Konfrontace s Nudgingem v prostředí prodejny

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Prošek Jan, MgA. Ph.D. : 66630
dc.contributor.advisor Vlachynská Petra, MgA. Ph.D. : 66829
dc.contributor.author Fedorko, Viliam
dc.date.accessioned 2021-07-09T08:55:06Z
dc.date.available 2021-07-09T08:55:06Z
dc.date.submitted 2020-2-24
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160224
dc.description.abstract Nudging je populárny koncept vychádzajúci z behaviorálnej ekonómie. Ako koncept sa v rôznej intenzite vyskytuje vo všetkých spoločenských okruhoch, kde existuje vzťah - niekto niečo dáva a niekto niečo prijíma - ale aj v otázkach verejnoprospešného správania sa. Nudging ako metóda zažíva najväčší rozkvet v oblastiach pracujúcich so zberom dát, čo následne umožňuje rozvoj efektívnejších foriem nudgingu. Vo všeobecnosti platí názor, že nudging ako metóda je ekonomicky efektívny a etický spôsob dosiahnutia obojstrannej spokojnosti vo vzťahu medzi sprostredkovateľom a prijímateľom služby. Pôvodne som v práci chcel využívať nudging ako metódu v spojení s výtvarným umením. Uvažoval som o využití umeleckých techník na dosiahnutie efektu nudgingu, ale aj o využití nudgingu na vytvorenie umeleckého diela. Oba smery považujem za potenciálne témy pre výskum.Nakoniec som sa rozhodol na nudging nazerať zvonku, pomenúvať a hodnotiť jeho charakteristiky využívaním umeleckých techník. V mojej práci sa na nudging ako na koncept, ale aj metódu dívam z rôznych uhlov. Využívam kritiku, špekuláciu, hyperbolu, ale aj poetiku. V procese uvažovania nad nudgingom som teda prešiel od fascinácie ku kritike. Reakciu na priestor predajne som zvolil ako konkrétny výsek inak veľmi širokej témy. Vedel som, že chcem pracovať s priestorovou inštaláciou a kamenná predajňa mi teda dobre slúži na komentovanie fyzických možností nudgingu.Nudging je tou lepšou alternatívou k manipulácii. Ak sa nechceme prikloniť na stranu manipulácie, musíme sa zmieriť s tým, že nudging sa odstrániť z našej spoločnosti nedá. Nudging sa dá limitovať na nejakú hypotetickú minimálnu hodnotu. Aké úžasné by to bolo, ak by sme len v nutných prípadoch boli vystavení možnosti rozhodnúť sa nebyť na nasledujúcu dobu pod vplyvom nudgingu? cs
dc.description.abstract Nudging is a popular concept originating in behavioral economy. As a concept it exist in differrent intensity in every social sphere where relationship of giving and taking or in situations relating to public good. is important Nudging as a method is currently blooming in territory where data collecting is possible, what makes improvement of nudge design possible. General opinion is that nudging is economically effective and ethical method to achieve both side satisfaction in relationship between mediator of service and its customer In work I originally wanted to fuse nudge as a method with concept visual art. I contemplated about two ways how to work. First, to use art techniques to nudge someone, second to use nudge to create artwork. I see both ways as potential for development and research.Eventually I have decided to observe nudging from above and just evaluate and describe its characteristics by using artistic methods. I inspect nudging from several positions, namely position of critique, speculation, hyperbole and poetics. In my thinking process I have moved from fascination towards position of critique.I choose reaction on retail environment as a part of very expanded topic. I knew, I want to work with medium of spatial installation. Space for shopping could be used very well for commentary of physical properties of nudging.Nudging is the better alternative for manipulation. If we do not want to bend over edge of manipulation, we have to admit that it is not possible to erase nudging from our society. It is hypotetically possible to limit nudging to some minimal level. How beautiful it would be, if we had to face only in inevitable sitiations to option to not be under influence of nudging for next period of time? en
dc.format 48
dc.format.extent CV portfolio
dc.language.iso sl
dc.relation.isbasedon parTHALER,~Richard H.~SUNSTEIN, Cass R., Yale.~Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale: Yale University~Press, 2008, 312~s. ISBN 978-0-14-311526-7.par parCHUNG, Chuihua J. INABA, Jeffrey. KOOLHAAS, Rem. LEONG Sze T., The Harvard Design School Guide to Shopping/ Harvard Design School Project on the City 2 TASCHEN, 2002, 800 s. ISBN 978-3822860472par parHALPERN, David. KING, Dominic. VLAEV, Ivo. HALLSWORTH, Michael., MINDSPACE Influencing behaviour through public policy Institute for Goverment, 2010, 96 s. par parMarchiori, D., Adriaanse, M. A., and De Ridder, D. T. D. Unresolved questions in nudging research: Putting the psychology back in nudging, Soc Personal Psychol Compass 2017;11:e12297. doi: 10.1111/spc3.12297. 13 s,par parVYSEKALOVÁ Jitka, KOMÁRKOVÁ Růžena, Praha. Psychologie reklamy Praha: Grada Publishing, 2000, 228s. ISBN 80-247-9067-Xpar
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject behaviorálna ekonómia cs
dc.subject zber dát cs
dc.subject ekonomická efektivita cs
dc.subject etika cs
dc.subject kritika cs
dc.subject hyperbola cs
dc.subject poetika cs
dc.subject špekulácia cs
dc.subject manipulácia cs
dc.subject behavioral economy en
dc.subject data collecting en
dc.subject economical effectivity en
dc.subject ethics en
dc.subject critique en
dc.subject speculation en
dc.subject hyperbole en
dc.subject poetics en
dc.subject manipulation en
dc.title Konfrontace s Nudgingem v prostředí prodejny cs
dc.title Confronting the Nudging in retail environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2021-6-16
dc.degree.level MgA.
dc.date.defense 2021-06-15
dc.date.committed 2021-5-28
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102759
local.identifier.stag 40899
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 641d9fb8-45cc-40f7-a69d-c84b5a9bf2de
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2759
local.identifier.author A18000002
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account