Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Němeček, Jiří
  NĚMEČEK, Jiří. Návrh obousměrného DC-DC měniče pro bateriové aplikace. Bakalářská práce na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Jelínek, ...
 • Čapek, Radovan
  Cílem práce je inzertní aplikace, která bude podporovat adopci zvířat ze zvířecích útulků. Práce začíná rešerší aktuálních možností online inzerce zvířat. Následuje návrh vlastního řešení v podobě webové aplikace a mobilní ...
 • Sedláčková, Karolína
  Cílem práce bylo vyvinout simulační software, který zkoumá vliv vibrací na signál získaný z white-light interferometrie a aplikovat získané dovednosti ve vývoji vývoji nanopozičního měřícího zařízení pracujícího na výše ...
 • Klein, Lukáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na použití jednopixelové kamery (SPC) ve dvou odlišných měřicích principech - hyperspektrálním zobrazování a mikroskopii fluorescenčního dohasínání (FLIM). Pro seznámení se s druhým zmíněným ...
 • Bednářová, Sabina
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulace, aproximace a numerické řešení Darcyovy-Forchheimerovy rovnice. Pro numerické řešení byly vybrány tři linearizační metody; Picardova iterace, Newtonova metoda a metoda L-schéma. ...
 • Jerie, Aleš
  Tato práce obsahuje problematiku testování elektromagnetické kompatibility. Konkrétně se jedná o testování elektromagnetické odolnosti proti vyzařovanému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli. Součástí práce je i ...
 • Vondrák, Jaroslav
  Práce se zabývá rozšířením IoT-HS systému pro chytré domácnosti o službu IFTTT. Této službě je věnována celá teoretická část, ve které je detailně popsáno, jak tuto službu využívají jiné systémy. Byly navrženy nové metody ...
 • Snětivý, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením uživatelsky přivětivé aplikace pro analýzu, rozpoznávání a zpracování obrazových dat. Projekt je psán v jazyce Python a za pomoci knihoven Numpy, OpenCV, Dlib a dalších se provádí ...
 • Mázl, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit rozšiřující modul pro jazyk Python, který by umožnil rychlé získání informací o síťových prvcích dostupných na zařízení. Hlavní vlastností nově vytvářeného modulu by měla být především ...
 • Kantalinskiy, Leonid
  Práce je zaměřena na vytvoření speciální aplikace pro obsluhu výrobního pracoviště laserového značení dílů. Tato aplikace automatizuje proces evidence označených dílů a ukládá příslušné informace k nim, generuje správně ...
 • Beran, Matěj
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci pro podporu studentské mobility v rámci programu Erasmus+. Projekt se zabývá problematikou progresivních webových aplikací a jejich využitím pro vývoj univerzální ...
 • Karmazínová, Petra
  Křemičité nanomateriály, ať již přírodního či umělého původu, jsou využívány v mnoha oblastech lidské činnosti. Přírodní křemičité nanomateriály tvoří často velmi elegantní a funkční struktury, které přesně plní svůj účel. ...
 • Havelka, Ondřej
  Hlavním tématem práce je udržitelná laserem asistovaná syntéza Pd-NiOz nanočástic, které jsou použity k modifikaci částečně re-dukovaného grafen oxidu, přičemž částice i dekorované nanostruktury představují potenciální ...
 • Daitkhe, Valentin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a zlepšení existující webové aplikace, která nabízí běžnému uživateli pohodlné rozhraní s funkcemi určenými pro správu a analýzu dat naměřených skupinou čidel. Rešerše této práce ...
 • Kurel, Václav
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací velikosti nanočástic pomocí metod, které jsou založené na rozptylu světla. Teoretická část vysvětluje základní jevy a principy metod charakterizace nanočástic, zejména metodu DLS ...
 • Poláček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým kolorováním černobílých obrázků pomocí autoenkodérů založených na neuronových sítích. Nejprve je popsán způsob kódování barevných a černobílých obrázků, dále jsou zmíněny ...
 • Kořínek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření sportovních akcí, jako jsou například běžecké nebo cyklistické závody. V první části práce jsou popsány dostupné metody měření těchto závodů a následně přiblíženy některé ...
 • Vacek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní témata. První z nich je návrh a realizace telemetrického zařízení. Druhé téma se zabývá zpracováním získaných dat a jejich vizualizací. Výsledný produkt je implementován do ...
 • Sedláček, Jan
  Tato práce, má za cíl vytvoření koncepce docházkového systému, a následnou implementaci části uvedených funkcí. Cílem je vytvoření robustního konceptu docházkového systému, schopného konkurovat aktuální nabídce na trhu a ...
 • Dušek, Martin
  Práce se zabývá vývojem softwaru a kalibračního postupu pro Shack-Hartmannův senzor. Implementované algoritmy jsou porovnány pomocí simulací a také srovnány s rekonstrukcemi certifikovaného komerčního senzoru. V práci jsou ...

View more