2012/3 - Social Sciences and Economy

DSpace Repository

2012/3 - Social Sciences and Economy

 

ACC Journal, ročník XVIII 2012/3

Recenzovali:
Ing. Šárka Rahmanová, MBA, Ph.D. - Aareal caputal corporation, Czech Republic
Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc. – Univerzita v Hradci Králové

Recent Submissions

 • Černíková, Martina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Ochrana životního prostředí je jedním z úkolů definovaných koncepcí udržitelného rozvoje. Environmentální udržitelnost podporují vlády vyspělých států implementující do ekonomického prostředí komplex environmentálních ...
 • Dědková, Jaroslava; Honzáková, Iveta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek se zabývá nabídkou některých produktů a služeb pro seniory. Jedná se o velmi aktuální téma, především z důvodů současného trendu stárnutí populace nejen v České republice. Každým rokem se zvyšuje počet lidí ...
 • Jáčová, Helena; Syrovátková, Jaroslava (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Významnou část příjmů obcí tvoří především sdílené daně a to daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a daň z nemovitosti. Na výši daňových příjmů obcí nepříznivě působí řada aspektů. ...
 • Simová, Jozefína (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Online nakupování v důsledku zvyšující se míry užívání internetu získává stále větší význam. Základna uživatelů internetu a podíl populace nakupující na internetu roste. Tento článek prezentuje dílčí výsledky výzkumu ...
 • Kobík Valihorová, Andrea (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek pojednává o současném a budoucím vývoji českého bankovního sektoru z hlediska regulace EU zaměřené na kapitálovou přiměřenost. Úvodní část práce popisuje rozdíly v regulaci bankovnictví, a to zejména mezi Basel II ...
 • Herzig, Ingo T. (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Většina jazyků v tomto světě není izolovaná, nýbrž patří do nějaké jazykové čeledi a příslušné jazyky jsou si navzájem víceméně podobné. V mnohých případech je podobnost tak výrazná, že je možné rozumět alespoň částečně i ...
 • Bednářová, Pavla (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Hypotéza endogenity procesu ekonomické integrace předpokládá, že v případě kvalitativního nebo kvantitativního posunu v integračním procesu se očekávané přínosy projeví po určité době od této změny. Optimistická hypotéza ...
 • Brabec, Zdeněk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  V současném globálním světě roste význam finančních trhů a investoři potřebují porovnat finanční zdraví podniků pomocí finanční analýzy. Hodnoty ukazatelů finanční analýzy jsou ovlivněny zejména předpoklady, na jejichž ...
 • Bartošová, Monika; Vondráčková, Marie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Tento článek vznikl díky podpoře projektu Studentské grantové soutěže (SGS), realizované v rámci Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Článek se v první řadě analyzuje obecně investiční pobídky udělované v České ...
 • Adamczuk, Franciszek (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Práce se zabývá problémy, které mají vztah k podpoře podnikání podél polsko-českého pohraničí. Do analýzy byly zahrnuty dva subjekty – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ve městě Jelenia Góra a Okresní hospodářská ...
 • Pavlíková, Stanislava; Pekařová, Ivana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  V příspěvku je popsán výzkum populace digitálních imigrantů a digitálních domorodců na katedře cizích jazyků Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci v České republice. Autorky nejprve definují hlavní pojmy a ...
 • Neumannová, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Projekt IMPACT sestává z pěti aktivit zaměřených na různé oblasti výuky odborného a akademického cizího jazyka a přináší tak systémový rozvoj jejích důležitých aspektů. Technická univerzita v Liberci se podílí na několika ...
 • Rydvalová, Petra; Pittnerová, Radka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Cílem článku je představit výzkum, jehož záměrem bylo charakterizovat organizace České republiky, které obdržely grant pro výzkumný či inovační projekt z 5. a 6. rámcového programu podporující výzkumné aktivity Evropské ...
 • Lungová, Miroslava; Sojková, Lenka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek se zabývá důležitou součástí hospodářské politiky, rozvojem regionů. Aby mohly regiony využít veškerý svůj vnitřní potenciál, je důležité jejich smysluplné vymezení. Z tohoto pohledu rozlišujeme regiony správní ...
 • Brandová, Blanka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Cílem tohoto článku je analyzovat vztah mezi výsledky hospodaření českého zemědělského odvětví a dotacemi, které mohou zemědělci obdržet nejenom z fondů Evropské unie, ale také z národních zdrojů. Čeští zemědělci měli ...
 • Strýčková, Lenka (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Kapitálový trh jako zdroj financování společností v České republice je hlavním tématem tohoto článku. Příspěvek se zabývá problematikou českého kapitálového trhu z pohledu podnikového financování a zkoumá příčiny nízkého ...
 • Urbánek, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Rostoucí počet absolventů vysokých škol a přetrvávající poptávka po dalším vzdělávání v populaci vede k obavám z nesouladu mezi požadavky na uchazeče o pracovní místa a kvalifikací pracovních sil, a to jak ve smyslu ...
 • Šlaichová, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek sleduje možnosti využití metod štíhlé výroby, konkrétně metod měření práce v rámci racionalizace práce technické kontroly výroby. Dílčím cílem řízení personálních zdrojů v podniku je zajištění efektivního vynakládání ...
 • Hojná, Radana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Význam ochrany životního prostředí a zároveň stále větší nároky trhu i veřejnosti kladou na výrobce stále větší požadavky. K ochraně životního prostředí jsou používány různé zákonné i dobrovolné environmentální nástroje. ...
 • Tišlerová, Kamila; Vomáčková, Helena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2012)
  Článek se zabývá vyjádřením přínosu vysokoškolsky vzdělaného člověka pro národní ekonomiku. Příspěvek srovnává situaci v ČR, Německu a Polsku a poskytuje retrospektivní pohled na výnosy z vysokoškolského vzdělávání pět let ...

View more