Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Repozitář DSpace/Manakin

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Poslední příspěvky

 • Chaloupský, Vojtěch (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je analýza kondiční přípravy v motokrosu a vytvoření tréninkových metod v přípravném, závodním i přechodném období. První část je věnována motokrosu obecně. Vedle seznámení s motokrosem a jeho historií ...
 • Vávra, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá osobou Tomáše Garrigua Masaryka v souvislosti s jeho pojetím náboženství. Pozornost bude věnována jeho náboženskému vývoji, osobitým názorům, spojeným s kritikou církve, a také moderní společenské krizi, v ...
 • Pilnáčková, Žaneta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá plaveckou výukou dětí předškolního věku. První teoretická část je zaměřená na historii plavecké výuky ve světě a v České republice. Další kapitoly se zabývají technikou jednotlivých způsobů ...
 • Zítková, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá au-pairingem se zaměřením na trávení volného času dětí ve vybraných rodinách s au-pair ve třech zemích Spojených státech amerických, Spojeném království a České republice. Teoretická část vymezuje ...
 • Vavrincová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit metodickou příručku zaměřenou na rozvoj pohyblivosti dětí předškolního a mladšího školního věku, věnujících se tanečnímu stylu disco dance. Teoretická část zahrnuje definici tance a ...
 • Tondrová, Danijela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je popsat způsoby vnímání a prožívání dospělých cizinců ve vztahu k jejich umístění ve vybraném zařízení pro zajištění cizinců, popsat jejích představu podpory od pedagoga volného času a zhodnotit ...
 • Sakařová, Ivana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se věnuje problematice dětí a mládeže v žákovských samosprávách. Teoretická část se zabývá obsahem pojmů kompetencí a klíčových kompetencí, jejich vývojem, strukturou a pojetím. Popisuje participaci, ...
 • Blažková, Martina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zaměřuje na významnou osobnost české matematiky Vojtěcha Jarníka. Zabývá se jeho životem a čtyřmi vybranými pracemi, známými učebnicemi matematické analýzy. Dále se soustřeďuje na porovnání těchto ...
 • Pacltová, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu Spatial Citizenship v zeměpisném vzdělávání na základní škole. Práce se dále zaměřuje na možnosti vhodného využití geoinformačních technologií k podpoře prostorové gramotnosti a ...
 • Šťovíček, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hlavním tématem mé bakalářské práce je tvorba takzvaných cyklovýletů. Jedná se o individuálně vytvořené trasy, jejichž primárním cílem bude uspokojit potřeby v oblasti cykloturistiky. Jako výchozí místo jsem si zvolil ...
 • Koudelková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření programu na rozvoj koordinačních schopností pro žáky 1. stupně ZŠ s využitím prostředků moderní gymnastiky. První část práce zahrnuje seznámení s pojmy moderní gymnastika, mladší ...
 • Masopustová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je popsat, jakými způsoby je rozvíjena tvořivost středoškolských studentů při výtvarných předmětech. Metodou řešení bakalářského projektu je zúčastněné a nezúčastněné pozorování při výuce výtvarných ...
 • Pánek, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo porovnat metodiku výuky sjezdového lyžování v České republice, Kanadě a Austrálii. Po pročtení metodik a překladu zahraničních materiálů z anglického jazyka do českého jazyka bylo zjištěno, ...
 • Petrák, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce je zaměřena na táborové programy Střediska volného času Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace. Cílem této práce bylo zanalyzovat vybrané táborové programy a vytvořit ...
 • Huk, Alexandr (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zaměřuje na posilování břišního svalstva pomocí vlastní váhy, a sice pro věkovou skupinu 1520 let neboli adolescenty. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou posilování břišního svalstva ...
 • Novotná, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá výtvarným projektem na téma ,,Náš svět'', který je realizován ve školní družině Praktické školy v České Lípě. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zkoumají ...
 • Kučerová, Věra (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářské práce se zabývá tím, jak přinést do tělesné výchovy nové, moderní, atraktivní a motivující prvky, které žáky podpoří k pohybové aktivitě. Cílem první části mé práce bylo najít vhodné aplikace, které jsou na trhu ...
 • Morávek, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou cykloturistiky. Cílem práce je vytvoření projektu putovního cykloturistického kurzu včetně časového harmonogramu a finančního rozpočtu. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou ...
 • Tvaroha, Pavel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zaměřuje na současné trendy v měření intenzity
 pohybového zatížení během fotbalového utkání. Práce obsahuje představení nejčastěji používaných systémů k monitorování fotbalového výkonu, již publikované ...
 • Formanová, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá trávením volného času dětí ve středním školním věku se syndromem ADHD v konkrétním Domě dětí a mládeže. Práce se dělí do dvou částí a to na část teoretickou a na část empirickou. V teoretické ...

Zobrazit další