Fakulta zdravotnických studií

DSpace Repository

Fakulta zdravotnických studií

 

Recent Submissions

 • Varvařovská, Markéta
  Infekce spojené se zdravotní péčí představují v současné době aktuální problém, se kterým se potýká většina zdravotnických zařízení. I přes kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se lze v praxi setkat s infekcemi ...
 • Knoppová, Simona
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocování MR obrazů zdravých a steatotických jater pomocí texturní analýzy. Čtenáři jsou v teoretické části seznámeni s problematikou jater, principem MR a MR spektroskopii. V ...
 • Kadavá, Denisa
  Jméno a příjmení autora: Denisa KadaváInstituce: Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v LiberciNázev práce: Specifika převazu nehojících se ran v domácí péčiVedoucí práce: Mgr. Martin Krause, DiS. Počet ...
 • Lindauer, Vojtěch
  Diplomová práce je výsledkem spolupráce FT TUL a FZS TUL. Účelem práce je zprovoznit koncept zařízení pro měření mechanických vlastností kůže pomocí vhodného softwarového prostředí a následně ověřit funkčnost konceptu. ...
 • Strnadová, Iveta
  Tématem bakalářské práce je využití simulačních metod ve výuce studentů oboru Všeobecná sestra. Cílem práce bylo popsat rysy a význam simulačních metod. Dále seznámení s typy simulátoru a simulačním prostředím. Z důvodu ...
 • Červinková, Helena
  Bakalářská práce obsahuje zpracování teoretických východisek a výzkumné části k danému tématu. Zaměřuje se především na problematiku účasti žen v preventivních programech a využívání preventivního screeningu, který je ...
 • Brendlová, Aneta
  Bakalářská práce se zbývá specifiky poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s vyznáním islámu. Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část je zpracovaná podle modelu kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče od Joyce ...
 • Jančíková, Nikola
  Okultní krvácení může být příznakem mnoha gastrointestinálních onemocnění. Nejčastější onemocnění je kolorektální karcinom, se kterým je Česká republika celosvětově na předních příčkách výskytu. Pro sekundární prevenci byl ...
 • Dingová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou transfuzní terapie. Teoretická část práce obsahuje historii, obecné informace o transfuzní terapii a ošetřovatelskou péči. Výzkumná část se zabývá znalostmi všeobecných sester, které ...
 • Záruba, Petr
  Výjezdové základny zdravotnické záchranné služby na území České republiky využívají rozdílnou strukturu zdravotnické dokumentace, konkrétně tzv. Záznam o výjezdu. Legislativa udává povinnost vyplnit zdravotnickou dokumentaci, ...
 • Švejdarová, Kamila
  Zajištění dýchacích cest je každodenním tématem. Tato bakalářská práce se zabývá znalostmi studentů zdravotnických záchranářů o problematice zajištění dýchacích cest. Standardně jsme práci rozdělili na teoretickou a výzkumnou ...
 • Šilhán, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o umělou plicní ventilaci. Teoretická část pojednává o způsobech zajištění dýchacích cest pro potřeby umělé plicní ventilace, dále o umělé plicní ventilaci jako ...
 • Stanislavová, Lucie
  Bakalářská práce byla zamněřena na problematiku spolupráce zdravotnických záchranářů s peery. Teoretická část popisuje vznik a postupné zapojení peer supportu k zdravotnické záchranné službě. Nalezneme zde stručně popsanou ...
 • Peterková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá znalostí práv pacientů a druhů odpovědnosti zdravotnickými záchranáři. Teoretická část charakterizuje zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnického záchranáře a sděluje pár slov o historii. ...
 • Ozogány, Petr
  Bakalářská práce obsahuje zpracování teoretických východisek a výzkumné části k danému tématu. Zaměřuje se především na zjištění, zda zdravotničtí záchranáři umí adekvátně vyhotovit, zhodnotit a popřípadě zahájit terapeutický ...
 • Kavan, Tadeáš
  Tato bakalářská práce s názvem Kompetence zdravotnických záchranářů popisuje v úvodní části, jakými náležitostmi se zabývá teoretická část, která se zejména zaměřuje na vymezení kompetencí a popsání aspektů okolo zdravotnických ...
 • Váňová, Barbora
  Práce se zabývá interdisciplinárním tématem elektromagnetické kompatibility kardiostimulačních systémů, které se využívají v léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu. Představuje funkční principy těchto systému a vyobrazuje ...
 • Václavíková, Jana
  Hlavním cílem bylo nalézt a zhodnotit možnosti stanovení lokální svalové zátěže horních končetin v kontextu ergonomie práce. V rámci dílčích úkolů jsme vytvořili přehled legislativních opatření České republiky týkajících ...
 • Stárková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prototypu mobilní aplikace, jejíž cílem je vizualizovat patofyziologické procesy při infarktu myokardu. Součástí práce je nastudování patofyziologických dějů v srdci a vybrání dějů ...
 • Půlpánová, Denisa
  V této bakalářské práci se snažíme osvojit si práci s buněčnými liniemi a měření na magnetické rezonanci. Snažíme se také osvojit si pracovní postupy měření na spektrofotometru a optickém přístroji na fluorescenci. Teoretická ...

View more