Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

DSpace Repository

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 

Recent Submissions

 • Švarcová, Adéla
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu geografie náboženství Libereckého kraje. Práce obsahuje vymezení základních pojmů, stručnou historii náboženství, obecnou charakteristiku světových náboženství, popis ...
 • Drbohlavová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou politických procesů v Československu v 50. letech 20. století. Konkrétně analyzuje kauzy tří mužů a jedné ženy, které odsoudil Krajský soud v Liberci v letech 1953-1956 za ...
 • Sádovská, Denisa
  Diplomová práce s názvem Téma řešení konfliktů ve výuce na druhém stupni ZŠ se zabývá způsoby, jak se o konfliktech a jejich řešeních učí na druhém stupni ZŠ v předmětu občanská výchova. V teoretické části práce jsou ...
 • Radová, Veronika
  Cílem této diplomové práce je vysvětlit předpoklady, charakteristiky, vývoj a funkce přátelství. V praktické části jsem si poté kladla za cíl vybrat a zdůvodnit výchovné metody, kterými lze co nejvhodněji a nejefektivněji ...
 • Lisá, Blanka
  Cílem diplomové práce je analýza problematiky pedagogické důvěryhodnosti a vytvoření jejího podrobného a uceleného přehledu na základu rozsáhlé literární rešerše. Pojem důvěryhodnosti je nejprve definován obecně a následně ...
 • Příhonský, Josef
  V předkládané diplomové práci bylo stanoveno několik cílů. Prvním cílem, kterému byla věnována pozornost, byla konceptualizace kvality života. Dalším cílem byla introdukce do světa sportu, jakožto jednoho z nejvýznamnějších ...
 • Nevole, Jakub
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření multimediální metodické příručky pro výuku herních činností jednotlivce ve florbale pro školní tělesnou výchovu. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou světové a české ...
 • Mazánek, Tomáš
  Tato práce má za účel vytvořit multimediální učebnici s doprovodným textem pro nácvik základních herních činností jednotlivce ve fotbale. Cílem vyhotovené učebnice je vytvořit multimediální podporu pro učitele, trenéry ale ...
 • Tomšů, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na nadané žáky. Jsou zde shrnuty základní teoretické poznatky o nadaných žácích i příklady použité při práci s takovými dětmi. K jednotlivým uvedeným úlohám jsou zde i další příklady, eventuálně ...
 • Kladivová, Nicola
  Diplomová práce se zabývá obsahem volného času dětí ve věkové skupině od tří do sedmi let. Cílem práce je zjistit náplň a možnosti trávení volného času dětí předškolního věku ve vybraných lokalitách a porovnat je. Lokalitami ...
 • Fojtíková, Zuzana
  Diplomová práce Nabídka doprovodných edukačních programů pro děti předškolního věku se věnuje zkoumání fenoménu galerijní pedagogiky a jejímu využití v konkrétních edukačních programech v Oblastní galerii Liberec. Práce ...
 • Balatková, Aneta
  Diplomová práce s názvem Letní tábory v Libereckém kraji je sestavena ze čtyř hlavních kapitol. První tři kapitoly se věnují teoretickým východiskům, mezi kterými je zahrnut volný čas, vývojová specifika dětí a mládeže a ...
 • Kotek, David
  Téma diplomové práce Osobnost trenéra golfu jsem si vybral, protože jsem od roku 1999 hráč golfu a od roku 2010 jsem trenérem. Obsahem práce je teoretický rozbor této problematiky a dotazníkové šetření, které bylo distribuováno ...
 • Jónová, Dominika
  Diplomová práce pojednává o možnostech využití hudebních činností při péči o seniory. Zabývá se vymezením jednotlivých druhů hudebních činností a jejich využitím v praxi. Zaměřuje se na pozitivní aspekty hudby zlepšující ...
 • Rozkovcová, Eliška Ellen
  Diplomová práce nese název Analýza ediční řady učebnic českého jazyka pro 2. stupeň základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení termínů vzdělávání, učebnice ...
 • Jeřábková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku práce s mapou a jejímu zařazení do výuky zeměpisu na druhém stupni základní školy. Prostřednictvím rešeršní části pohlíží na téma z úhlu pohledu zážitkové pedagogiky a jejího ...
 • Tomanová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá tvorbou Pavla Šruta využitelnou ve školní praxi. Mapuje zastoupení ukázek Pavla Šruta v čítankách z nakladatelství Scientia a soustředí se na vybrané ukázky poezie, beletrie, písňových textů a na ...
 • Ženíšková, Petra
  Práce se věnuje skupinovým a kooperativním formám výuky a jejich vyuţití v hodinách občanské výchovy na 2. stupni základní školy. Podstatu teoretické části práce tvoří konkrétní skupinové a kooperativní metody výuky, znaky ...
 • Hrušková, Radka
  Diplomová práce se zabývá dějinami kladenského gymnázia v letech 1900-1953. Představuje gymnázium, jako jednu ze středních škol na Kladně, kde bylo možné v první polovině 20. století získat maturitní zkoušku. Popisuje ...
 • Hlaváček, Jaroslav
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu mezipředmětových vztahů v předmětech Výchova k občanství a Dějepis na druhém stupni základních škol, a to na pozadí výchovně-vzdělávacích cílů v rámcově vzdělávacích plánech pro ...

View more