Ekonomická fakulta (ZP)

Repozitář DSpace/Manakin

Ekonomická fakulta (ZP)

 

Poslední příspěvky

 • Brovko, Anna (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tématem bakalářské práce je vliv ekonomické krize na hospodaření a řízení podniku. Nejdříve je popsána světová ekonomická krize, následně jsou v práci rozebrány její příčiny a důsledky na ekonomiku České republiky. Dále ...
 • Batovcová, Sabrina (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním obchodem a to konkrétně obchodem se zeměmi mimo Evropskou unii. Blíže jsme se zaměřili na import automobilových ocelových součástek pro výrobu kotoučových brzd z podniku Brakes ...
 • Kosmáková, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Práce je rozdělena na rešeršní část, kde jsou vysvětleny pojmy vztahující se k praktické části. Praktická část obsahuje tabulky s hodnotami nezbytnými k výpočtu čisté současné hodnoty, která je použita k vyhodnocení ...
 • Diviš, Viktor (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním úpadků podnikatelských subjektů v právní úpravě České republiky. V práci je stručně uvedena historie a postupný vývoj právní úpravy úpadkového práva na českém území. Uveden je rovněž ...
 • Trytková, Anna (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá faktory regionální konkurenceschopnosti. Konkrétněji je práce zaměřená na porovnání Libereckého a Královéhradeckého kraje v rámci faktoru lidské zdroje. Diplomová práce je rozčleněna do teoretické ...
 • Nováková, Tereza (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout nové způsoby komunikace v rámci regionu Český ráj a to prostřednictvím informačních center, které se v tomto regionu nachází. Tato bakalářská práce se dělí na teoretickou část ve které ...
 • Zbranková, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tato bakalářské práce se věnuje tvorbě návrhu profilu na sociální síti, který bude využitelný v konkrétním podniku. Autorka nejprve posuzuje možné pozitivní a negativní dopady sociálních sítí na podnik a poté se na základě ...
 • Pospíchalová, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce se zabývá využitím a přínosem finanční analýzy v podnikové praxi. Práce je rozdělena do dvou částí, které na sebe navazují. V teoretické části je detailně popsán význam finanční analýzy, výčet jejích ...
 • Chybová, Eliška (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  V teoretické části je rozebrán vývoj nákupních center, jednotlivé druhy nákupních center a jsou zde vymezeny atributy, které by mělo splňovat úspěšné nákupní centrum. Dále jsou v teoretické části popsány obecné dopady ...
 • Peichlová, Alena (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nabízené finanční produkty na českém trhu, které lze využít pro zajištění optimální výše příjmů v důchodovém věku. V práci budou nejprve představeny dostupné produkty pro zajištění na ...
 • Hrstková, Kristýna (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Cílem diplomové práce je posoudit finanční zdraví konkrétního podniku pomocí vybraných finančních ukazatelů a modelů. První část práce je zaměřena na systematizaci teoretických poznatků získaných z odborné literatury o ...
 • Holendová, Julie (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Tato bakalářská práce je věnovaná udržitelnému podnikání a společenské odpovědnosti firem poskytujících fotografické služby. Literární rešerše uvádí do problematiky z teoretického hlediska. Vymezuje pojem udržitelný rozvoj ...
 • Marejková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Předmětem této bakalářské práce je charakteristika vybraného podniku, identifikace rizik společnosti, zhodnocení současné pojistné ochrany a navržení nové optimální pojistné ochrany. První kapitola je zaměřena na riziko a ...
 • Deverová, Veronika (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  V praktické části bakalářské práce jsou zpracována data o podnikovém kapitálu z 12 různých odvětví podnikání v časovém období pěti let. U každého odvětví je zjišťována absolutní hodnota celkových pasiv, tempo růstu a ...
 • Weinertová, Simona (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Práce je zamměřena na problematiku motivačního systému ve firmě Decathlon, jeho rozdíly ve dvou různých pobočkách, nacházejících se ve dvou sousedících zemích v Evropě, a jeho působení jako faktoru konkurenceschopnosti. ...
 • Jánošíková, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou osobních nákladů v obchodní korporaci. Tyto náklady vznikají v souvislosti s využitím lidského kapitálu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Rychtaříková, Linda (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout vhodné marketingové a obchodní strategie pro zvolený malý a střední podnik. Informace při tvorbě této práce byly čerpány z odborné literatury i renomovaných internetových ...
 • Kunstová, Iveta (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Německo je se svou vyspělou ekonomikou velmi lákavou zemí pro mnoho českých firem. Předmětem této práce je posouzení uplatnění vybrané firmy na německém trhu. Cílem této práce je průzkum daného trhu zejména pomocí PEST ...
 • Preclíková, Vendula (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce s názvem ''Hodnocení finanční výkonnosti podniku'' se zabývá vybranými tradičními, moderními a komplexními metodami hodnocení výkonnosti podniku a jejich analýzou v obchodní společnosti MATRIX a.s. za ...
 • Hátlová, Nela (Technická Univerzita v Liberci, 2017)
  Cílem práce je analýza dopadu dluhové krize eurozóny na českou ekonomiku a dílčím cílem je analýza dopadu ekonomické krize po roce 2009 na konkrétní podnik (společnost Int Tec s.r.o.) ve sledovaném období, tedy mezi lety ...

Zobrazit další