody pro oceňování technologií mají pozitivní ekonomické výsledky". Tento příspěvek je zaměřen především na oblast ekonomiky obnovitelných zdrojů energie, resp. na ocenění vybrané technologie v této oblasti. Nejprve je v úvodu zmíněn proces průmyslového výzkumu a vývoje; následuje výčet možných metod, pomocí kterých lze ocenit různé technologie a v závěrečné části je naznačen konkrétní reálný příklad ocenění projektu malé hydraulické vodní elektrárny. Byla zvolena metoda ENPV (zahrnující rozhodovací strom, pravděpodobnost a čistou současnou hodnotu); v příspěvku jsou uvedeny čtyři možné scénáře. V závěru byl vybrán ekonomicky nejvýhodnější scénář a hypotéza byla potvrzena. cs
dc.description.abstract Znaczenie badań, rozwoju i innowacji uświadamia sobie obecnie każdy podmiot gospodarczy walczący na rynku o przewagę konkurencyjną. Tu pojawia się hipoteza: "Spółki znające metody wyceny technologii osiągają pozytywne wyniki ekonomiczne". Niniejszy artykuł koncentruje się przede wszystkim na ekonomice odnawialnych źródeł energii, czyli na wycenie wybranej technologii w tej dziedzinie. Najpierw we wstępie omówiono proces badań przemysłowych i rozwoju, po czym przedstawiono metody, przy pomocy których można wycenić różne technologie a w zakończeniu pokazano konkretny realny przykład wyceny projektu małej elektrowni wodnej. Wybrano metodę oczekiwanej aktualnej wartości netto (obejmującej drzewo decyzyjne, prawdopodobieństwo i aktualną wartość netto). W artykule przedstawiono cztery możliwe scenariusze. W części końcowej wybrany został scenarius najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym, potwierdzający postawioną hipotezę. pl
dc.description.abstract Each business entity competing for its competitive advantage on the market is currently aware of the importance of research, development and innovation. The hypothesis states: “The companies knowing methods for technologies´ evaluation are profitable”. This paper is focused mainly on the area of the economy of renewable energy sources, resp. on the valuation of selected technology in this area. First the process of industrial research and development is mentioned in the introduction; the list of possible methods that can be used for various technologies evaluation follows; and in the final part of the paper the specific real case study of the small Hydroelectric Power Plant project valuation is demonstrated. The method of ENPV (including the decision tree, probabilities and net present value) was chosen; four possible scenarios are presented in the paper. Finally the best scenario has been selected and the hypothesis confirmed. en
dc.description.abstract Jedes Unternehmersubjekt, das auf dem Markt einen Konkurrenzvorteil anstrebt, kennt die Bedeutung der Forschung, Entwicklung und Innovationen. Hier gilt die Hypothese: "Die Gesellschaften, die die Methoden für die Bewertung der Technologien kennen, haben positive ökonomische Ergebnisse“. Dieser Beitrag konzentriert sich vor allem auf das Wirtschaftsgebiet der erneuerbaren Energiequellen bzw. auf eine Bewertung bestimmter Technologien auf diesem Gebiet. In der Einleitung wird ein Prozess der Forschung und Entwicklung in der Industrie erwähnt. Dann folgt eine Übersicht über die Methoden, mit Hilfe derer verschiedene Technologien bewertet werden können, und abschließend ein konkretes Bewertungsbeispiel des Projektes eines kleinen Wasserkraftwerkes. Es wurde die Methode des „erwarteten reinen Nettowerts“ ausgewählt. Sie enthält Entscheidungsstruktur, Wahrscheinlichkeit und reinen Nettowert. Im Beispiel werden vier mögliche Szenarien angeführt, dann das ökonomisch vorteilhafteste Szenario ausgewählt und die Hypothese bestätigt. de
dc.format text cs
dc.format.extent 9 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon AGUILAR ČIHÁKOVÁ, S.; ČERNÍKOVÁ, M.: Evaluation of Clean-Up Processes: An Economic Perspective. ACC Journal, Issue B. 2010, Vol. XVI, No. 2, 30-39. ISSN
dc.relation.isbasedon 1803-9782
dc.relation.isbasedon BOER, P. F.: Oceňování technologií. Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje. 1. vyd. Brno: ZONER software, s.r.o., 2007, 429 p. ISBN 978-80-86815-66-4
