Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Nyrobtseva, Ekaterina
  V této práci hlavní důraz je kladen na vývoj systému zpětné vazby pro řízení dostupných protéz horní končetiny HACKberry, který byl navržen japonskou společností Exiii a je otevřeným projektem. Tato protéza byla vytištěna ...
 • Boyarchikov, Yegor
  The goal of this thesis is to develop a low level of the automated microclimate control system. The lower level is a software and hardware complex that provides an opportunity to receive information from the sensors. The ...
 • Zapadlík, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou scintilačních vrstev z nanoprášků proX-ray zobrazovací analýzu. Motivací je vytvořit scintilační vrstvu s lepšími vlastnostmi z nanoprášků než scintilační vrstvy připravované z ...
 • Oškera, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou cyklodextrinem (CD) modifikovaných vrstev polypyrrolu (PPy) na polykaprolaktonových (PCL) nanovláknech. V teoretické části práce jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti ...
 • Klíčová, Markéta
  Netěsnost střevních anastomóz vede k seriózním pooperačním komplikacím. Překrytí chirurgické anastomózy dvouvrstvým vlákenným materiál představuje zcela inovativní způsob, jak zabránit prosakování střevního obsahu skrz ...
 • Keslerová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu elektrodialyzačních membráns antimikrobiálními aditivy, charakterizaci základních vlastností a jejich porovnánís referenčním (neupraveným) vzorkem. Byly připraveny vzorky se ...
 • Čihák, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou elektrických výbojů při nízkých proudech v atmosférickém prostředí a měřením jejich vlastností. Při takových podmínkách dochází ke vzniku slabého jiskrového výboje a jeho některé parametry ...
 • Coufalová, Adéla
  Tato práce se zabývá vhodností tenkých vrstev karbonitrid titanu (TiCN) a karbonitrid chromu (CrCN) nanesených na nerezové oceli ČSN 10088-1 1.4404 pro biologické aplikace a funkcionalizací těchto tenkých vrstev. Prvním ...
 • Velechovský, Ondřej
  Tato diplomová práce se v úvodu zaměřuje na rozdělení a popsání základních standardů pro DC dobíjení elektrických vozidel jako jsou japonské CHAdeMO, evropské CCS nebo americká Tesla SuC. Dále je v práci proveden zjednodušený ...
 • Tschunko, Mikuláš
  Tato diplomová práce se zabývá impulsní metodou měření cívek, při které jesnímána odezva na vysokonapěťový puls. Teoretická část seznamuje se základnímiparametry cívek a tlumivek, jako je indukčnost, parazitní kapacita, ...
 • Eichler, Lukáš
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí systému na měření magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů pro výrobu el. strojů elektrotechnických plechů. V praxi se nejčastěji používají: Epsteinův přístroj ...
 • Kolář, Milan
  Tato práce se zabývá řízením přečerpávací vodní elektrárny s reversní Francisovou vodní turbínou. Na začátku práce je zevrubný popis oblasti přečerpávacích vodních elektráren. Poté je probírána otázka najížděcích pochodů ...
 • Titlbach, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem SW pro sběr technologických dat z robota KUKA. Aplikace bude primárně sloužit jako diagnostika chybového stavu v komunikaci mezi průmyslovým robotem Kuka a technologií v podniku Škoda ...
 • Marhoul, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu aplikace pro účely rehabilitace horních končetins využitím průmyslového senzitivního robota KUKA LBR iiwa. Rešeršní část práceobsahuje přehled výzkumů zabývajících se robotickou ...
 • Zlámaný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířenou a virtuální realitou, ve kterých jsou virtuální 3D objekty integrovány do skutečného prostředí v reálném čase v kombinaci s brýlemi Microsoft Hololens. V práci jsou popsány oblasti ...
 • Vaner, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je spolupráce dvou humanoidních robotů NAO. Tento cíl je splněn díky návrhu softwarového řešení, které umožňuje kooperaci robotů. Spolupráci robotů zajišťuje jeden řídící počítač, na němž běží ...
 • Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá inteligentním systémem, který pomocíměření profilu koncentrace oxidu uhličitého umožňuje určit početosob v místnosti. Systém je založený na vestavěném IoT zařízenís operačním systémem FreeRTOS a ...
 • Rompotl, Tomáš
  Cílem práce je rešerše stávajících systémů řízení zadní nápravy a ná-vrh vlastního systému pro školní experimentální elektromobil. Prá-ce začíná seznámením se školním elektromobilem, postupuje k ná-vrhu vlastního algoritmu ...
 • Paulů, Dominik
  Cílem této práce je navrhnout řízení modelu vrtulníku pomocí PIDregulátorů. V první části je přiblížen model vrtulníku a základnívlastnosti PID regulátorů a regulačního obvodu. Tyto poznatkyjsou dále uplatněny v praktické ...
 • Novotný, Šimon
  Cílem této práce je zhodnocení využití snímače Kinect v2 pro navigaci a ovládání mobilního robota. Byla provedena rešerše použití hloubkových snímačů a způsobů rekonstrukce informace o struktuře lidského těla. Vzhledem k ...

View more