Generations Y and Z in the workplace: perception of teamwork

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kutlák, Jiří
dc.date.accessioned 2019-10-10T08:58:06Z
dc.date.available 2019-10-10T08:58:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2019_2_05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153868
dc.description.abstract Článek předkládá literární přehled, který je zaměřen na vymezení generací Y (Millennials) a Z a jejich vnímání týmové práce a komunikace. Analýza týmové práce byla následně prováděna na základě dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2018 na vzorku 266 respondentů na území České republiky. Dotazníkové šetření bylo doplněno obsahovou analýzou veletržních firemních inzerátů z let 2016–2019 v celkovém počtu 667 analyzovaných inzerátů. Byla formulována jedna výzkumná hypotéza a dvě výzkumné otázky. Pro vyhodnocení hypotéz byl využit Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti. Na základě analýzy dat nebyla zjištěna závislost mezi vybranými generacemi a preferencí týmové spolupráce. Z dat dále vyplývá, že respondenti upřednostňují spíše práci v týmech s lidmi, které osobně znají. Z obsahové analýzy veletržních katalogů je pak patrná ustupující tendence v referování o možnostech týmové práce na pracovištích. cs
dc.description.abstract Dieser Beitrag legt einen literarischen Überblick vor, welcher auf die Definition der Generationen Y (Millennials) und Z sowie auf deren Wahrnehmung von Teamarbeit und Kommunikation ausgerichtet ist. Die Analyse der Teamarbeit wurde anschließend auf Grundlage einer Fragebogenaktion durchgeführt, welche im Jahre 2018 am Muster 266 der Befragten auf dem Gebiet der Tschechischen Republik realisiert wurde. Die Fragebogenuntersuchung wurde durch eine umfangreiche Analyse von Firmenmesseinseraten aus den Jahren 2016-2019 ergänzt. Die gesamte Anzahl der Inserate beträgt 667. Es wurden eine Forschungshypothese und zwei Forschungsfragen formuliert. Bei der Auswertung der Hypothesen kam Pearsons Chi-Quadrat-Test zur Anwendung. Auf Grundlage der Datenanalyse wurde keine gegenseitige Abhängigkeit zwischen den ausgewählten Generationen und der Präferenz der Zusammenarbeit im Team festgestellt. Aus den Daten geht weiter hervor, dass die Befragten eher Teamarbeit mit persönlich Bekannten bevorzugen. Aus der inhaltlichen Analyse der Messekataloge wird eine rückläufige Tendenz im Referieren über die Möglichkeiten der Teamarbeit an den Arbeitsplätzen ersichtlich. de
dc.description.abstract The article presents a literary review focused on the definition of generations and perception of teamwork and communication by two chosen generations – Y (Millennials) and Z. The analysis of teamwork was subsequently carried out on the basis of a questionnaire survey conducted in 2019 on a sample of 266 respondents in the Czech Republic. The questionnaire survey was supplemented by a content analysis of company job adverts from 2016–2019 in a total of 667 analyzed adverts. One research hypothesis and two research questions were formulated. Pearson's Chi-square Independence Test was used to evaluate the hypotheses. Based on data analysis, no dependence between the selected generations and teamwork preferences was found. The data imply that respondents prefer to work in teams with people they know personally. From the content analysis of the job fair catalogs, the receding tendencies in reporting on the possibilities of teamwork in the workplaces are evident. en
dc.description.abstract Niniejszy artykuł przedstawia przegląd literatury, określający pokolenie Y (Millennials) i Z oraz ich postrzeganie pracy zespołowej i komunikacji. Analizę pracy zespołowej przeprowadzono w oparciu o badania ankietowe zrealizowane w 2018 roku na próbce 266 respondentów na terenie Republiki Czeskiej. Badania ankietowe uzupełniono przedmiotową analizą firmowych ogłoszeń o pracę z lat 2016-2019, przy czym łącznie przeanalizowano 667 ogłoszeń. Sformułowano jedną hipotezę badawczą oraz dwa pytania badawcze. W celu oceny hipotezy wykorzystano test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Na podstawie analizy danych nie stwierdzono zależności pomiędzy wybranymi pokoleniami a preferowaniem współpracy zespołowej. Ponadto z danych wynika, że respondenci bardziej wolą pracę w zespole z ludźmi, których osobiście znają. Z analizy przedmiotu katalogów firmowych wynika zaś widoczna znikająca tendencja prezentowania możliwości pracy zespołowej na stanowiskach pracy. pl
dc.format text
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon BUSSINESINFO: Týmová práce. [online]. 2010. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tymova-prace-2831.html
dc.relation.isbasedon BEJTKOVSKÝ, J.: The Employees of Baby Boomers Generation, Generation X, Generation Y and Generation Z in Selected Czech Corporations as Conceivers of Development and Competitiveness in their Corporation. Journal of Competitiveness. 2016, 8(4), 105-123. DOI:10.7441/joc.2016.04.07
dc.relation.isbasedon MANPOWER: Mileniálové a kariéra: vize 2020. [online]. 2016. Available from WWW: https://www.manpower.cz/manpower/cs/milenialove-a-kariera-vize-2020/
dc.relation.isbasedon ČSÚ: Věkové složení populace ČR. [online]. 2018. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/
dc.relation.isbasedon KUTLÁK, J.: Vícegenerační řízení na pracovišti: Vliv na personální procesy. Trendy v Podnikání - Business Trends. 2018, 8(4). DOI: 10.24132/jbt.2018.8.4.84_95 75 75
dc.relation.isbasedon TAPSCOTT, D.: Grown up digital: How the net generation is changing your world. McGraw-Hill, New York, NY, 2009. ISBN-13: 978-0071508636.
