ACC Journal

DSpace Repository

ACC Journal

 

ACC JOURNAL je odborný časopis, publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. Jeho vydávání navazuje na sborník „Vědecká pojednání“, který vycházel v letech 1995 až 2008.

ACC JOURNAL is scientific journal publishing original reviewed scientific papers, scientific studies, papers presented at conferences, and findings of research projects. It is building upon the tradition of the “Scientific Treatises” published between 1995 and 2008.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci
Partnerské školy:
Internationales Hochschulinstitut Zittau
Hochschule Zittau/Görlitz
Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ISSN: 1803-9782
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Webová stránka: http://acc-ern.tul.cz/acc-journal
Vědní oblasti: přírodní vědy a technika, ekonomie, společenské vědy
Jazyk: angličtina, čeština, polština, němčina, slovenština
Periodicita: 3x ročně

Kontaktní osoba: PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D., helena.neumannova@tul.cz, +420 485 352 318

Collections in this community

Recent Submissions

 • Karich, Alexander; Ullrich, René; Hofrichter, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  „Gottesacker“ v Herrnhutu (Horní Lužice, Sasko) je hřbitovem téměř 300 let. G. Zschieschang intenzivně mapoval své houbové společenství od 60. let 20. století. Spojením jeho nálezů a nálezů jiných mykologů zde můžeme ...
 • Förster, Wolfgang; Pucklitzsch, Thomas; Nickel, Daniela (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Kromě vnějšího pláště nejvíce přispívají k mechanické integritě aditivně vyráběné součásti vnitřní struktury. Za účelem zkoumání vlivu geometricky odlišných vnitřních struktur a hustoty výplně byly na Youngově modulu ...
 • Pustka, Martin; Šidlof, Pavel (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2021)
  Při střídavém pohybu barvicích válců tiskového stroje se vyskytují vibrace mající charakter samobuzených kmitů, které jsou známy například u obráběcích strojů. Tyto vibrace vznikají při určitých provozních podmínkách a ...
 • Zlá, Iveta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Středobodem studie je nastínění kulturního obrazu zámeckých sídel ve Slezských Rudolticích, Velkých Hošticích a na zámku Jánský Vrch. Pozornost je věnována nejen kulturním aktivitám Alberta Josefa Hodice, Dominika Skrbenského ...
 • Malechová, Magdalena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Mnohojazyčnost je v současnosti víceméně nevědomě používaný fenomén. I vzhledem k propojování nejrůznějších jazyků zůstává nejdůležitějším faktorem komunikace vzájemné porozumění. Příspěvek poukazuje na možnosti setkávání ...
 • Kuprová, Klára; Ježková, Martina; Kupr, Jaroslav; Čapek, Josef; Bittner, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Studie vyhodnocuje změny v motorické výkonnosti u chlapců staršího školního věku na základní škole v Lomnici nad Popelkou. Vývoj motorické výkonnosti je sledován u chlapců ve věku 11-15 let z nesportovních tříd na základě ...
 • Drápela, Emil (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Liberecká žula je jednou z nejikoničtějších českých hornin. Je vysoce estetická, její těžba má tradici, zajímavou historii a produkty z ní vysokou kvalitu. V širším okolí Liberce tato hornina vytváří mnoho atraktivních ...
 • Löhr, Albrecht; Straßberger, Nataly (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Tento článek se zaměřuje na ekonomický rozvoj zejména malých a středních podniků v hraničním trojúhelníku Německa, České republiky a Polska. Článek byl motivován především politickými strukturálními změnami ve východoněmeckých ...
 • Pelloneová, Natalie (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Předkládaný článek vychází z výzkumu hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Disertační práce autorky zjišťuje, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi ...
 • Tahiri, Alberta; Kovaçi, Idriz; Bushi, Fari (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Článek poskytuje teoretický přehled o udržitelném cestovním ruchu jako o systému cestovního ruchu, který se zaměřuje na kvalitativní rozvoj s ohledem na kvalitu života a prosperitu obyvatelstva, aniž by způsobil škodu v ...
 • Semerádová, Tereza; Weinlich, Petr (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Vzhledem k rychlosti technologického pokroku v online marketingu a reklamě, marketingová automatizace se dostává stále více do popředí jak v aplikační, tak akademické oblasti. Nicméně i přes rostoucí popularitu tohoto ...
 • Ardielli, Eva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  eHealth je jedním z moderních globálních trendů v oblasti IT, medicíny a politiky. Jedná se o široký pojem, který se týká elektronizace zdravotnictví a zdravotnických služeb, a hlavně popisuje použití informačních a ...
 • Kašparová, Petra (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Stoupající tlak na rozhodování ve všech sférách lidského života se řadí mezi základní fenomény současné doby. Nejen ve firmách je tento jev způsoben zvyšujícími se nároky kladenými na celou společnost a potažmo na jednotlivé ...
 • Artamonova, Anna (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Cílem tohoto článku je identifikovat hlavní překážky bránící rozvoji neziskového sektoru v ruských regionech. Výzkum je založen na přesvědčení, že jeho rozvoj je pro regionální sociálně-ekonomický systém zásadní a závisí ...
 • Sedláková, Markéta (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Jedním z hlavních cílů subjektů na trhu cenných papírů je ve správný okamžik akcie levně nakoupit (nakoupit podhodnocené akcie) a rovněž ve správný okamžik akcie draze prodat (prodat nadhodnocené akcie). Pro podhodnocené ...
 • Ahmed, Yassin Mustafa; Lafta, Hameed D.; Abdulrahman, Azhin Abdullah; Talib Salih, Barzan (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Zkapalněný ropný plyn (propan nebo butan) je bezbarvá kapalina bez zápachu, která se snadno vypaří na plyn. Pro detekci netěsnosti bývá aromatizována. Zkapalněný ropný plyn je skladován a zpracováván jako kapalina pod ...
 • Hussein, Omar; Härtelt, Steffen; Vogel, Christian; Kratzsch, Alexander (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Tento projekt je pokusem získat odborné znalosti o technologii VR na příkladu Linatoru. Hlavním účelem je pomoci získat znalosti o tomto motoru, konceptech a mechanismech, o fungování animace a identifikovat každou část ...
 • Dedeken, Theo (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Globální výzva k určení stavu obsahu přepravních a skladovacích kontejnerů pro vysoce radioaktivní odpady (sestavy vyhořelého paliva) nabízí jako jedno z možných řešení provedení vibračních analýz a vyhodnocení vibračních ...
 • Pustka, Martin; Braier, Zdeněk (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2020)
  Residuální kmitání způsobené poddajnostmi v soustavě lineárního pohonu a zátěže ovlivňuje přesnost výsledné polohy pracovního členu. Článek se zabývá modelováním dynamického chování zátěže tvořené seismickou hmotou uloženou ...
 • Fehlhaber, Anna Lena (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, )
  Navzdory vysoké poptávce po výzkumu pocitu digitálního bezpečí a povědomí zůstává toto téma bez odezvy. Abychom analyzovali vývoj pocitu bezpečí v digitálním světě, přesněji na internetu, jsou zvažovány a zkoumány různé ...

View more