Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Nagornov, Nikita
  Práce obsahuje vyzkum nezbytny k vytvoření kompletního řešení pro správu a zpracování informací získanych z elektroměrů. Zabyvá se serverem používanym pro připojení k zařízením, nastavováním úkolů a jejich správou na každém ...
 • Griaznov, Denis
  This work describes research of myoelectric interfaces and their application for controlling robotic systems. Hand gesture data collection software has been created. The neural network was designed and trained to recognize ...
 • Růžek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vlivem příměsí na formování a povrchové vlastnosti geopolymerů a možnostmi další modifikace povrchových vlastností pomocí plazmatické úpravy či komerčně dostupných laků.V teoretické části jsou ...
 • Grof, Jaroslav
  Byly připraveny magnetické nanočástice oxidu železnato-železitého, načež proběhla optimalizace jejich pokrytí zlatým pláštěm. Výsledné nanočástice typu jádro-plášť byly charakterizovány EDX a elementární analýzou. Následnou ...
 • Cvejn, Petr
  Cílem této práce je teoreticky studovat vznik inklusních komplexů farmaceutických látek-cinchocaine a sulfadimidinum- s dvěma , a -cyklodextriny v rámci modelování senzorového systému navrženého na TUL(Grof, 2020; Grof ...
 • Vomáčko, Václav
  Cílem práce je ověřit funkčnost letecké vzpěry z uhlíkového laminátu. Tento cíl je naplňován v několika krocích. První část práce se věnuje teorii dlouhovlákenných kompozitních materiálů se zaměřením na jejich pevnostní ...
 • Roiková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na metody optické kontroly kvality laserových tyčí. Zkoumané laserové tyče byly vyrobeny z monokrystalů yttrito-hlinitého granátu dopovaného neodymem (Nd: YAG).Teoretická část je zaměřena na ...
 • Miller, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů monokrystalických a polykrystalických luminoforů z hlediska jejich světelných parametrů, jako je světelný výstup a barevné souřadnice. Součástí práce je navržení a ...
 • Masná, Anežka
  Předložená diplomová práce se zabývá zpracováním mikroplastů při úpravě pitných vod. První část práce nabízí přehled o základních vlastnostech mikroplastů, jejich výskytu a vlivu na zdraví a životní prostředí. Další část ...
 • Kuře, Adam
  Diplomová práce se zabývá tvorbou simulace optických vlastností detekční jednotky zpětně odražených elektronů pro elektronovou mikroskopii v komerčním softwaru. V práci je brán zřetel na nastavení jednotlivých parametrů ...
 • Kanclíř, Vít
  Diplomová práce se zabývá tenkými gradientními vrstvami SiOxNy s gradientnímprofilem indexu lomu vytvořenými metodou iontového naprašování (Ion Beam Sputtering) s iontovou asistencí.Teoretická část uvádí do tématiky ...
 • Myslivec, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehlednou vizualizaci pro ovládání TestBedu tiskové hlavy určenou pro testování 3D tisku v projektu 3D-STAR. Jádrem systému je průmyslové PC 5PC910.SX02-00, na kterém je nainstalována ...
 • Kulich, Jiří
  Tato práce je součástí vývoje robotického skladu Syslogeum 3000 společnosti Systematic a.s. Cílem práce je vytvořit software v řídícím PLC, který umožní snadné testování skladovacího robota. Za normální okolností je robot ...
 • Jaroš, Jakub
  Tento výzkum se opět věnuje průtokoměrům a navazuje jak na bakalářskou práci, tak na ročníkový projekt v navazujícím studiu. Úkolem bylo zjistit, jaký vliv má Halbachova soustava magnetů na průtokoměrné čidlo a sumarizovat ...
 • Eichler, Miroslav
  Náplní diplomové práce byl vývoj řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla. Nejprve byla dobíjecí stanice sestavena ze silových komponent a nabíjecího modulu, které zajišťují funkci nabíjení. Poté byla navržena ...
 • Vosecký, Lukáš
  Tato práce řeší problém zpracování, transformace a přenosu dat z~platformy Splunk do data lake Cloudera Hadoop a následně do Power BI. Cílem práce je navrhnout a implementovat univerzální a přenositelnou aplikaci v~jazyce ...
 • Váňa, Miroslav
  Práce shrnuje postupy a problémy při vývoji komplexního systému pro ovládání chytré domácnosti pomocí fyzických tlačítek, webové aplikace a hlasových asistentů. Kromě ovládání je řešen sběr dat do cloudového úložiště a ...
 • Špetlík, Martin
  Cílem této diplomové práce je zdokonalení algoritmu pro rekon-strukci rozdělení pravděpodobnosti. Aproximace hustoty pravdě-podobnosti je provedena pomocí metody maximální entropie. Nazákladě odhadnutých zobecněných momentů ...
 • Noll, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci systému pro správu akreditačních spisů. Požadavky na tento systém vycházejí z provedené analýzy. Především se jedná o definici nového akreditačního spisu, ...
 • Kynych, František
  Tato diplomová práce se zabývá syntézou řeči pomocí neuronových sítí. Cílem bylo prozkoumání a ověření současných přístupů využívajících neuronové sítě a pomocí nejlepší architektury natrénování mužského a ženského hlasu. ...

View more