Recently added

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Recent submissions

 • Horáková, Michaela : P15000809
  Cílem bakalářské práce Využití lezeckého centra Šutr vybranými školami je vytvořit nabídku lezeckých aktivit v lezeckém centru Šutr pro vybrané školy na základě zájmu žáků. Práce shromažďuje základní informace o lezení na ...
 • Pilch, Pavel : P14000265
  Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování projektu sloužícího jako podklad pro vybudování street workoutového parku v prostorách KTV TUL. První část práce se věnuje poskytnutí informací o street workoutu jako sportu. ...
 • Ďoubalová, Eva : P14000253
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stravovacích směrů dětí školního věku. V první části je charakterizována strava jako celek z hlediska složek potravy a jednotlivých poměrů živin. Další část je věnována výživě dětí ...
 • Sabolová, Markéta : P14000020
  Bakalářská práce se zabývá tématem canisterapie a jejího využití v předškolní pedago-gice. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol: etologie psa, canisterapie, předškolní ...
 • Koštová, Karolína : P13000838
  Bakalářská práce charakterizuje na základě dostupné odborné literatury, technickou a tělesnou přípravu v tréninku sjezdařů žákovské kategorie. Doporučenou metodiku těchto dvou složek tréninku sjezdového lyžování pak porovnává ...
 • Nevole, Jakub : P13000533
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale. Dále se práce zabývá charakteristice české a světové historii florbalu,podrobnému zpracování pravidel florbalu, seznámení se ...
 • Mazánek, Tomáš : P13000529
  Bakalářská práce s názvem Videoučebnice - signalizace rozhodčích ve fotbale, má jako hlavní cíl vytvořit multimediální učebnici, která poslouží jako podpora při vyučování fotbalu na školách i mimo ní. Natočení videa probíhalo ...
 • Kubátová, Barbora : P13000511
  Hlavním cílem práce bylo sestavení metodické příručky pro výuku slackline. Dílčími cíli bylo definování slackline a vytvoření obsáhlého fotomateriálu ilustrující sepsané metodické postupy. Součástí práce jsou kapitoly ...
 • Kalfiřt, Luděk : P13000509
  Bakalářská práce popisuje a analyzuje vztah zdraví a pohybové aktivity v historickém kontextu a historický vývoj doporučení k úrovni pohybové aktivity u dětí a mládeže. Cíle práce byly realizovány shrnutím publikovaných ...
 • Bernátová, Kristýna : P13000317
  Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi trenéry a dětmi v oddíle Sport aerobic Liberec. Cílem této práce je zjistit názory trenérů na možnosti výchovného působení u dětí ve vybraném oddíle aerobiku. Teoretická část nejprve ...
 • Příhonský, Josef : P13000239
  Základním cílem práce je zmapovat svět ropy a vytvořit tak ucelený přehled provázanosti jednotlivých sfér ropného průmyslu, společně s jejich dopadem na život obyvatel celé Země. Hlavní pozornost je věnována současným ...
 • Miškovský, Zdeněk : P12000670
  Cílem bakalářské práce je zjištění a analýza stavu výuky úpolů na druhém stupnivybraných základních škol v Ústeckém kraji. Teoretická část práce se věnuje zejménacharakteristice, historii, systematice a taxonomii úpolů. ...
 • Tichá, Dagmar : P17000091
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření didaktického materiálu pro učitele a žáky prvního stupně základní školy s využitím hudební výchovy v mezipředmětových vztazích.Diplomová práce je složena z teoretické, výzkumné a ...
 • Kolářová, Lucie : P16000782
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě teoretické analýzy a realizovaného výzkumu popsat aktuální situaci v oblasti celoživotního vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji. V teoretické části charakterizujeme seniorský ...
 • Tomanová, Věra : P16000532
  Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá dětskou mozkovou obrnou, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením. Rozebírá problematiku možností rozvoje smyslů. Analyzuje některé metody a činnosti s využitím ...
 • Šťastný, Vítězslav : P16000530
  AnotaceDiplomová práce je zaměřena na roli mateřského jazyka ve výuce angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základní školy. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je pro tuto skupinu žáků ...
 • Stonjeková, Andrea : P16000529
  Diplomová práce se zaměřuje na formu náhradní rodinné péče pěstounskou péči na přechodnou dobu. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké důvody vedly osoby poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu k jejich volbě a v ...
 • Zemková, Markéta : P16000520
  Závěrečná práce se zabývá využitím moderních technologií v edukaci žáků se zdravotním postižením v základní škole speciální. Přináší přehled speciálních hardwarů a softwarů využitelných při výuce žáků s různým typem postižení ...
 • Kaiserová, Anna : P16000516
  Diplomová práce pojednává o asistentech pedagoga, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků se zrakovým postižením v České republice. Teoretická část popisuje zrak a jeho význam pro člověka. Definuje zrakové postižení ...
 • Patřičná, Petra : P15000693
  Bakalářská práce se zabývá literární výchovou v předškolním vzdělávání. Cílem práce je popsat význam a obsah literárních činností v mateřské škole jako důležité součásti kultivace dítěte, vytvořit a realizovat soubor ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account