Ekonomická fakulta

DSpace Repository

Ekonomická fakulta

 

Recent Submissions

 • Boumová, Petra
  Předmětem této diplomové práce, nesoucí název Konkurenční pozice produktu dle vnímání spotřebitele, je analýza vnímání konkurenční pozice vozů ŠKODA Superb a Volkswagen Passat.Práce je rozdělena do tří částí. V první, ...
 • Brůcha, Miloš
  Tématem této bakalářské práce jsou Právní a ekonomické aspekty neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Práce se nejprve v teoretické části zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se zpracovávaného tématu. V ...
 • Nováková, Michaela
  Předmětem diplomové práce Financování pracovního kapitálu podniku je zhodnocení možností financování krátkodobých oběžných aktiv jako součásti obratového cyklu peněz. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Jakobi, Nikola
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik ve výrobním procesu podniku. Definuje metody a zásady analýzy rizik. Na příkladu vybraného podniku a jeho výrobního procesu jsou analyzována rizika pomocí FMEA procesní a diagramu ...
 • Šiklová, Petra
  Smyslem této bakalářské práce je seznámit veřejnost nejenom se základní terminologií v oblasti insolvenčního zákona a exekučního řízení, ale zvýšit její povědomí, jak stoupající tendence zadluženosti fyzických osob ...
 • Markvartová, Barbora
  Bakalářská práce je věnována pracovním podmínkám zaměstnanců se zdravotním postižením. Zdravotně znevýhodněné osoby vyžadují individuální přístup v soukromém i pracovním životě. V pracovním životě je pro ně velmi důležitá ...
 • Hlavová, Milena
  Cílem předkládané bakalářské práce pod názvem Zhodnocení vypovídací schopnosti finančních ukazatelů ve vybraném podnikatelském subjektu je zmapovat problematiku jednotlivých finančních ukazatelů včetně jejich interpretace ...
 • Körberová, Andrea
  Předmětem bakalářské práce Využití nástrojů kurzového zajištění je analyza vybranychfinančních derivátů jako zajišťovacích instrumentů proti kurzovému riziku při obchodníchčinnostech mezi partnery obchodující s rozdílnymi ...
 • Barvinská, Anna
  Tato diplomová práce na téma Proces dovozu zboží z třetích zemí u vybrané společnosti se zabývá problematikou obchodu s nečlenskými zeměmi Evropské Unie. Rostoucí význam extrakomunitárního obchodu byl podnětem pro toto ...
 • Puldová, Daniela
  Diplomová práce Public relations vybraného podniku se zabývá problematikou využívání PR nástrojů a technik v konkrétní společnosti. V první části jsou nastíněna teoretická východiska dané oblasti včetně specifikace hlavních ...
 • Vaško, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na majetkové struktury podnikatelských subjektů podnikajících na území České republiky v hospodářském odvětví výroba oděvů. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých položek majetku a způsobu ...
 • Moudrá, Lucie
  Diplomová práce Projektový controlling ve vybraném podniku se zabývá problematikou projektového controllingu ve společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Úvodní část se skládá z nejdůležitějších teoretických východisek ...
 • Mertinová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření finanční výkonnosti podniku MARO, s.r.o. pomocí tradičních a moderních ukazatelů za sledované období pěti let 2012 - 2016. První část práce vymezuje stěžejní teoretické pojmy ...
 • Sedláčková, Eliška
  Cílem této diplomové práce je provést analýzu podniku neziskového sektoru, konkrétně společnosti Horská služba ČR, o.p.s. včetně jejích environmentálních postupů v projektech i v běžném jednání. Konkrétně je zanalyzován ...
 • Navrátilová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výsledku hospodaření a specifiky, která výsledek hospodaření ovlivňují. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy související s ...
 • Procházková, Nicole
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizace e-mailové marketingové komunikace firmy Explode, s. r. o. V teoretické části jsou prezentovány základní pojmy marketingové komunikace a internetového marketingu. Součástí ...
 • Pešková, Eva
  Hlavním předmětem diplomové práce Public relations vybrané firmy je návrh PR aktivit pro firmu Školky v přírodě tak, aby levně a efektivně oslovila stávající i nové klienty. Budování a udržování dobrých vztahů s klienty ...
 • Nedorost, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou online marketingové strategie. Cílem práce je navržení online komunikační strategie pro B2B podnik, jehož obchodní činností je prodej reklamních a dárkových předmětů. V první části ...
 • Kulhánková, Lenka
  Předmětem diplomové práce Financování podnikatelského subjektu je rozbor kapitálové struktury a financování podnikatelské jednotky. Práce je rozdělena do několika sekcí. V teoretické části je vysvětlena oblast financování ...
 • Peukertová, Tereza
  Cílem diplomové práce Využití MS SharePoint v oblasti projektového řízení je návrh a realizace informačního a komunikačního portálu pro zaměstnance a projektové manažery na základě zjištěných poznatků. Tento portál zefektivní ...

View more