The level of physical development and motor performance of middle school age girls from the Banská bystrica region

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kolodzejová, Petra
dc.contributor.author Suchomel, Aleš
dc.date.accessioned 2017-11-03
dc.date.available 2017-11-03
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2011_2_12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21175
dc.description.abstract Cílem příspěvku bylo zjistit úroveň tělesného rozvoje a motorické výkonnosti dívek středního školního věku na základní škole v Banské Bystrici. Testovaný soubor tvořilo 41 dívek základní školy Spojové v Banské Bystrici v průměrném decimálním věku 11,59 roku. Tělesný rozvoj jsme zjišťovali na základě měření základních somatických parametrů: tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, kožní řasa na rameni (triceps) a kožní řasa na lýtku (Medialcalf). Motorickou výkonnost jsme měřili pomocí modifikované testové baterie používané ve státním vzdělávacím programu SR obohacenou o testy na ohebnost (skok do dálky z místa, leh-sed (počet za 30 sekund), člunkový běh 10 x 5 m, výdrž v shybu, 90 ° kliky, vytrvalostní člunkový běh, předklon s dosahováním v sedu). Zjištěné výsledky byly porovnány s měřeními Moravce a kol. (2002), přičemž žákyně ze ZŠ spojové dosáhli ve dvou testech (člunkovou běh 10x5, výdrž v ohybu) statisticky významně horší výsledky, v jednom testu (leh-sed) statisticky významně lepší výsledek a v třech testech (skok do dálky z místa, vytrvalostní člunkový běh, předklon s dosahováním v sedě) nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly. cs
dc.description.abstract The aim of article was to determine the level of physical development and motor performance of middle school age girls in a primary school in Banska Bystrica. The tested group consisted of 41 girls of Spojova Primary School in Banská Bystrica in decimal average age of 11.59 years. We have researched their physical development on the base of measurement of basic somatic parameters: body height, body weight, BMI, skin fold on the arm (triceps) and skin fold on the calf (medial calf). Motor performance was measured using the modified test batteries used in the state of the SR enriched educational program on the flexibility tests (Standing broad jump, sit-ups in 30 seconds, Shuttle run 10 x 5 m, Pull up, Endurance shuttle run, Sit and Reach). Observed results were compared with measurements of Moravec et al. (2002), girls from Spojova school achieved in two tests (shuttle run 10 x 5 m, push-ups) statistically significantly worse results, whereas in one test (sit-ups in 30 seconds) statistically significantly better outcome and in the three tests (standing broad jump, endurance shuttle run, sit and reach) were not statistically significant differences. The research results confirm the insufficient level of school girls School Data link and recommended limiting the reach level A. This table modified by girls assigned to the group with low physical fitness. Attached are the results of the input measurement for experimental investigations aimed at the possibility of increasing levels of physical fitness through fitness 12 weeks intervention programme. Research is carried out under the grant VEGA 1/0840/09 effectiveness of new approaches fitness training in sports games. en
dc.description.abstract Ziel dieses Beitrags war es; das Niveau der körperlichen Entwicklung und der motorischen Leistungsfähigkeit von Mädchen im Mittelschulalter an der Grundschule Banská Bystrica festzustellen. Die getestete Gruppe bestand aus 41 Mädchen der Spojová-Grundschule in Banská Bystrica im Alter von durchschnittlich 11,59 Jahren. Die körperliche Entwicklung haben wir an Hand der Messung grundlegender somatischer Parameter ermittelt: Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Hautfalten am Arm (Trizeps) und der Wade (mittlere Wade). Die motorische Leistungsfähigkeit haben wir mit Hilfe modifizierter Test-Batterien gemessen, die im staatlichen Bildungsprogramm der Slowakischen Republik angewandt wurden. Dazu kamen Tests der Gelenkigkeit (Weitsprung aus dem Stand, Rumpfbeugen (die in 30 Sekunden erreichte Anzahl), Achterlauf 10 x 5 m, Klimmzüge, 90 ° Liegestütze, Ausdauer-Achterlauf, Strecksitz mit Oberkörpervorlage). Die festgestellten Ergebnisse wurden mit Messungen Moravec et al. (2002) verglichen, wobei Schülerinnen der Spojová- Grundschule in zwei Tests (Achterlauf 10x5, Ausdauer im Vorbeugen) statistisch gesehen bedeutend schlechtere Ergebnisse erzielten, aber in einem Test (Rumpfbeugen) bedeutend bessere Ergebnisse erreichten und in drei Tests (Weitsprung aus dem Stand, Ausdauer-Achterlauf, Strecksitz mit Oberkörpervorlage) keine statistisch bedeutenden Unterschiede vermerkt wurden. de
dc.format text cs
dc.format.extent 10 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon BUNC, V. 1994. Zásady návrhu pohybových programů pro udržení nebo kultivaci tělesné zdatnosti. In SVATOŇ, V. et al. (Eds.). Realizace programu tělesné výchovy
dc.relation.isbasedon v projektu Občanská škola : Výzkumná zpráva k ukončení I. etapy grantového projektu MŠMT ČR. 1. vyd. Praha : FTVS UK.
dc.relation.isbasedon BEZDĚKOVÁ, M. 2005. Posouzení fyziologických hodnot krevního tlaku a srdeční frekvence v závislosti na vybraných antropometrických parametrech mládeže ve věku 7 - 15 let v Olomouci a okolí. Dis. práce. Olomouc : PdF UP.
