Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Kočová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá vzděláváním a sebevzděláváním budoucích skautských vedoucích. Klade si za cíl zjistit způsoby a formy vzdělávání budoucích skautských vedoucích (roverů), které jsou směrodatné pro působení v oddílu. ...
 • Indrová, Lucie
  Tématem bakalářské práce je sociální klima školní třídy na SOŠ. Práce přináší výsledky výzkumu zaměřeného na sociální klima, které se ve dvou třídách nachází. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. ...
 • Minařík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací argumentů týkajících se kritiky technické civilizace v díle Konrada Lorenze a jeho následovníků. Práce rozebírá problémy současného technologického pokroku, zejména jeho ...
 • Ulrichová, Eva
  Diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření u českých pedagogů a projevy v komunikaci zejména u žen učitelek. V úvodu práce je popsána problematika syndromu vyhoření. Práce dále rozpracovává učitelskou profesi a pedagogickou ...
 • Kumpová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na roli otce v současné společnosti. Prostřednictvím konstruktivistického přístupu k termínům sociální role a gender dokládá možnost proměn podob otcovství. Popisuje koncept rodičovství a vliv ...
 • Švarcová, Adéla
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu geografie náboženství Libereckého kraje. Práce obsahuje vymezení základních pojmů, stručnou historii náboženství, obecnou charakteristiku světových náboženství, popis ...
 • Drbohlavová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou politických procesů v Československu v 50. letech 20. století. Konkrétně analyzuje kauzy tří mužů a jedné ženy, které odsoudil Krajský soud v Liberci v letech 1953-1956 za ...
 • Sádovská, Denisa
  Diplomová práce s názvem Téma řešení konfliktů ve výuce na druhém stupni ZŠ se zabývá způsoby, jak se o konfliktech a jejich řešeních učí na druhém stupni ZŠ v předmětu občanská výchova. V teoretické části práce jsou ...
 • Radová, Veronika
  Cílem této diplomové práce je vysvětlit předpoklady, charakteristiky, vývoj a funkce přátelství. V praktické části jsem si poté kladla za cíl vybrat a zdůvodnit výchovné metody, kterými lze co nejvhodněji a nejefektivněji ...
 • Lisá, Blanka
  Cílem diplomové práce je analýza problematiky pedagogické důvěryhodnosti a vytvoření jejího podrobného a uceleného přehledu na základu rozsáhlé literární rešerše. Pojem důvěryhodnosti je nejprve definován obecně a následně ...
 • Příhonský, Josef
  V předkládané diplomové práci bylo stanoveno několik cílů. Prvním cílem, kterému byla věnována pozornost, byla konceptualizace kvality života. Dalším cílem byla introdukce do světa sportu, jakožto jednoho z nejvýznamnějších ...
 • Nevole, Jakub
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření multimediální metodické příručky pro výuku herních činností jednotlivce ve florbale pro školní tělesnou výchovu. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou světové a české ...
 • Mazánek, Tomáš
  Tato práce má za účel vytvořit multimediální učebnici s doprovodným textem pro nácvik základních herních činností jednotlivce ve fotbale. Cílem vyhotovené učebnice je vytvořit multimediální podporu pro učitele, trenéry ale ...
 • Tomšů, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na nadané žáky. Jsou zde shrnuty základní teoretické poznatky o nadaných žácích i příklady použité při práci s takovými dětmi. K jednotlivým uvedeným úlohám jsou zde i další příklady, eventuálně ...
 • Kladivová, Nicola
  Diplomová práce se zabývá obsahem volného času dětí ve věkové skupině od tří do sedmi let. Cílem práce je zjistit náplň a možnosti trávení volného času dětí předškolního věku ve vybraných lokalitách a porovnat je. Lokalitami ...
 • Fojtíková, Zuzana
  Diplomová práce Nabídka doprovodných edukačních programů pro děti předškolního věku se věnuje zkoumání fenoménu galerijní pedagogiky a jejímu využití v konkrétních edukačních programech v Oblastní galerii Liberec. Práce ...
 • Balatková, Aneta
  Diplomová práce s názvem Letní tábory v Libereckém kraji je sestavena ze čtyř hlavních kapitol. První tři kapitoly se věnují teoretickým východiskům, mezi kterými je zahrnut volný čas, vývojová specifika dětí a mládeže a ...
 • Kotek, David
  Téma diplomové práce Osobnost trenéra golfu jsem si vybral, protože jsem od roku 1999 hráč golfu a od roku 2010 jsem trenérem. Obsahem práce je teoretický rozbor této problematiky a dotazníkové šetření, které bylo distribuováno ...
 • Jónová, Dominika
  Diplomová práce pojednává o možnostech využití hudebních činností při péči o seniory. Zabývá se vymezením jednotlivých druhů hudebních činností a jejich využitím v praxi. Zaměřuje se na pozitivní aspekty hudby zlepšující ...
 • Rozkovcová, Eliška Ellen
  Diplomová práce nese název Analýza ediční řady učebnic českého jazyka pro 2. stupeň základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení termínů vzdělávání, učebnice ...

View more