Ekonomická fakulta

Repozitář DSpace/Manakin

Ekonomická fakulta

 

Poslední příspěvky

 • Myslivec, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Vzdělávací zařízení v současné době čelí mnohým výzvám. Hlavní výzvou vysokého školství je být konkurenceschopný na trhu vzdělávání. Jednou z cest k získání konkurenční výhody je spokojenost a loajalita zákazníků studentů. ...
 • Buchtíková, Adéla (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Mezinárodní obchod je klíč k tomu, jak lze obohatit každou zemi na světě. V současnosti se svět stává více a více globalizovaným a mezinárodním. Cílem této práce je představit obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými ...
 • Fedor, Daniel (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce poskytuje poměrně zajímavý náhled do problematiky tří odlišných oborů. Nejdříve je kladen důraz na práci s daty v podniku a na významnost informací v organizacích. Dále je pozornost zaměřena na obchodní ...
 • Šilarová, Adriana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  V posledních letech se společenská odpovědnost stala fenoménem. Společnosti začaly tyto aktivity začleňovat do svého podnikání a zákazníci je vehementně požadovat. Nicméně, stále je velmi málo známo o vlivu chování firmy ...
 • Čejková, Radka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na společenskou odpovědnost firmy. V teoretické části je věnováno třem pilířům společenské odpovědnosti, jejím definicím, principům, přínosům a stakeholderům. V následné praktické části ...
 • Gruberová, Andrea (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce popisuje rizika při mezinárodní přepravě u dvou zvolených firem z odlišných dopravních módů. Teoretická část se zabývá specifiky jednotlivých druhů doprav a s tím spojenou legislativou. V práci jsou ...
 • Rosenbergová, Michaela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá podporou exportu v rámci Evropské unie. Úvodní kapitola se věnuje současnému stavu světové ekonomiky a mezinárodního obchodu, uvádí vývoj tempa růstu HDP dle světových regionů, podíly na světovém ...
 • Škopková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předkládaná bakalářská práce ''Rozbor časových řad ekonomických ukazatelů podniků v oblasti služeb'' se zabývá zkoumáním finanční situace státního podniku Česká pošta a predikcí jejího budoucího vývoje prostřednictvím ...
 • Benčová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce Kvalitativní aspekty finančních služeb je zaměřena na problematiku kvality finančních služeb uzavřených u bankovních a nebankovních institucí. Hlavním cílem práce je na základě průzkumu, provedeného autorkou ...
 • Dědeček, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce je věnována problematice evidence a oceňování cenných papírů dle zákonů a doporučení platných v České republice s cílem zjistit jejich vhodnost pro praktické použití a definovat případné odchylky. Nejprve ...
 • Grecmanová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce ''Specifika účetní závěrky organizací neziskového sektoru'' se věnuje problematice neziskových organizací a specifických rysů jejich účetní závěrky. První část představuje teoretická východiska neziskového ...
 • Kryspínová, Daniela (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá systémem evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti. Cílem práce je rozebrat téma, provést analýzu v praxi a navrhnout opatření a doporučení pro společnost do budoucna. Teoretická část ...
 • Láska, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářské práce se zabývá auditem lakované karoserie jako uceleného procesu auditu produktu se všemi jeho okolnostmi a náležitostmi ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Jakožto teoretickou část nejprve ve stručném znění ...
 • Krönerová, Kateřina (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předmětem této bakalářské práce je shrnutí informací o mobilních technologiích používaných v automobilech a následné zhodnocení projekčních technologií jako nového směru vývoje. Na základě ucelených informací je provedeno ...
 • Blusková, Ester (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pravidel CSR a jejím cílem je popsat a posoudit ingerenci firem, neziskových organizací, vlád a EU při jejich naplňování. V teoretické části byl nejdříve obecně charakterizován ...
 • Zapadlo, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tématem této bakalářské práce je tvorba databáze protokolů FMEA s využitím Visual Basic for Applications v Microsoft Excel ve ŠKODA AUTO a.s. Tato databáze poslouží ke zpřehlednění veškerých záznamů vytvořených ve společnosti ...
 • Lukášová, Šárka (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou nájmu, převážně prostor sloužících k podnikání v rámci legislativy České republiky. Hlavní náplní této práce je seznámení se s problematikou nájmu, charakterizováním nájemní ...
 • Antesová, Kamila (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Předmět bakalářské práce ''Rodinný závod - právní a ekonomické aspekty, porovnání s právní úpravou vybraných evropských států'' se zabývá analýzou nového právního institutu rodinného závodu. Autorka poukazuje na konkrétní ...
 • Strnádková, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce je zpracována na téma marketingový audit. Jejím cílem je provedení auditu marketingového prostředí a auditu marketingových funkcí ve společnosti Golf Europe s.r.o. Audit marketingového prostředí podrobně ...
 • Kyloušková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem bakalářské práce je teoreticky objasnit pojem podnikatelský plán a náležitosti s ním související a následně vytvořit reálný podnikatelský plán pro malý rodinný podnik Cukrárna a Kavárna na Míráku, jehož popis je také ...

Zobrazit další