Overeducation and earnings – labor market mismatch

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Urbánek, Václav
dc.date.accessioned 2017-10-19
dc.date.available 2017-10-19
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2012_3_24
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21126
dc.description.abstract Rostoucí počet absolventů vysokých škol a přetrvávající poptávka po dalším vzdělávání v populaci vede k obavám z nesouladu mezi požadavky na uchazeče o pracovní místa a kvalifikací pracovních sil, a to jak ve smyslu převzdělanosti a někdy i nedostatku vzdělání. Tento příspěvek se zabývá převzdělaností absolventů, protože podíl absolventů vysokých škol v posledních 20 – 30 letech vzrostl téměř ve všech vyspělých zemích (včetně České republiky). Zdá se, že existuje konflikt ve veřejné politice, že zatímco počet zapsaných studentů na veřejných vysokých školách, a tedy počty absolventů roste, v budoucnu by mohl nastat nedostatek odpovídajících pracovních míst. První části příspěvku se zabývají různými metodami, které se používají k měření požadované úrovně vzdělání, a teoriemi (vyhledávání a přiřazování, teorie lidského kapitálu, teorie přiřazování atd.), které mohou být použity pro interpretaci převzdělanosti Poslední kapitola se zabývá empirickými výsledky vlivu převzdělanosti na výdělek. Výsledky tohoto výzkumu jsou důležité jak pro tvůrce vysokoškolské vzdělávací politiky, tak pro řízení vysokých škol, zejména v době, kdy jsou pod tlakem veřejné rozpočty, ze kterých jsou veřejné vysoké školy převážně financovány. cs
dc.description.abstract Rosnąca liczba absolwentów uczelni wyższych i trwający popyt na dokształcanie występujący w populacji prowadzi do obaw związanych z rozbieżnością wymogów stawianych osobom ubiegającym się o miejsca pracy a kwalifikacjami siły roboczej, zarówno w sensie przeedukowania, jak również czasami niedoboru wykształcenia. Niniejszy artykuł poświęcony jest przeedukowaniu absolwentów, ponieważ udział absolwentów uczelni wyższych w ostatnich 20–30 latach wzrósł także we wszystkich krajach rozwiniętych (w tym w Republice Czeskiej). Wydaje się, że istnieje konflikt w polityce publicznej, tzn. że liczba studentów zapisanych na publicznych uczelniach, czyli liczba absolwentów wprawdzie rośnie, ale w przyszłości mógłby się pojawić niedobór odpowiednich miejsc pracy. W pierwszej części artykułu omówiono różne metody, które stosowane są do pomiaru wymaganego poziomu wykształcenia, oraz teorie (poszukiwań i połączeń, teoria kapitału ludzkiego, teoria połączeń itd.), które można wykorzystać do interpretowania zjawiska przeedukowania. W ostatniej części opisano empiryczne wyniki wpływu przeedukowania na zarobki. pl
dc.description.abstract Growing numbers of higher education graduates and persistent demand for further education in the population lead to concerns about mismatch between jobs requirements and workforce qualifications, both in the sense of overqualification and sometimes also underqualification. This paper deals with the overeducation of graduates because the proportion of graduates in the workforce has risen in almost all developed countries (including the Czech Republic) over the last 20 - 30 years. There seems to be conflict in public policies that while numbers of enrolled students at public universities and consequently numbers of graduates are rising, there could be shortage of graduate level jobs in the future. First parts of the paper deal with various methods that are used to measure required level of education for the job and with the theories (searching and matching, human capital theory, assignment theory etc.) which can be used for interpretation of overeducation. Last chapter deals with empirical results of the impact of overeducation on earnings. Results of this research are important for both higher education policy makers and management of universities especially in time when public budgets from which public universities are mostly financed, are under pressure. en
dc.description.abstract Wachsende Zahlen von Hochschulabsolventen und die ständige Nachfrage nach Weiterbildung in der Bevölkerung führen zu Überlegungen hinsichtlich Diskrepanzen zwischen Arbeitsanforderung und Qualifikation, sowohl im Sinne von Überqualifizierung und manchmal auch von Unterqualifizierung. Dieser Artikel handelt über die Überqualifikation von Hochschulabsolventen; denn die Proportion von Hochschulabsolventen in den Kreisen der Erwerbstätigen ist in allen höher entwickelten Ländern inklusive der Tschechischen Republik während der letzten 20 – 30 Jahren gestiegen. Es scheint einen Konflikt in der Politik zu geben: Während die Zahlen der eingeschriebenen Studenten an öffentlichen Universitäten und folglich auch die Zahlen der Hochschulabsolventen steigen, könnten in Zukunft die Arbeitstellen für Akademiker gekürzt werden. Die ersten Teile des Artikels beschäftigen sich mit verschiedenen Methoden, die zur Messung der benötigten Bildungsniveaus für die betreffenden Arbeitsstellen und mit den Theorien, die zur Interpretation der Überbildung verwendet werden kann. Das letzte Kapitel befasst sich mit den empirischen Ergebnissen der Auswirkung von Überbildung auf die Einkünfte. de
dc.format text cs
dc.format.extent 9 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon BILLS, D. B.: Credentials, Signals and Screens: Explaining the Realtionships Between schooling and Job Assignment. Review of Educational Research [online]. 2003, vol. 73, No. 4, pp. 441 – 469. [accessed 12.2.2012] Available from WWW: <http://www.jstor.org/stable/3515999>.
dc.relation.isbasedon BUCHEL, F.; GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 1843763613.
