Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Petříková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá návrhem vzdělávacího přírodovědného projektu na prvním stupni základní školy. V teoretické části je popsána problematika lesního ekosystému a projektové metody, která může být vhodným nástrojem ...
 • Novotná, Iva
  Diplomová práce se věnuje tématice epilepsie u žáka 1. stupně základní školy. Teoretická část se zabývá epilepsií jako chronickým onemocněním, její klasifikací, terapií a prognózou. Popisuje také specifika diagnostiky ...
 • Linková, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím literatury s dětským hrdinou v čele. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole ...
 • Grycová, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvíjení emoční inteligence na 1. stupni základní školy a klade si za cíl vytvořit ucelený program, jež bude skýtat možnosti, jak pracovat s dětmi mladšího školního věku a rozvíjet ...
 • Etflaiš Havlová, Iva
  Diplomová práce se věnuje tematice konstruktivistického přístupu a jeho východiskům ve výuce na základní škole prostřednictvím dlouhodobého projektu. Teoretická část práce se zabývá popisem a srovnáním konstruktivistického ...
 • Beková, Gabriela
  Diplomové práce se zabývá integrací učiva výtvarné výchovy do vybraných předmětů ve výuce na 1. stupni základní školy. Cíl této práce představuje vytvoření metodických listů, dle kterých bude výuka probíhat. Žáci budou ...
 • Pospíšilová, Kateřina
  Hlavním cílem bakalářské páce je sestavení metodiky agility výcviku a topředevším pro začínající týmy. Své využití najde též u týmů pokročilých. V práci jeuveden vznik a historie agility sportu, soutěžní řád závodů, ...
 • Morávek, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce ?Horská kola, jednotlivé disciplíny a vývoj horskéhokola? je odhadnout vývoj horských kol a UCI světového poháru. Práce shromažďujedata o historii vzniku kola a historii horských kol od roku 1966, ...
 • Malířová, Eva
  Diplomová práce se zabývá výtvarným uměním jako inspirací pro výtvarné úkoly na 1.stupni základní školy. Pojednává o výtvarném umění jako prostředku vidění nového světaa abstrakce v této oblasti. Neopomíjí zmínku o současném ...
 • Klírová, Adéla
  Diplomová práce na základě odborné literatury, článků a dalších relevantních zdrojů pojednává o motivaci žáků vybraných demokratických škol k učení. Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První z nich pojednává ...
 • Tomková, Petra
  Diplomová práce pojednává o problematice sociálních sítí a jejich kladných i záporných stránkách. V teoretické části podrobně přibližuje české i zahraniční sociální sítě s výčtem těch nejvíce používaných jedinci školního ...
 • Drešerová, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření metodického materiálu na posílení hlubokého stabilizačního systému a jeho využití na I. stupni ZŠ. Teoretická část obsahuje charakteristiku hlubokého stabilizačního systému, správného ...
 • Šrytrová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problémy prostorové tvorby, které běžného učitele odrazují od jejího zařazování do hodin výtvarné výchovy na 1. stupni základních škol. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a postupy ...
 • Čech, Patrik
  Cílem této práce je s pomocí naratologické teorie o literární postavě a charakterizaci v románu analyzovat způsob využití plochých vedlejších postav v narativu detektivní fikce v knižní sérii Inspektor Rebus od Iana Rankina. ...
 • Ziml, Radek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je projekt organizace sportovní akce - triatlon a kvadriatlon. Mezi dílčí úkoly patří představení triatlonu a kvadriatlonu, historický přehled, analýza proveditelnosti na základě PAPER ...
 • Hošková, Zdeňka
  Bakalářská práce prezentuje způsob, kterým lze matematiku aplikovat do reálnéhoprostředí žáků základní školy. Při zpracování bakalářské práce byla využita formaprojektového vyučování. V první části se věnuji projektu, ...
 • Benaglia, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zmapováním současného stavu inkluze ve vyučovacím procesu v hodinách tělesné výchovy žáků 1. stupně základní školy. Dále identifikováním postojů učitelů, žáků a rodičů k nově vzniklé situaci. ...
 • Kolnerová, Michaela
  Tématem bakalářské práce jsou manipulativní praktiky na pracovišti. První část práce se zabývá charakteristikou manipulace a její definicí. Dále se popisují manipulativní způsoby jednání, typologie jednotlivých manipulátorů, ...
 • Steinerová, Michala
  Cílem této práce je analyzovat spádovost města Kamenický Šenov, které leží v Libereckém kraji, a zároveň má svou polohou velmi blízko ke kraji Ústeckému. Předmětem práce je zjistit, do jaké míry obyvatelé města využívají ...
 • Machová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je pojednat o fenoménu vysídlení německého obyvatelstva z poválečného Československa a o jeho reflexi v německých poválečných periodikách. Zohledněna by měla být především severní část Čech východního ...

View more