Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Tichánková, Simona
  Cílem bakalářské práce je provést analýzu a zhodnocení interního personálního marketingu v rámci působení v konkrétní společnosti a konečné zhodnocení a vznesení návrhů. Celkový průzkum vycházející z této práce je založen ...
 • Petrová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením investiční aktivity podniku HACO spol. s r.o., která se nachází v Liberci. Rešeršní část práce je zaměřena na vymezení investiční činnosti. Dále jsou popsány postup ...
 • Matula, Vladimír
  Bakalářská práce s názvem Personální marketing ve vybraném podniku se zaměřením na recruitment se věnuje jednomu z nejdůležitějších procesů v oblasti řízení lidských, tedy procesu získávání zaměstnanců. Teoretická část ...
 • Machová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou produktové strategie podniku. Hlavním cílem je představení výrobkového mixu společnosti a následné provedení analýzy životního cyklu vybraného produktu. V teoretické části práce ...
 • Kučerová, Pavlína
  Tématem této bakalářské práce je zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku. Teoretická část popisuje poznatky, potřebné pro zpracování praktické části práce, týkající se finanční analýzy, časových řad, ...
 • Krajbichová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením firemní konkurenceschopnosti pomocí strategické situační analýzy. Tato analýza obsahuje analýzu podnikatelského prostředí, které lze dále dělit na vnější a vnitřní. Vnější prostředí ...
 • Jeníková, Barbora
  V této bakalářské práci s názvem BOMcheck jako společenská odpovědnost firmy je hlavním předmět společenská odpovědnost a její uplatnění ve webovém systému BOMcheck, který se využívá ve společnosti Laird s.r.o. V úvodu ...
 • Frýbová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Cílem práce je zhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku se zaměřením na vývoj dílčích ukazatelů v časovém období. Ke splnění tohoto cíle jsou ...
 • Dyntarová, Michaela
  Hlavním tématem bakalářské práce je hodnocení konkurenceschopnosti Pensionu Hollmann v Harrachově. Cílem práce je zhodnocení jeho konkurenceschopnosti a navržení opatření pro její zlepšení, a to na základě využití vhodných ...
 • Čakrdová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou založení a vzniku společnosti v České republice a ve Velké Británii. Stručně popisuje historii vzniku společnosti v České republice, její charakteristické znaky či specifikaci ...
 • Zelenková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného podniku Regata Máchovo jezero, a.s. pomocí zvolených metod finanční analýzy. V první části bakalářské práce jsou za pomoci odborné literatury uvedeny ...
 • Pernicová, Romana
  Bakalářská práce je zaměřená na vybraná ustanovení legislativy daně z přidané hodnoty v podnikatelské praxi. V první části je řešena daň z přidané hodnoty v pohledu Evropské unie, je zde zmíněn proces harmonizace této daně ...
 • Kotek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití časových řad podnikových ekonomických ukazatelů. Cílem této práce je využití časových řad vybraných ukazatelů s následným zhodnocením ekonomické situace společnosti Johnson ...
 • Bendák, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na personální marketing vybrané společnosti a blíže se soustředí na konkrétní oblasti problematiky personálního marketingu. V teoretické části je představen personální marketing včetně úvodního ...
 • Babková, Adéla
  Tato bakalářská práce je věnována dopadům čtvrté průmyslové revoluce na ekonomické subjekty v České republice a zabývá se na jedné straně identifikací jejích přínosů a výhod a na straně druhé identifikací nákladů a úkolů, ...
 • Hájek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá účetní závěrkou, konsolidovanou účetní závěrkou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a její návazností na výsledek hospodaření vybraného podnikatelského subjektu, kterým je skupina ...
 • Šikolová, Barbora
  Bakalářská práce se věnuje produktové strategii ve firmě Malina - Safety s.r.o., která pro vypracování poskytla nezbytné interní informace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska ...
 • Císař, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá právní úpravou nájmu, a to především právní úpravou prostor sloužících k podnikání v rámci legislativy České republiky. Hlavním obsahem práce je seznámení se s problematikou nájmu, charakteristika ...
 • Vytlačil, Petr
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem systémů veřejných správ a jejich propojení do fungujícího celku zvaný eGovernment. Je zde popsána současná legislativa a současná činnost jak České republiky, tak i Evropské unie k ...
 • Nordey, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou digitalizace a finanční situace ve vybraném podniku. Věnuje se analýze současné finanční a digitalizační situace, součástí je také průzkum spokojenosti zaměstnanců. První část ...

View more