dc.relation.isbasedon BUCHEL, F.; GRIP, de, A.; MERTENS, A.: The Overeducated European? In: BUCHEL, F.; GRIP, de, A.; MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 184376361, pp. 3 – 10.
dc.relation.isbasedon CEDEFOP: Skill mismatch: The role of the enterprise. [online]. Luxembourg: Publication Office of the EU, 2012. ISBN 978-92-896-0918-0. [accessed 21.2.2012] Available from WWW <http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5521_en.pdf>.
dc.relation.isbasedon DOLTON, P.; SILLES, M.: The Determinants and Consequences of Graduate Overeducation. In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 184376361, pp. 189 – 216.
dc.relation.isbasedon DOLTON, P.; VIGNOLES, A.: The incidence and effects of overeducation in the U.K. graduate labour market. Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 179 – 198. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: <http://www.elsevier.com/locate/econedurev>.
dc.relation.isbasedon Economics of Education Review. Amsterdam, Elsevier, 2000, vol. 19. ISSN 0272-7757.
dc.relation.isbasedon GALASI, P.: The effect of educational mismatch on wages for 25 countries. [online] Budapest, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2008. [accessed 16.1.2012] Available from WWW: <http://econ.core.hu/file/download/bwp/BWP0808.pdf>.
dc.relation.isbasedon GROOT, W.; BRINK van den, H.: Overeducation in the labor market: a meta-analysis. Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 149 – 158. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: <http://www.elsevier.com/locate/econedurev>.
dc.relation.isbasedon GROOT, W.; BRINK van den, H.: The Dynamics of Skill Mismatches in the Dutch Labor Market. In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 184376361, pp. 49 – 63.
dc.relation.isbasedon HARTOG, J. (2000): Over-education and earnings: where are we, where should we go? Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 131 – 147. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: <http://www.elsevier.com/locate/econedurev>.
dc.relation.isbasedon KOUCKÝ, J.: Kolik máme vysokoškoláků? [online]. Praha, Středisko vzdělávací politiky UK, 2009. [accesseed 12.7.2010] Available from WWW: <http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Vysokoskolaci%20Jun09.pdf>.
dc.relation.isbasedon McGUINESS, S.; BENNETT, J.: Overeducation in the graduate market: A quantile regression approach. Economics of Education Review [online]. 2007, vol. 26, pp. 521 – 531. [accessed 20.12.2011] Available from WWW: <http://www.elsevier.com/locate/econedurev>.
dc.relation.isbasedon MUYSKEN, J., ZWICK, T.: Credentialism by Members of Licensed Professions. In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.) (2004) Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 1843763613, pp. 173 – 188.
dc.relation.isbasedon OECD: Education at a Glance. Paris: OECD, 2001. ISBN 92-64-18668-9.
dc.relation.isbasedon OECD: Education at a Glance. Paris: OECD, 2005. ISBN 92-64-01190-0.
dc.relation.isbasedon OECD:Education at a Glance [online]. Paris: OECD, 2007. ISBN 978-92-64-03287-3. [accessed 30.9.2007] Available from WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/4/55/39313286.pdf>.
dc.relation.isbasedon OECD: Education at a Glance [online]. Paris: OECD, 2008. ISBN 978-92-64-04628-3. [accessed 30.9.2008] Available from WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf>.
dc.relation.isbasedon OECD: Education at a Glance [online]. Paris: OECD, 2009. ISBN 978-92-64-02475-5. [accessed 30. 9. 2009] Available from WWW: <http://www.oecd.org/edu/eag2009>.
dc.relation.isbasedon OECD: Education at a Glance [online]. Paris, OECD, 2010. ISBN: 9789264055988. [accessed 20.9.2010] Available from WWW: <http://www.oecd.org/edu/eag2010>.
dc.relation.isbasedon OECD: Education at a Glance [online]. Paris, OECD, 2011. ISBN: 9789264114203. [accessed 30.9.2011] Available from WWW: <http://www.oecd.org/edu/eag2011>.
dc.relation.isbasedon OLIVEIRA, de, M. M., SANTOS, M. C., KIKER, B.F.: The role of human capital and technological change in overeducation. . Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 199 – 206. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: <http://www.elsevier.com/locate/econedurev>.
dc.relation.isbasedon SICHERMAN, N.: “Overeducation” in the Labor Market. Journal of Labor Economics [online] Vol. 9, No. 2 (Apr., 1991), pp. 101-122 [accessed 12.1.2012] Available from WWW: <http://www.jstor.org/stable/2535236>.
dc.relation.isbasedon SLOANE, P. J.: Much Ado about Nothing? What does the Overeducation Literature Really Tell us? In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 1843763613, pp. 11 – 45.
dc.relation.isbasedon ŠTEFÁNIK, M.: Opis preferencií voči rôznym vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce. [online] Bratislava, Inštitút zamestnanosti, 2011. [accessed 20.1.2012] Available from WWW: <http://www.iz.sk/sk/stanoviska/preferencie-voci-vzdelanostnym-skupinam>.
dc.relation.isbasedon VAHEY, S. P.: The great Canadian training robbery: evidence on the returns to educational mismatch. Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 131 – 147. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: <http://www.elsevier.com/locate/econedurev>.
dc.title Overeducation and earnings – labor market mismatch en
dc.title.alternative Przeedukowanie – rozbieżności na rynku pracy pl
dc.title.alternative Převzdělanost – nesoulad na trhu práce cs
dc.title.alternative Übererziehung und einkünfte – arbeitsmarktdiskrepanzen de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 18
local.relation.issue 3
local.citation.spage 209
local.citation.epage 217
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account