Analýza platformy gmail

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lukáč, Juraj
dc.date.accessioned 2017-03-30
dc.date.available 2017-03-30
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2014_3_02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/19888
dc.description.abstract W niniejszym artykule autor skupia się na badaniach komunikacji za pośrednictwem skrzynki e-mailowej gmail. Na podstawie analizy stwierdzono, że badane zjawisko łączy bezobjawowe i z objawowym, ogólne z osobistym, szczegółowe z minimalnym. W niniejszym artykule, oprócz analizy społeczno-gospodarczej komunikacji elektronicznej, konto emailowe gmail poddano także analizie z geosemiotycznego punktu widzenia, przy czym autor uzasadnia, że znaki uporządkowane w ramach są zależne od umiejscowienia w przestrzeni a jednocześnie między poszczególnymi ramami następuje interakcja. Poszczególne znaki ram stwarzają razem, na podstawie dialogu interdyskursowego, harmonię znaków wizualnych, jak również skrzyżowanie kilku dyskursów i przestrzeni, z których każdy ma swoją funkcję, tj. tworzą agregat semiotyczny. Wszystkie te dyskursy i przestrzenie tworzą razem pewien paradygmat, który przyporządkowuje użytkowników w e-środowisku. pl
dc.description.abstract This article investigates e-mail communication on the Google electronic account platform gmail.com. The findings of the investigation support the assumption, i.e., e-mail communication of the researched data with respect to norms is boundless. For example, a mixture of indicative and concealing, general and intimate as well as detailed and minimalistic models was found. This article also analyzes gmail from a geosemiotic perspective. This part focuses on how the sign system of language indexes gmail as a semiotic system. The analysis shows that the platform is a densely indexable world divided into frames which create a whole referred to as a “semiotic aggregate”. The frames construct an interplay of visual signs as well as an intersection of several discourses of which each has its own unique function. All discourses co-create a paradigm which directs the user through the electronic landscape. en
dc.description.abstract V príspevku sa zaoberám výskumom komunikácie prostredníctvom e-mailovej schránky gmail. Na základe analýzy sa zistilo, že skúmaný jav mieša nepríznakové s príznakovým, všeobecné s intímnym ako aj detailné s minimálnym. Tento príspevok okrem sociosemiotického rozboru elektronickej komunikácie analyzuje mailový účet gmail i z geosemiotického hľadiska, pričom autor argumentuje, že znaky usporiadané v rámcoch sú závislé od umiestnenia v priestore a zároveň medzi jednotlivými rámcami dochádza k interakcii. Jednotlivé znaky rámce spolu vytvárajú, na základe interdiskurzného dialógu, súhru vizuálnych znakov ako aj križovatku viacerých diskurzov i priestorov, z ktorých má každý svoju funkciu, tj. vytvárajú semiotický agregát. Všetky tieto diskurzy a priestory spolu tvoria určitú paradigmu, ktorá riadi používateľov v prostredí e-krajiny. sk
dc.description.abstract In diesem Artikel beschäftige ich mich mit der Untersuchung der Kommunikation mittels der E-Mail-Plattform gmail.com. Bei der Analyse stellte sich heraus, dass die gegenwärtige postmoderne, durch Elektronik ermöglichte Form der Kommunikation in beträchtlichem Maße unbeständig ist. Gleichwohl zeichnet sie sich durch ihre eigenen Normen aus. Auf Grundlage der Analyse wurde festgestellt, dass die untersuchte Erscheinung sehr bunt ist. Es mischt sich darin Unsymptomatisches mit Symptomatischem, Allgemeines mit Intimem sowie Detailliertes mit Minimalem. Diese Untersuchunganalysiert auch das E- Mail-Portal gmail aus geosemiotischer Sicht – wobei der Autor argumentiert, dass die im Rahmen angeordneten Zeichen von der Position im Raum abhängig sind und es gleichzeitig zwischen den einzelnen Rahmen zu einer Interaktion kommt. Die einzelnen Zeichen funktionieren zusammen wie ein Ganzes, sind nicht selbstständig, und bilden auf diese Weise ein so genanntes Aggregat. Die Rahmen bilden, auf Grundlage eines Interdiskursdialogs, ein Zusammenspiel visueller Zeichen sowie auch einen Kreuzungspunkt mehrerer Diskurse und Räume, von denen ein jeder seine eigene Funktion hat. Alle diese Diskurse und Räume bilden zusammen ein bestimmtes Paradigma, das die Nutzer durch die elektronische Landschaft leitet. de
dc.format text
dc.format.extent 13-21 s.
dc.language.iso sl
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.title Analýza platformy gmail sl
dc.title.alternative Analiza platformy Gmail pl
dc.title.alternative Analyse des Diskurses der Plattform Gmail de
dc.title.alternative Discourse analysis of Gmail en
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 20
local.relation.issue 3
local.citation.spage 13
local.citation.epage 21
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account