dc.relation.isbasedon DVOŘÁK, I.: Oceňování technologií [online] [cit. 2010-12-21] Available from WWW:
dc.relation.isbasedon <http://ilex.kin.tul.cz/…technologii/Ocenovani_technologii zkracena_verze I.ppt>
dc.relation.isbasedon DVOŘÁK, I.: Oceňování technologií [online] [cit. 2010-12-21] Available from WWW:
dc.relation.isbasedon <http://ilex.kin.tul.cz/…technologii/Ocenovani_technologii zkracena_verze II. ppt>
dc.relation.isbasedon KNÁPEK, J.; VAŠÍČEK, J.; ŽÍDEK, O.: Ekonomická analýza projektů OZE. Praha:
dc.relation.isbasedon ČVUT, 2003
dc.relation.isbasedon LODR, J.: Systémy podpory obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii a České republice. In Sborník z mezinárodní konference Ekonomické a právní aspekty podnikávní v EU a ochrana lidských práv. Praha: UK v Praze, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2007, 92-100. ISBN 978-80-85889-91-8
dc.relation.isbasedon LOMBORG, B.: Skeptický ekolog. 1. vyd. Praha: Liberální institut, 2006. ISBN 80- 86389-42-4
dc.relation.isbasedon ŘEHOŘOVÁ, P.; PÁNKOVÁ, M.; HAMELOVÁ, L.: Issues of Economic Development - Intellectual Property Rights Protection. In 4th Proceedings of International Borneo Business Conference (IBBC) 2010, Vol. 1. Miri: Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 2010, p. 703 - 715. ISBN 978-967-5418-15-0|wŘEHOŘOVÁ, P.; DUBOVÁ, M.: Assessment of Alternative Energy Sources Efficiency
dc.relation.isbasedon – Economic Model of a Project Using Reed Canary Grass. In Proceedings of the Global Conference of Business and Finance. The Institute for Business and Finance Research,
dc.relation.isbasedon IBFR: San José, 2009, p. 71-87. ISSN 1931-0285
dc.relation.isbasedon SIMON, J. L.: Největší bohatství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. ISBN 80-7325-082-9
dc.relation.isbasedon SLAVÍK, J.: Vyčerpatelnost surovinových zdrojů, recyklace a krize na trhu druhotných surovin. Acta Oeconomica Pragensia, č. 6/2009. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009, s. 37-51. ISSN 0572-3043
dc.relation.isbasedon SYNEK, M. at all.: Podniková ekonomika. 3 přepracované a doplněné vydání. Jihlava:
dc.relation.isbasedon EKON, 2002, 479 s. ISBN 80-7179-736-7
dc.relation.isbasedon Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Výkupní ceny [online] [2011-04-29] Available from WWW: <http://www.spvez.cz/pages/podpory.htm>
dc.relation.isbasedon VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2001, s. 156. ISBN 80 86119-38-6
dc.relation.isbasedon VOLFOVÁ, J.; ŘEHOŘOVÁ, P.: Innovations in the Czech Republic and New Technologies Risks. In Proceedings of the 16th Annual Conference on PBFEAM.
dc.relation.isbasedon Queensland University of Technology: Brisbane, 2008, p. 13. ISBN 978-1-74107-242-6
dc.relation.isbasedon Zákon č. 330/2010 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů [online] [cit. 2011-04-29] Available from WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c- 180-2005-sb-a-souvisejici-predpisy>
dc.relation.isbasedon Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty [online] [cit. 2011-04-27] Available from WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/>
dc.relation.isbasedon Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon [online] [cit. 2011-04-20] Available from WWW: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-458-2000-sb-a-souvisejici- predpisy>
dc.relation.isbasedon Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [online] [cit. 2011-03-15] Available from WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/>
dc.title Expected net present value – instrument for profitable investment en
dc.title.alternative Oczekiwana aktualna wartość netto - narzędzie efektywnych inwestycji pl
dc.title.alternative Očekávaná čistá současná hodnota - nástroj efektivních investic cs
dc.title.alternative Der Erwartete reine Nettowert - Instrument der effektiven Investitionen de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 3
local.citation.spage 165
local.citation.epage 173
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account