Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Hubáček, Tomáš
  Zařízení na bázi nitridových polovodičů jsou součástí našeho každodenního života. Rozšířená a používaná jsou například v modrých světlo emitujících diodách. Tato práce zkoumá novou možnost využití nitridových polovodičů, ...
 • Matějů, Lukáš
  Disertační práce je věnována dvěma si blízkým řečovým úlohám a následně jejich použití v online prostředí. Konkrétně se jedná o úlohy detekce řeči a detekce změny mluvčího. Ty jsou často nedílnou součástí systémů pro ...
 • Pelloneová, Natalie
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Obecně se pojem klastr používá pro označení vzájemně propojených ...
 • Vápenka, David
  Předkládaná disertační práce se zabývá studiem vlivu rozbíhavého iontového svazku na krystalickou strukturu nanášené tenké vrstvy zirkoničitanu-titaničitanu olovnatého (angl. Lead Zirconate titanate -- PZT). Iontový svazek ...
 • Riegr, Tomáš
  Obecná potřeba přepravy objektů je jednou ze základních součástí většiny lidských činností. Překládaná práce se zaměřuje pouze na úzkou oblast přepravy objektů v materiálovém toku výrobního procesu a snaží se řešit ...
 • Hujer, Jan
  Disertační práce je zaměřena na experimentální výzkum kolapsu kavitačních bublin a jejich struktur v blízkosti povrchů. Účinky kolapsu byly vyhodnocovány na základě měření impaktních sil pomocí piezoelektrických PVDF senzorů ...
 • Řidký, Václav
  Disertační práce je zaměřena na paralelní numerické výpočty proudění na pohyblivých sítích v prostředí OpenFOAM a Vectis. Oba výpočetní softwary využívají k diskretizaci rovnic metodu konečných objemů s ALE (Arbitrary ...
 • Kořínek, Tomáš
  Práce se zabývá možností snížení zdraví škodlivých látek v místnosti pomocí procesu adsorpce. Kvalita vnitřního ovzduší byla analyzována pomocí měření v učebnách a kancelářích. V práci je dále popsán proces adsorpce z ...
 • Kučerová, Monika
  Disertační práce se zabývá výzkumem lokálního smrštění biopolymerů v závislosti na vybraných vstřikovacích (rychlostních, tlakových a teplotních) parametrech procesu (dotlak, teplota taveniny, vstřikovací rychlost) a také ...
 • Borůvka, Martin
  Disertační práce se zabývá komplexním výzkumem přípravy, modifikace a zpracování bio-kompozitních systémů s využitím nanokrystalů celulózy (CNC). Jako primární matrice bio-kompozitů byl zvolen polylaktid (PLA), cenově ...
 • Popelka, Josef
  Tato disertační práce se zabývá analýzou mechanické účinnosti hnacího ústrojí osobního automobilu jako celku. Za tímto účelem vzniklo unikátní zařízení k měření točivého momentu spalovacího motoru, který vstupuje do řetězce ...
 • Javaid, Muhammad Usman
  Tato práce je zaměřena konstrukci a hodnocení vlastností vrstvených textilních struktur s zvýšenou odolností proti pronikání nožů. Každá vrstva je tkaná textilie vyrobená z para-aramidového vlákna Twaron? se stejnou dostavou ...
 • Jariyapunya, Nareerut
  Elastické plošné textilie se ve velké míře využívají pro výrobu oděvů přiléhavé siluety. V některých případech se jedná o kompresní oděvy (dále jen KO). Jejich charakteristickou zvláštností je tlak, kterým působí na tu ...
 • Voleská, Karolína
  Disertační práce se zabývá zmapováním vlastností karboxymethylcelulózy s cílem navrhnout úpravu karboxymethylcelulózy pro její následnou aplikaci v medicínském odvětví přesněji při hojení ran.Část disertační práce se věnuje ...
 • Lukášek, Jan
  Tato práce si klade za cíl připravit pokročilý materiál pro tkáňové inženýrství a především hlouběji pochopit vliv povrchové úpravy na interakci substrátu s biologickou hmotou. Tento materiál dále poslouží jako platforma ...
 • Periyasamy, Aravin Prince
  Tato práce je zaměřena na analýzu fyzikálních, mechanických a optických vlastností fotochromních materiálů. Pomocí dvou různých technik byly vyrobeny fotochromní textilní materiály. Jednou z nich bylo barvení ve hmotě; ...
 • Noman, Muhammad Tayyab
  Nanočástice (NP) s menší velikostí a vyšší krystalinitou mají významný vliv na fotokatalytický výkon fotokatalyzátoru. Tato práce se zabývá syntézou a stabilizací nového fotokatalyzátoru pro zvýšení funkčních vlastností ...
 • Yang, Tao
  Cílem této práce bylo prozkoumat multifunkční vlastnosti vysocepevnostních kolmo kladených netkaných textilií, které mohou být použity k redukci hluku při stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Práce představuje ...
 • Xiong, Xiaoman
  Vlákenné materiály jsou široce používány jako tepelné izolátory v různých aplikacích pro úsporu energie. Jejich tepelně izolační vlastnosti jsou omezeny, pokud je tloušťka materiálu omezena na několik milimetrů. V dnešní ...
 • Ahmad, Zuhaib
  Existují různé způsoby výroby textilií. Jednou z možností výroby je výroba na základě technologie tkaní. Kde tkanina vzniká vzájemným provázáním osnovních a útkových nití. Geometrie a struktura tkanin má významný vliv na ...

View more