Recently added

DSpace Repository

Ekonomická fakulta: Recent submissions

 • Holendová, Julie
  Tato diplomová práce je věnována mezinárodnímu obchodnímu jednání, přesněji klíčovým aspektům, tykajících se osoby jednatele a jeho kompetencí pro mezinárodní obchodní jednání. Literární rešerše uvádí do problematiky ...
 • Teschinská, Inka
  Problematika regionálního rozvoje a konkrétně rozvoje zaostalých oblastí či tzv. regionálních disparit je aktuálním tématem ve většině evropských zemí. V České republice tuto problematiku řeší zejména Ministerstvo pro ...
 • Zimová, Eva
  Cílem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku pomocí vybraných ukazatelů zhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku pomocí tradičních a moderních ukazatelů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na ...
 • Kvítek, Michael
  Bakalářská práce se zabývá Dohledem a regulací nad finančním trhem v EU a jeho implementací v ČR. Je zaměřena především na český bankovní dohled reprezentovaný Českou národní bankou. První kapitola bakalářské práce se ...
 • Kvíz, Martin
  Bakalářská práce se zabývá použitím kryptoměn v podnikatelském prostředí. Nejprve vysvětluje, co jsou kryptoměny a na jakém principu fungují. Dále se zaobírá problematikou bezpečnosti a využitím kryptografie. Následné ...
 • Rulcová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení majetku dle předpisů regulující účetnictví a daň z příjmů. Teoretická část práce se nejprve zabývá charakteristikou účetnictví s důrazem na účetní výkazy. Dále je zkoumán vliv ...
 • Balatka, Pavel
  Bakalářská práce s názvem Marketingová komunikace turistického informačního centra v Jablonci nad Nisou pojednává o jednotlivých částech komunikačního mixu této instituce. Cílem práce je porovnání využívané marketingové ...
 • Honzák, Michal
  Předmětem diplomové práce je sestavení marketingového plánu pro společnost CNC TVAR s.r.o., která nabízí komplexní služby v mnoha oblastech CNC obrábění v odvětvích hydroenergetiky, letectví, automotive a dalších. Diplomová ...
 • Šírová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti v autorizované dealerské síti zkoumané značky výrobce automobilů. Předmětem práce je koncepční vymezení defince zákaznické spokojenosti a určení způsobů měření zákaznické ...
 • Ryšavý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá řízením procesů struktury service desk, poskytujícízákaznickou podporu služeb IT. Práce je zaměřena především na procesy správyincidentů a vyřizování uživatelských žádostí, jejichž zjednodušení ...
 • Abo Romia, Mohamed
  Diplomová práce zkoumá možnosti vývoje systému datového skladu pro účely řízeníkonstrukčních nákladů pomocí dat. Hlavním cílem je navrhnout systém datového skladu prorůzné typy a dimenze dat s cílem zlepšit celkové podnikové ...
 • Mundia, Mukelabai
  V době globalizace a liberalizace se stále více prosazuje role zaměstnanců jako konkurenční výhody pro malé i velké organizace, ve kterých působí. Organizace může být schopnými zaměstnanci poháněna k větším úspěchům, když ...
 • Vostrý, Milan
  Diplomová práce se zabývá sociálními medii a jejich analýzou. Předmětem práce je představení sociálních medií a jejich možností pro propagaci podniku a získaní relevantních informací pro podnik. V tomto díle jsou ...
 • Cimbora, Miroslav
  Cílem této práce bylo vytvoření webového portálu, který bude sloužit jako pomůcka při vzdělávání v oblasti elektronického podnikání. Tato práce byla vytvořena se státní pod-porou Technologické agentury ČR v rámci Programu ...
 • Peichlová, Alena
  Diplomová práce s názvem Rizika v projektovém řízení se zaměřuje na analýzu rizik v projektovém managementu, která je prováděna primárně ve fázi plánování projektu. Cílem práce je zvolit vhodná doporučení pro zlepšení ...
 • Vaníčková, Martina
  Bakalářská práce na téma Úpadek podnikatele a možnosti jeho řešení se zabývá především úpadkem podnikatele a způsoby řešení tak, jak je uvádí právní úprava České republiky. Obsáhlá část práce je věnována, ekonomickým a ...
 • Volšová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zavádění nových nástrojů štíhlé výroby ve výrobních podnicích. V první části práce je obecně popsána terminologie z oblasti podnikové logistiky a s ní úzce související problematika ...
 • Valentová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá řízením nevýrobních procesů v účetní firmě XY. Cílem diplomové práce je analyzovat vybrané nevýrobní procesy podniku, identifikovat slabá místa a navrhnout opatření, která firmě pomohou zlepšit ...
 • Úradníková, Lucie
  Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní ...
 • Semiánová, Bára
  Tématem diplomové práce je návrh marketingové strategie malého a středního podniku. Pro návrh marketingové strategie byla vybrána společnost JaP-Jacina Trade s.r.o. a konkrétně její e-shop zaměřený na prodej vratových ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account