Somatic and motor development of school-aged children concerning low-fitness individuals

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Priputen, Radek
dc.contributor.author Kupr, Jaroslav
dc.contributor.author Rubín, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-11-03
dc.date.available 2017-11-03
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_2_23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21186
dc.description.abstract Cílem práce bylo zjistit podíl tělesně nezdatných dětí a charakterizovat jejich somatický a motorický rozvoj. Testováno bylo 263 dětí (131 chlapců a 132 dívek) ve věku 10–12 let. Jedinci zařazení do reprezentativních souborů neměli žádná zdravotní omezení a nenavštěvovali školy se sportovním zaměřením. Měření byla provedena standardizovanou testovou baterií FITNESSGRAM. Testová baterie se skládá z testu aerobní kapacity (vytrvalostní člunkový běh) a testů síly, vytrvalosti a flexibility (hrudní předklony v lehu pokrčmo, záklon v lehu na břiše, předklony v sedu pokrčmo jednonož, 90˚ kliky). Jako tělesně nezdatní jedinci byli označeni ti, kteří nesplnili 3 z 5 kriteriálně vztažených standardů. Výsledná skupina tělesně nezdatných jedinců obsahovala 19 členů (11 dívek a 8 chlapců), což představuje 7,22 % z celkového souboru. Somatický profil tělesně nezdatných vykazuje vysokou míru nadváhy, která negativně ovlivňuje motorický profil jedince zejména aerobní zdatnost a sílu a vytrvalost horní části trupu. Výsledky potvrdily nejednoznačný vztah mezi základní somatickou charakteristikou a nízkou úrovní motorických schopností. Na tělesně nezdatné jedince by se měla soustředit pozornost, protože jejich úroveň tělesného tuku je natolik nepříznivá už v nízkém věku, že pokud se nezmění jejich životní styl, jsou přímo ohroženi civilizačními chorobami. cs
dc.description.abstract Celem opracowania jest weryfikacja udziału dzieci o niskiej sprawności fizycznej oraz charakterystyka ich rozwoju somatycznego i motorycznego. Badaniem objęto 263 dzieci (131 chłopców i 132 dziewcząt) w wieku 10-12 lat w okresie od stycznia do lutego 2010 r. w Libercu i Jabloncu nad Nysą. Jednostki zakwalifikowane do grup reprezentatywnych nie miały żadnych ograniczeń zdrowotnych i nie uczęszczały do szkoły o profilu sportowym. Badania prowadzono przy pomocy zestandaryzowanego zestawu testów FINTESSGRAM. Zestaw testów składa się z testu wydajności aerobowej (wytrzymałościowy "bieg czółenkowy") oraz testów siły, wytrzymałości i elastyczności (skłony klatki piersiowej na leżąco w zgięciu, odchylenie w tył w pozycji leżącej na brzuchu, skłony na siedząco w zgięciu jednonóż, 90° pompki). Za niesprawnych fizycznie oznaczono te osoby, które nie spełniły 3 z 5 standardów określonych kryteriami. Końcowa grupa jednostek niesprawnych fizycznie obejmowała 19 osób (11 dziewcząt i 8 chłopców), co stanowi 7,22 % całej grupy. Somatyczny profil osób niesprawnych fizycznie odznacza się wysokim stopniem nadwagi, która wpływa negatywnie na profil motoryczny jednostki, w szczególności na sprawność aerobową i siłę oraz wytrzymałość górnej części ciała. Wyniki potwierdziły niejednoznaczną zależność pomiędzy podstawowymi cechami somatycznymi a niskim poziomem zdolności motorycznych. pl
dc.description.abstract The aim of the thesis is to find out the percentage of low-fit children and to characterize their somatic and motor development. The representative sample, which participated in the motor performance tests, consisted of 263 children (131 boys and 132 girls) aged 10-12 years. No children having any health limitation or attending specialised sport schools were included in the representative group. The measure was done by the standardised test battery FITNESSGRAM. The battery consists of tests of aerobic capacity (endurance shuttle run) and tests of strength, endurance and flexibility (curl-up, trunk lift, back-saver sit and reach, 90° push-up). For the low-fit individuals there were chosen boys and girls who did not accomplish 3 out of 5 criterion- reference standards. We got a group of low-fit individuals of 19 members (11 girls and 8 boys), which represents 7.22 % of the target group, by the medium of the criterion-referenced standards. Somatic profile of the low-fit individuals embodies a high overweight, which influences motor profile, especially in the area of aerobic capacity, strength and endurance of the high part of the body. The results confirmed a tendency to an ambiguous relation between the basic somatic characteristics and a low level of motor efficiency. The pedagogic specialists should concentrate their attention to the low-fit individuals. Their level of body fat is so unfavourable even though for their young age. If their life style does not change, then they can be directly threatened by the civilization diseases. en
