Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Herda, Zdeněk (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato práce se zabývá aktivním řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky s pneumatickou pružinou určeného pro nákladní automobily a těžké stroje. K tomuto účelu byla provedena matematicko-fyzikální analýza pro ...
 • Dolina, Jan (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předložená disertační práce je zaměřena zejména na povrchové modifikace komerčně dostupných ultrafiltračních membrán a na přípravu polyethersulfonových ultrafiltračních membrán s tzv. smíšenou matricí. Komerční ultrafiltrační ...
 • Anh Huynh Nguyen, Nhung (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato dizertační práce shrnuje dopady materiálů na bázi železa, konkrétně částic z magnetického Fe3O4 a nula-mocného železa (zero-valent iron, ZVI), studiem toxicity těchto částic a zavedením některých nově modifikovaných ...
 • Parma, Petr (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předkládaná práce se zabývá problematikou migrace nanočástic železa v pórovém prostředí. Práce se zaměřuje zejména na pokrok v možnostech studia migrace nanočástic železa související se sestrojením nového měřicího zařízení ...
 • Kosková Třísková, Lenka (Technická Univerzita v Liberci, )
  The study Automated anomaly detection in geophysical survey isthe application of machine learning and computer vision techniquesto the geophysical data. The two main applications were testedduring the research. The research ...
 • Swar, Sumita (Technická Univerzita v Liberci, )
  Nosokomiální infekce (NI) představují významný problém pro hospitalizované pacienty kde téměř polovina infekcí je zprostředkována nerůznějšími lékařskými nástroji. Tyto nástroje obsahují části nebo jsou celé z polymerních ...
 • Matoušek, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj metod interferometrie s řízenou změnou fáze, kdy hlavní důraz je kladen na přesné měření planparalelních optických elementů. Měření tvaru planparalelních elementů ...
 • Dolinová, Iva (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předkládaná dizertační práce řešila dva hlavní cíle. Prvním byl monitoring a hodnocení bioremediačních procesů in situ pomocí molekulárně genetických metod. Druhým cílem byla příprava nanovlákených nosičů biomasy, které ...
 • Říha, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, )
  Cílem této práce je prostředky matematického modelování přispět ke zlepšení pochopení a popisu transportních procesů v geosféře se zaměřením na dílčí aspekty hodnocení bezpečnosti hlubinného ukládání vyhořelého jaderného ...
 • Pacák, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, )
  Hlavním tématem disertační práce je vyhodnocení provedeného odporového bodového svaru z průběhu naměřených hodnot elektrických veličin při svařovacím procesu. Pozornost bude věnována celkové životnosti svařovacích elektrod ...
 • Jíra, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, )
  Disertační práce se zabývá problematikou tváření karosářských výlisků z hlubokotažných ocelí. Vzhledem k náročnosti technologie tváření u těchto dílců nepravidelných tvarů byla pozornost zaměřena na oblasti, které vykazovaly ...
 • Bělková, Monika (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předkládaná disertační práce hodnotí mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny vhodné k tváření za zvýšené teploty. Cílem práce je provést měření materiálových charakteristik tenkých hořčíkových plechů s ohledem na různé ...
 • Švarc, Petr (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato práce shrnuje výsledky studia termodynamických procesů objevujících se při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla. Obsahuje popis a posouzení různých způsobů ukládání tepelné energie a procesů ...
 • Holubec, Radek (Technická Univerzita v Liberci, )
  Práce se zabývá vývojem, stavbou a kalibrací zkušebního zařízení ke stanovení odvozeného cetanového čísla paliv pro vznětové motory. Ke stanovení OCČ se využívá dobré korelace průtahu vznícení a vznětlivosti paliva ...
 • Vavruška, Jan (Technická Univerzita v Liberci, )
  Předkládaná práce vychází ze stavu řešení problematiky výrobních systémů a logistiky na pracovišti Katedry výrobních systémů a automatizace, Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a navazuje na problematiku rozvrhování ...
 • Burik, Peter (Technická Univerzita v Liberci, )
  Kombináciou chemického zloženia a podmienok spracovania môžeme vytvoriť širokú škálu ocelí s rôznou mikroštruktúrou, ktoré majú rôzne mechanické vlastnosti. Nízkouhlíková oceľ patrí medzi najpoužívanejšiu oceľ pre jej ...
 • Poucha, Vít (Technická Univerzita v Liberci, )
  Tato disertační práce shrnuje poznatky z numerických výpočtů simulujících výměnu obsahu válce dvoudobého motoru pomocí metody CFD. Pro reálný dvoudobý motor byl sestaven simulační model, jehož funkce byla experimentálně ...
 • Kohl, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, )
  KOHL, O. Vzduchové tlumení sedadla řidiče. Liberec: Katedra částí a mechanismů strojů, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, 2017. 93 stran. Dizertační práce, vedoucí: Prof. Ing. Lubomír PEŠÍK, CSc.Dizertační ...
 • Pechout, Martin (Technická Univerzita v Liberci, )
  Práce se zaobírá možnostmi použití paliv obsahujících butanol, jakožto alkoholu vyrobitelného z obnovitelných zdrojů, v současných zážehových motorech.Z teoretické rozvahy vyplývá, že vlastnosti obou uvažovaných izomerů ...
 • Horáček, Josef (Technická Univerzita v Liberci, )
  Disertační práce se zabývá posouzením vlivu jednotlivých tepelně-fyzikálních veličin na stabilitu simulačního výpočtu tuhnutí a chladnutí odlitků ve slévárenských formách. Současně se zaměřuje na stanovení teplotní závislosti ...

View more