Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Recent Submissions

 • Reichelt, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši stávajících možností recyklace materiálu při 3D tisku a stavu výzkumu v této oblasti. Dalším cílem je experimentálně ověřit kvalitu tisku dílů metodou FFF z recyklovaných ...
 • Konečný, Dan
  Bakalářská práce se zabývá účelem pístu spalovacího motoru, jeho materiálem a vhodnou slévárenskou technologií k vytvoření správné jemnozrnné a kompaktní struktury. V teoretické části práce je uveden účelem pístu spalovacích ...
 • Vesecký, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá měřením vlivu střižné mezery na deformační odpor při stříhání. V teoretické části práce jsou popsány vybrané technologie plošného tváření. Experimentální část práce popisuje měření mechanických ...
 • Tuček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a studiem pevnostních charakteristik struktur polymer - kov zhotovených aditivními technologiemi Fused Deposition Modeling a Multi Jet Fusion, u kterých bylo pokovení realizováno ...
 • Šoltys, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých dezénů na pevnost svarového spoje při ultrazvukovém svařování. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části je vysvětlena technologie vstřikování, ...
 • Šolcová, Kateřina
  Práce je zaměřena na přípravu a testování spojů lepených dvousložkovými lepidly používaných ve firmě Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Teoretická část práce se zabývá problematikou teorie lepení, adheze, koheze a metodami ...
 • Smrček, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu opakované mechanické recyklace na vlastnosti kyseliny polymléčné (PLLA) a polyhydroxybutyrát - valerátu (PHBV). V rámci experimentální studie jsou zhotoveny výstřiky ze sedmi ...
 • Rampas, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá měřením rychlostních polí metodou Particle Image Velocimetry(PIV) na definované trysce. Cílem této práce je přinést shrnutí metody PIV, navrhnouta uskutečnit experiment, který by ověřil správnost ...
 • Pošepný, Michal
  Práce se zabývá návrhem konstrukce dílce pro uchycení průmyslové brzdy. V úvodníchkapitolách jsou popsány jednotlivé typy konstrukcí průmyslových brzd a jejich vlastnosti. Nazákladě takto provedené rešerše byla vybrána ...
 • Louda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá studií využitelnosti technologického odpadu polyamidu 12 z aditivní technologie Multi Jet Fusion pro vstřikované díly vystavené atmosférickému stárnutí. Teoretická část práce se zaměřuje na ...
 • Kameník, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je vliv teploty tváření na velikost přetvárného odporu při zkoušce tlakem. Teoretická část je věnována popisu technologií objemového tváření a metodám stanovení přetvárného odporu při tváření. ...
 • Kakos, Michal
  Bakalářská práce stručně představuje důvody a způsoby 3D digitalizace. Podrobněji se zaměřuje na metodu fotogrammetrie. Metodě se věnuje jak v teoretické, tak v praktické části. Součástí práce jsou rady pro pořizování ...
 • Hanzlík, Václav
  Hlavním úkolem této práce je průzkum možností a návrh převodovky pro paralelní zapojení dvou elektromotorů. První část věnuji teorii planetových převodů a přiblížím pojem elektromobilita. V druhé části představím zadané ...
 • Haloun, Denis
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí pohonu pro šnekový dopravník černého uhlí. Práce obsahuje teoretickou část, kde se pojednává o manipulaci materiálu, typech dopravníku a jejich pohonů. Celá konstrukce je složena z ...
 • Beneš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu navíjecího zařízení jeřábu, který bude uložen na svařovaném rámu. Práce obsahuje teoretickou část, kde se pojednává o manipulaci s materiálem, druzích jeřábů, druzích ...
 • Baše, Roman
  Cílem této bakalářské práce byla optimalizace směsí biodegradovatelných polymerů. Optimalizace byla provedena pro směs kyseliny poly(L-mléčné) (PLLA) s biodegradovatelným termoplastickým elastomerem na bázi polyesteru ...
 • Kracík, Vojtěch
  V bakalářské práci je zpracovaný přehled rekuperačních a regeneračních výměníků zpětného získávání tepla. Dále je zde popsán způsob šíření tepla, tlakové ztráty a teplotně-vlhkostní stavy vzduchu. Ke konci bakalářské práce ...
 • Vébr, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá měřením součinitele přestupu tepla při obtékaní rotačního válce s příčným tokem vzduchu. Účelem vlastního výzkumu je provést měření metodou termoanemometrie v režimu konstantní teploty (CTA) při ...
 • Vácha, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou nanokompozitní jádrové příze na bázi kyseliny polymléčné (PLA). Jádrová příze je vyrobena s využitím nosného jádra na bázi komerčních mono- a multi-filamentů PLA, které jsou pomocí ...
 • Růžička, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro ohřev lisovacího zařízení přesné optiky. Teoretická část shrnuje základní vlastnosti asférických čoček a metody GPM. Jsou zde také popsány mechanismy přenosu tepla, které se ...

View more