Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Pešková, Kristýna
  Nanočástice nulmocného železa (nZVI) představují progresivní materiál pro in-situ sanace kontaminovaných lokalit. Vedle testování reaktivity železných nanočástic s daným druhem kontaminace (např. Cr(VI), chlorované uhlovodíky, ...
 • Václavík, Jan
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na základní výzkum návrhových metod a základních vlastností aktivních akustických a mechanických metamateriálů a dále na výzkum metod pro aktivní řízení jejich parametrů v proměnných ...
 • Šafařík, Radek
  Tato disertační práce se zabývá problematikou tvorby systémů automatického rozpoznávání řeči (ASR), respektive efektivní adaptací již existujícího systému na nový jazyk. Současné ASR systémy mají modulární architekturu a ...
 • Maryšková, Milena
  V posledních desetiletích se ve vodních zdrojích začaly akumulovat polutanty, které negativně ovlivňují zdraví organizmů i při nízkých koncentracích. Některé enzymy z třídy oxidoreduktáz však mají schopnost oxidovat ...
 • Shrestha, Rojina
  V současnosti je všeobecně přijímaná strategie managementu a ukládání radioaktivního odpadu v úložišti hluboko v geologickém masivu. Zatímco fyzikálně-chemické aspekty úložiště jsou již desetiletí pečlivě studované s cílem ...
 • Antoš, Vojtěch
  Disertační práce je zaměřena na vývoj a využití nanostrukturovaných sorbentů, konkrétně nanovlá-ken s použitím v analytické chemii pro metodu mikroextrakce tuhou fází (SPME). Nanovlákna byla pro tyto účely připravena z ...
 • Braier, Zdeněk
  Disertační práce je zaměřena na analýzu chování a měření lineárního motoru s dynamicky (pružně) uloženou kmitající hmotou na plochých pružinách. Prvním cílem práce je teoretická analýza a simulace chování motoru spolu s ...
 • Hubáček, Tomáš
  Zařízení na bázi nitridových polovodičů jsou součástí našeho každodenního života. Rozšířená a používaná jsou například v modrých světlo emitujících diodách. Tato práce zkoumá novou možnost využití nitridových polovodičů, ...
 • Matějů, Lukáš
  Disertační práce je věnována dvěma si blízkým řečovým úlohám a následně jejich použití v online prostředí. Konkrétně se jedná o úlohy detekce řeči a detekce změny mluvčího. Ty jsou často nedílnou součástí systémů pro ...
 • Řidký, Václav
  Disertační práce je zaměřena na paralelní numerické výpočty proudění na pohyblivých sítích v prostředí OpenFOAM a Vectis. Oba výpočetní softwary využívají k diskretizaci rovnic metodu konečných objemů s ALE (Arbitrary ...
 • Lukášek, Jan
  Tato práce si klade za cíl připravit pokročilý materiál pro tkáňové inženýrství a především hlouběji pochopit vliv povrchové úpravy na interakci substrátu s biologickou hmotou. Tento materiál dále poslouží jako platforma ...
 • Čejka, Jan
  Při zkoumání rozsáhlých robotických soustav pro potřeby firmy ŠKODA AUTO a.s. bylvytvořen software, který je zaměřen na kontrolu robotů a robotových standardů používanýchv koncernu Volkswagen AG. Součástí je i matematická ...
 • Zemtsov, Nikita
  Charakteristickým rysem moderní energetiky je narůstající podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To přináší řadu výhod z pohledu kvality životního prostředí. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů má však výrazně ...
 • Nečásek, Jakub
  Disertační práce se věnuje tlumení vibrací a hluku semi-aktivní metodou založenou na aktivním řízení tuhosti aktuátoru pomocí elektronického bočníku, umístěného v tlumeném systému. Tato metoda je zde stručně popsána i se ...
 • Exner, Pavel
  Tato doktorská práce je zaměřena na řešení problému proudění podzemní vody v porézním prostředí, které je ovlivněno přítomností vrtů či studní. Model proudění je sestaven na základě konceptu redukce dimenzí, který je hojně ...
 • Hančil, Daniel
  Analýza délkových textilních struktur za účelem ověření jejichvlastností a funkčnosti a následný výzkum umožňující vývoj novýchtextilií je aktuálním řešeným problémem. Disertační prácese zabývá komplexně procesem zpracování ...
 • Vápenka, David (TUL, 2019-07-08)
  Předkládaná disertační práce se zabývá studiem vlivu rozbíhavého iontového svazku na krystalickou strukturu nanášené tenké vrstvy zirkoničitanu-titaničitanu olovnatého (angl. Lead Zirconate titanate -- PZT). Iontový svazek ...
 • Herda, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato práce se zabývá aktivním řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky s pneumatickou pružinou určeného pro nákladní automobily a těžké stroje. K tomuto účelu byla provedena matematicko-fyzikální analýza pro ...
 • Dolina, Jan (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předložená disertační práce je zaměřena zejména na povrchové modifikace komerčně dostupných ultrafiltračních membrán a na přípravu polyethersulfonových ultrafiltračních membrán s tzv. smíšenou matricí. Komerční ultrafiltrační ...
 • Anh Huynh Nguyen, Nhung (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato dizertační práce shrnuje dopady materiálů na bázi železa, konkrétně částic z magnetického Fe3O4 a nula-mocného železa (zero-valent iron, ZVI), studiem toxicity těchto částic a zavedením některých nově modifikovaných ...

View more