dc.relation.isbasedon OBLINGER, D.; OBLINGER, J.: Is it age or IT: first steps towards understanding the net generation. In D. Oblinger & J. Oblinger (Eds) Educating the Net generation. EDUCAUSE, Boulder, CO. [online]. 2005. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: https://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net- generation
dc.relation.isbasedon MARTIN, C. A.; TULGAN, B.: Managing the Generation Mix. 2 nd Edition. HRD Press, Amherst, MA, 2002. ISBN-13: 978-0874259414.
dc.relation.isbasedon LIFFREING, I.: Forget millennials, Gen Alpha is here (mostly). [online]. 2018. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: https://digiday.com/marketing/forget- millennials-gen-alpha/
dc.relation.isbasedon BENCSIK, A.; HORVÁTH-CSIKÓS, G.; JUHÁSZ, T.: Y and Z Generations at Workplaces. Journal of Competitiveness. 2016, 6(3), 90-106. DOI: 10.7441/joc.2016.03.06
dc.relation.isbasedon ADECOO. Generation Z vs. Millennials. [online]. 2015. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: http://pages.adeccousa.com/rs/107-IXF-539/images/generation- z-vs-millennials.pdf
dc.relation.isbasedon HALF, R.: The Secrets to Hiring and Managing Gen Z. [online]. 2015. [accessed 2019- 05-15]. Available from WWW: https://www.roberthalf.com/research-and- insights/workplace-research/the-secrets-to-hiring-and-managing-gen-z
dc.relation.isbasedon IORGULESCU, M.-C.: Generation Z and its perception of work. CrossCultural Management Journal. 2016, 1, 47-54. [online]. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: https://econpapers.repec.org/article/cmjjournl/y_3a2016_3ai_3a9_3ap_3a47- 54.htm
dc.relation.isbasedon MILLER, J.: A 16-Year-Old Explains 10 Things You Need to Know About Generation Z. [online]. 2018. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/1118/pages/a-16-year-old-explains- 10-things-you-need-to-know-about-generation-z.aspx
dc.relation.isbasedon PUIU, S.: Generation Z - an educational and managerial perspective. Young Economists Journal / Revista Tinerilor Economisti. 2017, 14(29), 62-72.
dc.relation.isbasedon CSEH-PAPP, I.; VARGA, E.; SZABÓ, K.; SZIRA, Z.; Hajós, L.: The appearance of a new generation on the labour market. International Journal of Engineering Tome. (XV), 123-130. [online]. 2017. [accessed 2019-05-15]. Available from WWW http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2017/ANNALS-2017-1-19.pdf
dc.relation.isbasedon HAVLÍČEK, J.; DÖMEOVÁ, L.; HLAVATÝ, R.: Gen Z in the Workplace: Expectations, Communication and Relationships. In: Efficiency and Responsibility in Education. Prague, 2018. Available from WWW: https://www.researchgate.net/publication/325756609_Gen_Z_in_the_workplace_Expect ations_communication_and_relationships
dc.relation.isbasedon HENDL, J.: Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha, 2012. ISBN: 978-80-262-0200-4. 76 76
dc.relation.isbasedon INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MASARYKOVY UNIVERSITY: Testování nezávislosti (Pearsonův chí-kvadrát test). [online]. 2019. [accessed 2019-05- 15]. Available from WWW http://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=aplikovana-analyza-klinickych-a- biologickych-dat--analyza-a-management-dat-pro-zdravotnicke-obory--testovani- hypotez-o-kvalitativnich-promennych--analyza-kontingencnich-tabulek--testovani- nezavislosti-pearsonuv-chi-kvadrat-test
dc.relation.isbasedon WIEDMER, T.: Generations Do Differ: Best Practices in Leading Traditionalists, Boomers, and Generations X, Y, and Z. Delta Kappa Gamma Bulletin. 2015. 82(1) 51.
dc.relation.isbasedon CZECHINVEST: Definice malého a středního podnikatele. [online]. 2014. [accessed 2019-02-04]. Available from WWW: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-male- a-stredni-podnikatele/Chcete-dotace/OPPI/Radce/Definice-maleho-a-stredniho- podnikatele
dc.subject team work en
dc.subject millenials en
dc.subject generation Y en
dc.subject generation Z en
dc.subject communication en
dc.title Generations Y and Z in the workplace: perception of teamwork en
dc.title.alternative Generace Y a Z na pracovišti: vnímání týmové práce cs
dc.title.alternative Die Generationen Y und Z am Arbeitsplatz: Wahrnehmung der Teamarbeit de
dc.title.alternative Pokolenie Y i Z na stanowisku pracy: postrzeganie pracy zespołowej pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2019-2-005
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 25
local.relation.issue 2
local.citation.spage 65
local.citation.epage 77
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account