Odborná angličtina a webové nástroje

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pavlíková, Stanislava
dc.date.accessioned 2017-10-13
dc.date.available 2017-10-13
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2013_3_13
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21055
dc.description.abstract Cílem článku je předložit popis a pedagogický rozbor vybraných nástrojů informačních a komunikačních technologií, které podporují výuku odborné angličtiny, kooperativní práci studentů a jejich účast na tvorbě elektronických materiálů. Studenti kurzů odborné obchodní angličtiny mohou využívat různé webové aplikace, jež nebyly ve většině případů původně navrženy pro výuku cizích jazyků. Článek také uvádí kritéria pomáhající učitelům jazyků při výběru nejvhodnějších nástrojů z velkého množství možností vyskytujících se na internetu a předkládá několik praktických příkladů úloh podporujících aktivní úlohu studentů cizích jazyků. Při jejich řešení si studenti procvičují cílový jazyk, současně se stávají tvůrci webového obsahu a dochází i k rozvoji informační gramotnosti. cs
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie opisu i analizy pedagogicznej wybranych narzędzi ICT, które wspomagają nauczanie specjalistycznego języka angielskiego, pracę zespołową studentów oraz ich udział w tworzeniu materiałów elektronicznych. Studenci kursów specjalistycznego biznesowego języka angielskiego mogą wykorzystywać różne aplikacje internetowe, które początkowo w większości przypadków nie zostały stworzone do nauki języków obcych. W artykule przedstawiono także kryteria pomagające nauczycielom języków obcych w doborze najwłaściwszych narzędzi z szerokiej gamy możliwości pojawiających się w internecie oraz pokazano kilka praktycznych przykładów zadań wspomagających aktywną rolę studentów języków obcych. Podczas rozwiązywania zadań studenci trenują dany język, stając się jednocześnie twórcami zawartości internetu, dzięki czemu rozwijają także swoje umiejętności informacyjne. pl
dc.description.abstract The aim of this paper is to describe the use of information and communication technologies which support courses of ESP, mainly cooperative work of university students and their active participation in creating electronic materials. Students studying business ESP courses are offered different web applications that were not primarily designed for foreign language teaching. The article also lists the criteria which help language teachers choose the most suitable tools from the vast range of various web applications and presents several examples of practical tasks supporting the active role of foreign language students. Thus they can practise the target language; they can be creators of different web content and develop their information literacy. en
dc.description.abstract Dieser Beitrag beschreibt die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien, welche den Unterricht von Englisch als Fachsprache, die kooperative Arbeit der Studenten und deren Teilnahme an der Erstellung elektronischer Materialien unterstützen. Die Studenten der Wirtschaftsenglisch-Kurse können verschiedene Internetanwendungen nutzen, die in den meisten Fällen ursprünglich nicht vor den Sprachenunterricht vorgesehen sind. Der Artikel nennt ebenfalls Kriterien, die den Sprachlehrern bei der Auswahl der am besten geeigneten Werkzeuge aus einer großen Menge an Möglichkeiten behilflich sind, und legt einige praktische Beispiele von Aufgaben vor, welche die aktive Rolle der Fremdsprachenstudenten unterstützt. Bei deren Lösung trainieren die Studenten aktiv den Gebrauch der Zielsprache. de
dc.format text cs
dc.format.extent 9 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon LEWIS, G.: Bringing technology into the classroom. 1. publ. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-019-4425-940.
dc.relation.isbasedon BRUNS, A.: Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2009. ISBN 978-0-8204-8866-0.
dc.relation.isbasedon ŠKODA, J.; DOULÍK, P.: Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-802-4733-418.
dc.relation.isbasedon CHODĚRA, R.: Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. 2. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2274-5.
dc.relation.isbasedon KALHOUS, Z.: Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-717-8253-X.
dc.relation.isbasedon CHAPELLE, C.: Computer applications in second language acquisition: foundations for teaching, testing and research. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 05-216-2646-3.
dc.relation.isbasedon TechSmith. [online].[cit. 2013-09-16]. Dostupné z:
dc.relation.isbasedon MailVU. [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z:
dc.relation.isbasedon Storify. [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z:
dc.relation.isbasedon Bookr. [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z:
dc.relation.isbasedon Vocaroo. [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z:
dc.relation.isbasedon Tricider. [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: https://tricider.com/en/t/
dc.title Odborná angličtina a webové nástroje cs
dc.title.alternative Specjalistyczny język angielski i narzędzia internetowe pl
dc.title.alternative Fachsprache englisch und internetwerkzeuge de
dc.title.alternative ESP and web tools en
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 19
local.relation.issue 3
local.citation.spage 103
local.citation.epage 111
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 2086


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account