2011/3 - Social Sciences and Economy

DSpace Repository

2011/3 - Social Sciences and Economy

 

ACC Journal, ročník XVII 2011/3

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze

Recent Submissions

 • Jáčová, Helena; Syrovátková, Jaroslava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek se zabývá porovnáváním přístupů k měření disparit v Evropské unii a v České republice. Některé způsoby určování disparit jsou společné jak v Evropské unii, tak i v České republice, kde se regionální disparity měří ...
 • Dědková, Jaroslava; Honzáková, Iveta; Myslivcová, Světlana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Ekonomická pozice Libereckého kraje je silně ovlivněna geografickou blízkostí sousedních států (SRN a Polsko). To se dotýká ne jenom možností spolupráce firem na obou stranách hranic, ale i nákupní turistiky. V rámci ...
 • Švermová, Pavla (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Význam výzkumu, vývoje a inovací si uvědomuje v současné době každý podnikatelský subjekt soupeřící na trhu o konkurenční výhodu. Zde stojí hypotéza: "Společnosti znající metody pro oceňování technologií mají pozitivní ...
 • Bartoňová, Markéta; Mačí, Jan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Cílem tohoto popularizačního vědeckého článku je provedení komparace vývoje jednotlivých let na trhu hypotečních úvěrů tak, aby si čtenář dokázal vytvořit podvědomí, jak bankovní domy dokázaly poměrně pružně reagovat na ...
 • Štichhauerová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Příspěvek věnuje pozornost tomu, jak úroveň inovačního potenciálu regionu ovlivňuje jeho hospodářskou výkonnost, přičemž se zaměřuje na kraje v České republice. Je zde popsán jeden ze způsobů, jak lze přistupovat k řešenému ...
 • Riesner, Wilhelm (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Energetický koncept Německa do roku 2050, který odsouhlasila německá spolková vláda, počítá s reálným nárůstem HDP oproti roku 2008 na 139 %. Zároveň by v tomto období mělo i přes zvýšenou energetickou efektivitu ve všech ...
 • Hyblerová, Šárka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Evropská komise se již několik let snaží o postupnou integraci evropských trhů s hypotečními úvěry; tuto aktivitu spatřuje jako prioritní pro efektivnější fungování finančního systému Evropské unie i pro hospodářství EU ...
 • Zatka, Natalia (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Po zrušení kontrol na mezistátní hranici začala příhraniční prostituce v Evropě vzkvétat. Na prodeji sexuálních služeb se stálé více podílejí nezletilí. Problém "prasátek" je obecně tiché drama dětí, pro které je prostituce ...
 • Maťátková, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Regionální inovační systémy (RIS) jsou relativně novým nástrojem regionální politiky. V návaznosti na Národní inovační systémy jsou RIS využívány od 90. let 20. století, kdy se nejdůležitějším nástrojem rozvoje regionů ...
 • Pavlíková, Stanislava; Pekařová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Příspěvek zkoumá roli webquests v pregraduálním vzdělávání, nastiňuje jejich strukturování a možné problémy. Řešení problému kultivuje různé inteligence: intrapersonální, interpersonální, lingvistickou, matematickou, ...
 • Jindřichovská, Irena; Pešková, Radka; Funková, Ivana; Nesládková, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek se zabývá hodnocením efektivnosti specifické části českého zdravotnictví. Zdravotnictví je specifický obor. Proto jsou nástroje a přístupy k měření jeho efektivnosti rovněž speciální. Tento článek částečně ...
 • Vlčková, Irena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Příspěvek se zabývá úlohou e-learningu ve výuce cizích jazyků. K využívání internetu pro online výuku je třeba, aby pedagogové měli určité mediální kompetence, které se v současné době stávají nedílnou a důležitou součástí ...
 • Rogala, Piotr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V příspěvku jsou prezentovány výsledky průzkumu prováděného začátkem roku 2011 na vzorku 92 organizací působících v Polsku. Na jejich základě byly stanoveny klíčové problémové oblasti spojené s udržováním a zdokonalováním ...
 • Šimůnková, Renata (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Psaní odborných textů v angličtině je nedílnou součástí výzkumné práce. Nezřídka se ovšem stává, že po vědecké stránce vynikající příspěvky nejsou publikovány kvůli špatné jazykové úrovni. Nejčastější chyby jsou navíc ...
 • Staníčková, Michaela; Melecký, Lukáš; Poledníková, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  V Evropské unii jsou otázky konkurenceschopnosti obvykle spojovány s problematikou hospodářské, sociální a územní soudržnosti. V posledních letech se problematika měření konkurenceschopnosti dostává do popředí zájmu řady ...
 • Bartošová, Monika; Vondráčková, Marie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  K ochraně životního prostředí slouží velká řada environmentálních nástrojů, ať již zákonných či dobrovolných. Cílem článku je definovat environmentální politiku ČR, klasifikovat její nástroje a podrobněji se zaměřit na ...
 • Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Problematika přechodu ze studií do zaměstnání se řadí mezi klíčová témata současného sociálního výzkumu a společenského zájmu. Výzkumy ukazují, že ekonomický a společenský úspěch jedince je stále více determinován kvalitou ...
 • Becelewska, Daniela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Tento článek obsahuje úvahy o potřebě podpořit sociální dobrovolnictví pro seniory. Autor zkoumá, do jaké míry se situace změnila k podpoře místní akce dobrovolníků pro seniory, v posledních pěti letech v podoblasti ...
 • Lungová, Miroslava; Maršíková, Kateřina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Příspěvek seznamuje s pohledem na regionální disparity v evropském kontextu s důrazem na podmínky regionálního rozvoje v Anglii. Obecný pohled na problematiku regionálního rozvoje přináší tři skupiny indikátorů, ekonomické, ...
 • Ortová, Martina; Špačková, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011)
  Článek se zabývá normou Investors in People. Jedná se o normu, která pochází z Velké Británie a lze ji využít pro zefektivnění řízení lidských zdrojů v organizacích a to jak ziskových, tak neziskových. V první části je ...