Posouzení technik pro hodnocení interakce magnetických nanočástic v biologickém prostředí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Beneš Jiří, prof. MUDr. RNDr. CSc. : 56806
dc.contributor.advisor Svobodová Lucie, Ing. Ph.D. : 60454
dc.contributor.author Rohn, Jakub
dc.contributor.other Havlíček Karel, Ing. Konzultant : 66844
dc.date.accessioned 2021-02-04T18:51:33Z
dc.date.available 2021-02-04T18:51:33Z
dc.date.submitted 2019-9-2
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159798
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením charakteristických vlastností a parametrů nanočástic feromagnetické Fe3O4, nemagnetické Nd2O3 a diamagnetické Zn. Tyto nanočástice mohou být pro biomedicínské aplikace velice užitečné díky svým charakteristickým vlastnostem (např. jako kontrastní činidla při zobrazování magnetickou rezonancí, magnetické označování buněk apod.). Teoretická část čtenáře seznamuje se základními vlastnostmi nanočástic (velikost, tvar apod.) a s metodami, které zkoumají jejich vlastnosti (mikroskopie, toxicita). Výzkumná část se zabývá experimentálním hodnocením toxických účinků nanočástic na dva vybrané bakteriální kmeny, a to Escherichia Coli a Micrococcus Luteus. Byly provedeny testy ekotoxicity a respirometrie, ale i testy cytotoxicity (účinek na jaterní karcinom HepG2). Práce se věnuje především technikám a metodám studia a charakterizaci parametrů a vlastností nanočástic. Výsledkem práce je komparativní srovnání chování buněk, které se dostaly do kontaktu s nanočásticemi a návrh na modifikaci nebo aktualizaci těchto metod pro úspěšné studium s ohledem na jejich (ne)magnetické vlastnosti. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the evaluation of characteristic properties and parameters of ferromagnetic Fe3O4, non-magnetic Nd2O3 and diamagnetic Zn nanoparticles. These nanoparticles can be very useful for biomedical applications due to their characteristic properties (e.g. as contrast agents in magnetic resonance imaging, magnetic cell labeling, etc.). The theoretical part acquaints readers with the basic feature of nanoparticles (size, shape, etc.) and with methods that examine their properties (microscopy) and behavior (toxicity). The research part deals with the experimental evaluation of the toxic effects of nanoparticles on two selected bacterial strains; Escherichia Coli and Micrococcus Luteus, where tests of ecotoxicity and respirometry were done. Cytotoxicity tests were performed on hepatic carcinoma HepG2. In particular, techniques and methods for studying the properties of nanoparticles were the subject of this work. The result of the work is a set of comparison of the cell behavior that have come into contact with nanoparticles; also several suggestions of these methods (modification or actualization) were submitted for nanoparticle study with respect to their (non)magnetic properties. en
dc.format 69
dc.format.extent 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginenumerate itemZAVISOVA, Vlasta et al. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake.~Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2019,~tp472tp, 66-73. DOI 10.1016/j.jmmm.2018.09.116. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304885318320183 itemPEDRAM, Maysam Z., Amir SHAMLOO, Ebrahim GHAFAR-ZADEH a Aria ALASTY. Dynamic analysis of magnetic nanoparticles crossing cell membrane.~Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017,~tp429tp, 372-378. DOI 10.1016/j.jmmm.2016.12.114. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304885316334941 itemORHAN, Hande et al. Bacteria killer enzyme attached magnetic nanoparticles.~Materials Science and Engineering: C. 2019,~tp94tp, 558-564. DOI 10.1016/j.msec.2018.10.003. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0928493118302352 itemGHAZZAL, Mohamed Nawfal et al. Magnetic nanoparticle with high efficiency for bacteria and yeast extraction from contaminated liquid media.~Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.~2017,~tp71tp, 62-68. DOI 10.1016/j.jtice.2016.12.030. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876107016305405 itemKARVELAS, E.G., T.E. KARAKASIDIS a I.E. SARRIS. Computational analysis of paramagnetic spherical Fe3O4 nanoparticles under permanent magnetic fields.~Computational Materials Science. 2018,~tp154tp, 464-471. DOI 10.1016/j.commatsci.2018.07.047. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927025618304828 itemTORRES-MANCERA, María et al. Online Monitoring of Solid-State Fermentation Using Respirometry.~Current Developments in Biotechnology and Bioengineering.~Elsevier, 2018, 2018, s. 97-108. DOI 10.1016/B978-0-444-63990-5.00006-2. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444639905000062 itemDAVIDOVITS, Paul. Nanotechnology in Biology and Medicine.~Physics in Biology and Medicine. Elsevier, 2019, 2019, s. 293-305. DOI 10.1016/B978-0-12-813716-1.00018-5. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128137161000185 itemZAREI, S., M. NIAD a H.RAANAEI. The removal of mercury ion pollution by using Fe3O4-nanocellulose: Synthesis, characterizations and DFT studies.~Journal of Hazardous Materials. 2018,~tp344tp, 258-273. DOI 10.1016/j.jhazmat.2017.10.009. Dostupné také z:~https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389417307586 itemTRINH, Le Huu et al. A novel approach for synthesis of hierarchical mesoporous Nd2O3 nanomaterials.~Journal of Rare Earths. 2017tp,~35tp(7), 677-682. DOI 10.1016/S1002-0721(17)60963-3 . Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1002072117609633 itemTAMGADGE, Yash Aditya et al. Synthesis and nonlinear optical properties of Zn doped TiO2 nano-colloids.~Optical Materials. 2018,~tp86tp, 185-190. DOI 10.1016/j.optmat.2018.09.030. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925346718306517 itemSINGH, Ranber. Unexpected magnetism in nanomaterials.~Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2013,~tp346tp, 58-73. DOI 10.1016/j.jmmm.2013.07.005. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304885313004812 endenumerate
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Nanočástice cs
dc.subject toxicita cs
dc.subject respirometrie cs
dc.subject magnetismus cs
dc.subject mikroskopie cs
dc.subject Nanoparticles en
dc.subject toxicity en
dc.subject respirometry en
dc.subject magnetism en
dc.subject microscopy en
dc.title Posouzení technik pro hodnocení interakce magnetických nanočástic v biologickém prostředí cs
dc.title Assessment of techniques for evaluation of magnetic nanoparticles interaction in biological enviroment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-1-25
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2021-01-25
dc.date.committed 2020-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 202102528
local.identifier.stag 40743
local.degree.programme Biomedicínská technika
local.degree.discipline BMT
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3944
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2528
local.identifier.author D18000114
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account