Logopedická intervence

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomická, Václava
dc.contributor.author Mejtová, Monika
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2013-12-20
dc.date.available 2013-12-20
dc.date.issued 2009
dc.date.submitted 2008-02-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/1683
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 81 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Logopedická intervence se zabývá vývojem předškolních a raně školních dětí, logopedickou intervencí, spoluprací rodiny a školy a průzkumem, založeným na testových metodách, rozhovorech a dotaznících. Předpoklad, že včasná logopedická intervence, v návaznosti na dobrou spolupráci rodiny, bude mít kladný vliv na snížení rizika poruch učení, bude ověřován speciálně pedagogickými metodami, které budou teoretickým východiskem pro praktickou část. cs
dc.description.abstract This Bachelor´ s thesis on the topic of logopaedics intervention is engaged in preschool children and early school development, in logopaedics intervention,in family and schoul cooperation and it is engaged in the survey based on the test methods, intreviews and questionnaires. The premise that well - timed logopadeics intervention following the good family cooperation will have a positive influence o the reducing of the risk of learning disordes and this premise will be specifically tested with pedagogical methods that will be theoretical starting point for practical section. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject logopedická intervence cs
dc.subject vývoj dítěte cs
dc.subject poznávací procesy cs
dc.subject socializace cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject identita cs
dc.subject narušená komunikační schopnost cs
dc.subject dyslalie cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject speciálně pedagogické metody cs
dc.subject instituce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject školní zralost cs
dc.subject logopaedics intervention en
dc.subject child development en
dc.subject early school development en
dc.subject cognitive en
dc.subject processes en
dc.subject socialization en
dc.subject personality en
dc.subject identity en
dc.subject distrubed communication ability en
dc.subject dyslalie en
dc.subject specific learning disordes en
dc.subject diagnisis en
dc.subject special pedagogical methods en
dc.subject institucions en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject individual education plan en
dc.subject school maturity en
dc.title Logopedická intervence cs
dc.title.alternative Speech intervension en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-06-24
dc.date.committed 2009-04-09
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 15610
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 420431
dc.subject.verbis předškolní výchova cs
dc.subject.verbis child development en
dc.subject.verbis preschool education en
dc.subject.verbis logopedie cs
dc.subject.verbis vývoj dítěte cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:44 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPED- MŠ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account