dc.relation.isbasedon COOPER INSTITUTE. 2003. FITNESSGRAM ACTIVITYGRAM 7.0. Dallas. TX: The Cooper Institute. [online]. [2009-05-20] In the World Wide Web:
dc.relation.isbasedon ČELIKOVSKÝ, S a kol. 1979. Antropomotorika prostudujíci tĕlesnou výchovu. Praha : SPN, 1979. 288 s. ISBN 80-04-23248-5.
dc.relation.isbasedon HAUSER, J. 2008. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. In Štátny
dc.relation.isbasedon pedagogický ústav [online]. Bratislava. [cit 2009-05-27], 40 s. Dostupné na internete: program
dc.relation.isbasedon MARSH H. W., & PEART N. D. 1988. Competitive and Cooperative Physical Fitness Training Programs for Girls: Effects on Physical Fitness and Multidimensional Self-Concepts. IN: Journal of sport & exercise psycholog., 1988, n. 10, p. 390-407.
dc.relation.isbasedon IGNICO, AA., ETHRIDGE, K. 1997. The effects of a physical activity program on low
dc.relation.isbasedon – fit children´s activity level and aerobic endurance. Early Child Devel. Care. Vol. 135. P. 103-108.
dc.relation.isbasedon JÜRIMÄE, T., & JÜRIMÄE, J. 2001. Growth, physical activity, and motor development in prepubertal children. 1sted. Boca Reton: CRC Press. ISBN: 0 – 8493 – 0530 – 6.
dc.relation.isbasedon KASA, J. 1994. Hodnotenie telesného rozvoja, zdatnosti a pohybovej výkonnosti školskej mládeže. In: Acta Fac. Educ. Phys. 35. Bratislava : Univerzita Komenského, číslo 35, 1994. ISBN 80-223-0879-1. s. 24.-28.
dc.relation.isbasedon KEATING, X. D., & SILVERMAN, S. 2009. Determinants of teacher implementation of youth fitness tests in school-based physical education programs. In: Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 14, No. 2, April 2009, p. 209–225
dc.relation.isbasedon KUNTZLEMAN CT, REIFF GG. 1992. The decline in American children's fitness levels. Res. Quart. Exerc. Sport., vol. 63, no. 2, p. 107-111.
dc.relation.isbasedon MALINA, RM., BOUCHARD, C., & BAR-OR, O. 2004. Growth, maturation and physical activity. 2nd ed. Champaign, IL : Human Kinetics. ISBN 0-88011-882-2.
dc.relation.isbasedon McMURRAY, RC. et al. 1995. Childhood obesity: Elevates blood presure and total cholesterol idependent of physical activity. Int. J. Obes., vol. 19, p. 881-886.
dc.relation.isbasedon MIKUŠ, M. – KASA, J. – SÝKORA, F. 1991. Kontrolná činnosť v telesnej výchove. Prešov : MC, 1991. 60s.
dc.relation.isbasedon MORAVEC, R. a kol. 1990. Telesný, funkčný rozvoj a pohybová výkonnosť 7-18 ročnej mládeže v ČSFR. Bratislava: Ministerstvo školstva, mládeže a športu, 1990. 284 s. ISBN 80 – 7096 – 170 – 8.
dc.relation.isbasedon MORAVEC, R. a kol. 2002. EUROFIT Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. 2. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. 180 s. ISBN 80 – 89075 – 11 – 8.
dc.relation.isbasedon PÁVEK, F. 1980. Hodnocení výkonnosti ve školní tělesné výchově. Praha : Státní pedagogické nakladatelství Praha, Edice praktické příručky pro učitele, 1980. 144 s. ISBN 14 – 488 – 80.
dc.relation.isbasedon ŠTIHEC, J. a spod. 1999. Rezultati in analiza merjenja gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev in učenk 1. do 8. razreda osnovnih šol ter dijakov in dijakinj 1. do 4. letnika srednjih šol za šolsko leto 1998/99. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 1999. s. 52
dc.relation.isbasedon STREL, J. a spod. 2004. Sportnovzgojni karton. In Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport [online]. Ljubljana. [cit 2009-01-18], s.22-24. Dostupné na internete:
dc.relation.isbasedon SUCHOMEL, A. 2004. Somatická charakteristika dětí školního věku s rozdílnou úrovní motorické výkonnosti. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita. 142 s. ISBN 80-7083-900- 7.
dc.relation.isbasedon SUCHOMEL, A. 2006. Tělesně nezdatné děti školního věku. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita. ISBN 80-7372-140-6.
dc.relation.isbasedon SÝKORA, F. 1972. Somatický vývoj a pohybová výkonnosť bratislavskej mládeže.
dc.relation.isbasedon Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1972. 224 s. ISBN 85 – 552 – 72.
dc.relation.isbasedon ŠEMETKA, M. 1982. Telesný vývoj a pohybová výkonnosť 7-14 ročnej populácie na Slovensku. Metodický list. Tréner, č 1, 1982. s. 1 - 16
dc.relation.isbasedon WESTCOTT. WL., TOLKEN, J., WESSNER, B. 1995. School-based conditioning programs for physical unifit children. Strength Condit., vol. 17, no. 2, p. 5-9.
dc.subject physical development en
dc.subject motor performance en
dc.subject middle school age girls en
dc.title The level of physical development and motor performance of middle school age girls from the Banská bystrica region en
dc.title.alternative Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dziewcząt w średnim wieku szkolnym z regionu Banska bystrica pl
dc.title.alternative Úroveň tělesného rozvoje a motorické výkonnosti dívek středního věku z Banskobystrického regionu cs
dc.title.alternative Das Niveau der körperlichen Entwicklung und der motorischen Leistungsfähigkeit von Mädchen im Mittelschulalter aus der Region Banská bystrica de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 17
local.relation.issue 2
local.citation.spage 94
local.citation.epage 103
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account