3d images and proportionality of the human body

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nejedlá, Marie
dc.date.accessioned 2017-03-30
dc.date.available 2017-03-30
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2014_1_07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/19879
dc.description.abstract Cílem článku je poukázat na principy proporcionality a posouzení proporcionality lidského těla na základě 3D digitálního obrazu získaného scanováním povrchu lidského těla. Měření prováděné na postavě v digitální podobě vychází z principů uplatňovaných v normě ČSN 80 0090 a z osminového členění výšky postavy. Výsledky měření uskutečněné na souboru 30 mladých žen vyjadřují statistické charakteristiky, korelace a normální Gaussovo rozdělení doplněné grafickým vyobrazením. Výzkum ukázal, že osminové členění lze použít pro oděvní účely spíše orientačně. V rovinách osminového členění není možné měřit obvodové rozměry, neboť anatomicky neodpovídají místům na těle a jejich výsledky by ovlivnily standardizaci a rozměrovou typologii postav. Mohou však být orientací pro tvorbu oděvu s ideálními proporcemi lidského těla, ale i umělce, designéry a specialisty. cs
dc.description.abstract Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zasady pproporcjonalności i analizy proporcji ludzkiego ciała na podstawie cyfrowego obrazu 3D, uzyskanego w wyniku skanowania powierzchni ludzkiego ciała. Pomiary sylwetki przeprowadzane cyfrowo opierają się o zasady podane w normie ČSN 80 0090 oraz podział wysokościowy na 8 części. Wyniki pomiarów przeprowadzonych na grupie 30 młodych kobiet wyrażają charakterystyki statystyczne, korelacje i normalny rozkład Gaussa, uzuzpełnione wyobrażeniem graficznym. Badania pokazały, że podziału na 8 części można użyć do celów odzieżowych raczej orientacyjnie. W płaszczyznach podziału ósemkowego nie można mierzyć rozmiarów obwodowych, ponieważ anatomicznie nie odpowiadają miejscom na ciele a ich wyniki wpłynęłyby na standaryzowaną typologię sylwetek. Mogą jednak służyć jako orientacyjne do tworzenia odzieży z idealnymi specjalistów. proporcjami ciała ludzkiego, oraz dla artystów, designerów i specjalistów. pl
dc.description.abstract Der Artikel beschäftigt sich mit den Prinzipien der Proportionalität und der Bewertung der Proportionalität des menschlichen Körpers auf Grundlage eines 3D-Bildes, das durch Scannen der Oberfläche des menschlichen Körpers entstand. Die in digitaler Form an einer Figur durchgeführte Messung geht von den in der Norm ČSN 80 0090 angewandten Prinzipien und der Achtelgliederung der Körperhöhe aus. Die Ergebnisse der an 30 jungen Frauen durchgeführten Messungen geben Auskunft über die statistische Charakteristiken, die Zusammenhänge und die normale Gaußsche Gliederung, ergänzt um graphische Abbildungen. Die Forschung zeigte, dass die Achtelgliederung für Bekleidungszwecke eher orientierungsmäßig angewendet werden kann. Es nicht möglich, die Umfangmaße in den Ebenen der Achtelgliederung zu messen, da sie anatomisch nicht den Stellen am Körper entsprechen und ihre Ergebnisse die standardisierte Typologie der Figuren beeinflussen würden. Sie können jedoch eine Orientierung für die Bekleidungsfertigung mit idealen Proportionen des menschlichen Körpers sowie für Künstler, Designer und Spezialisten sein. de
dc.format text
dc.format.extent 69-80 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.title 3d images and proportionality of the human body en
dc.title.alternative Obraz 3d a proporcjonalność ludzkiego ciała pl
dc.title.alternative 3d obraz a proporcionalita lidského těla cs
dc.title.alternative 3d-Bild und Proportionalität des menschlichen Körpers de
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 20
local.relation.issue 1
local.citation.spage 69
local.citation.epage 80
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account