Bakalářské a diplomové práce

DSpace Repository

Bakalářské a diplomové práce

Recent Submissions

 • Klikarová, Šárka
  Práce pojednává o tématu politického a sociologického myšlení Friedricha Augusta von Hayeka. V práci se krátce shrne Hayekův život, nastíní se důležité události, jež měly vliv na jeho další práci. Dále se už podrobněji ...
 • Pásková, Ivana
  Hlavním tématem této bakalářské práce je vzdělávání německých dívek, primárně však jejich vyšší vzdělávání na území Liberce v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Práce je systematicky a logicky ...
 • Kubecová, Lenka
  Bakalářská práce ,,Fenomén putování jako volnočasová aktivita se zabývá zkušeností studentů s nenáboženskou poutí v modu prožitkové pedagogiky. Jejím cílem je porovnat zkušenosti při osamoceném putování a putování ve ...
 • Šindelářová, Leona
  Bakalářská práce se zabývá začleněním primární prevence agrese do volného času dětí a mládeže, který tráví na táborech. Hlavními činiteli by v tomto případě měli být samotní vedoucí dětských táborů. Práce se dělí na dvě ...
 • Hollanová, Ivana
  Tématem této práce je využití tradiční řemeslné činnosti jako nástroje pro rozvoj schopností, dovedností a kompetencí dětí ze základní školy. V první polovině teoretické části se věnuji rozboru klíčových kompetencí v ...
 • Kovářová, Danuše
  Bakalářskou prací, která nese název Rozvoj komunikace u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku, by autorka čtenářům vytvořila přehled o poruchách autistického spektra (dále i PAS), o jejich možných příčinách ...
 • Skala, Jiří
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření video učebnice vybraných netradičních her. Krátce jsou v práci definovány pojmy sport, hra a sportovní hra. Další kapitola se věnuje aplikaci netradičních her, a to na základních ...
 • Jedlička, Jan
  Bakalářské práce Pohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitness se zabýváproblematikou pohybové aktivity návštěvníků vybraného fitness centra. Na základěpoznatků získaných z odborné literatury vymezuje pojem zdraví, ...
 • Hralová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání motoriky předškolních dětí. V teoretické části je rozebrán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kde se podrobněji zaobírám úkoly a specifiky předškolního ...
 • Myšík, Milan
  Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu finančního zabezpečení a analýzu sportovní přípravy jezdce MTB enduro. Úvodní části práce se věnují představení jezdce MTB enduro Milana Myšíka a představení disciplíny MTB ...
 • Hlavová, Nela
  Tato závěrečná práce se zabývá tématem Spolupráce rodičů a školy na 1. stupni ZŠ s prvky M. Montessori. Je složena ze dvou hlavních částí - teoretické a empirické. V teoretické části se čtenář dozví o pedagogické koncepci ...
 • Švástová, Andrea
  Záměrem této diplomové práce je předat čtenářům základní informace o historii a současnosti významných svátků, které se pojí k období adventu a Vánoc. Čtenářům je nabízeno několik možností, jak dětem přiblížit zvyky a ...
 • Kinská, Marcela
  Tématem diplomové práce je asistent pedagoga na prvním stupni základních škol. Diplomová práce se zabývá otázkou pohledu asistenta pedagoga na svoji práci, na vzájemný vztah s učitelem, pohledem učitele na asistenta pedagoga ...
 • Vilušínská, Magdaléna
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými umělci a výtvarnými přístupy v propojování textu a vizuálních prostředků a jejich seznámením se žáky prvního stupně základní školy, v rámci kterého vzniká soubor metodických listů ...
 • Rozkydal, Jakub
  Ve vodách se nachází celé spektrum látek (tzv. mikropolutantů), které neumíkonvenční technologie v čistírnách odpadních vod odstranit, a tak je třeba hledatalternativní způsoby jejich odstraňování. Mikropolutanty se do vod ...
 • Tumová, Monika
  Diplomová práce se snaží o porozumění rodičům, kteří pro své děti volí individuální vzdělávání též nazývané domácí vzdělávání. Cílem diplomové práce je zmapovat edukační prostředí domácího vzdělávání a zjistit, jaké důvody ...
 • Kolocová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá porovnáním subjektivního vnímání žáků prvního stupně malotřídních a plně organizovaných škol. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje vybrané pojmy ...
 • Holubová, Hana
  Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím netradičních hudebních nástrojů na 1. stupni ZŠ. Čtenáře seznamuje s historií a klasifikací hudebních nástrojů a nástrojů netradičních. Dále uvádí působení hudby na lidský ...
 • Ptáčková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá sociolingvistickými aspekty používání subjunktivu imperfekta se zakončeními -ra a -se v Burgosu. Jejím cílem je zjistit, které z těchto zakončení je častější a jaké faktory ovlivňují výběr těchto ...
 • Holý, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je rozvoj kreativity u .áků 1. stupně literárně dramatickéhooboru základní umělecké .koly. Cílem práce je vytvoření a praktické ověření celoročníhoprogramu na rozvoj kreativity pro tyto .áky. ...

View more