dc.description.abstract Das Hauptziel der Arbeit war den Anteil von Kindern mit Bewegungsmangel festzustellen und ihre somatische und motorische Entwicklung zu charakterisieren. Es wurden 263 Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren getestet, 131 Jungen und 132 Mädchen. Keines der Kinder in der repräsentativen Gruppe war gesundheitlich eingeschränkt und besuchte eine Sportschule. Die Messung wurde mit Hilfe der standardisierten Testbatterie FITNESSGRAM durchgeführt. Die Testbatterie besteht aus Tests der aeroben Kapazität (Dauerlauf), der körperlichen Kraft, Ausdauer und Flexibilität (Situps- auf dem Rücken liegend Oberkörper nach vorn beugen; in Bauchlage den Rumpf anheben; sitzend mit den Armen die Zehenspitzen erreichen; 90° Liegestütz). Als bewegungsarm wurden nur die Kinder eingestuft, die 3 von 5 der Kriterien nicht erfüllten. Die Endgruppe umfasste 19 (11 Mädchen und 8 Jungen), das sind 7,22 Prozent der gesamten Gruppe. Das somatische Profil von Kindern mit Bewegungsmangel zeigt ein hohes Maß an Übergewicht, welches das motorische Profil negativ beeinflusst, insbesondere aerobe Fähigkeit, Kraft und Ausdauer des Oberkörpers. de
dc.format text cs
dc.format.extent 8 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon BÉLANGER, M., et. al. Participation in organised sports does not slow declines in physical activity during adolescence [online]. Canada, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2009. [cit. 2011-01-13]. Retrieved from WWW :
dc.relation.isbasedon t
dc.relation.isbasedon COOPER INSTITUTE. FITNESSGRAM/ACTIVITYGRAM. Test administration manual. 4th ed. Champaign, IL : Human Kinetics, 2007 ISBN 9780736068567.
dc.relation.isbasedon CHURCH, T., S, et. al. Cardiorespiratory Fitness and Body Mass Index as Predictors of Cardiovascular Disease Mortality Among Men With Diabetes [online]. USA, Arch Intern Med. 2005;165:2114-2120. [cit. 2010-12-19]. Retrieved from WWW : < assn.org/cgi/content/abstract/165/18/2114>
dc.relation.isbasedon KOMPÁN, J., SUCHOMEL, A. et al. Súčasný stav a nové trendy v hodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. 206 s. ISBN 978-80-8083-887-4.
dc.relation.isbasedon KUPR, J.,  SUCHOMEL, A. Charakteristika úrovně tělesné zdatnosti a pohybové aktivity u dětí školního věku v libereckém regionu. ACC Journal, 2009, roč. XV, č. 2, s. 41-48.
dc.relation.isbasedon KUTLÍK, D. Vplyv pohybovej aktivity na zdravie. Telesná výchova a šport, 2009, roč. 19, č
dc.relation.isbasedon 3-4, s. 37-41. ISSN: 1335–2245.
dc.relation.isbasedon MORA, S., et. Al. Physical Activity and Reduced Risk of Cardiovascular Events [online]. USA, American Heart Association, Inc. [cit. 2011-01-13]. Retrieved from WWW: >
dc.relation.isbasedon SUCHOMEL, A. The relation between somatotype and motor performance in school-aged children. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2002, vol. 38, no. 2, p. 65-79.
dc.relation.isbasedon SUCHOMEL, A. Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti, 2004, 1. vyd. Liberec: TU, ISBN 80-7083-900-7.
dc.relation.isbasedon SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy), 2006, 1. vyd. Liberec: TU, ISBN 80-7232-140-6.
dc.relation.isbasedon SUCHOMEL, A.,  KŘÍŽ, J. Úroveň motorické výkonnosti dětí školního věku v libereckém regionu. Exercitatio Corpolis – Motus – Salus, Slovak Journal of Sports Sciences, 2009, roč. 1, č. 1, s. 94-101.
dc.relation.isbasedon VONDRA, V. Hodnocení zdravotně orientované zdatnosti u dětí školního věku, 2005, Liberec, Diplomová práce na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na Katedře tělesné výchovy. Vedoucí diplomové práce Aleš Suchomel.
dc.title Somatic and motor development of school-aged children concerning low-fitness individuals en
dc.title.alternative Somatyczny i motoryczny rozwój dzieci w wieku szkolnym z uwzględnieniem jednostek o niskim poziomie sprawności fizycznej pl
dc.title.alternative Somatický a motorický rozvoj dětí školního věku se zaměřením na jedince s nízkou úrovní tělesné zdatnosti cs
dc.title.alternative Somatische und motorische Entwicklung von Kindern im schulalter hinsichtlich geringer körperlicher Fitness de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 2
local.citation.spage 179
local.citation.epage 186
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account