Mezipředmětové vztahy výchovy k občanství a dějepisu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D. : 55781
dc.contributor.author Hlaváček, Jaroslav
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:25:36Z
dc.date.available 2019-09-23T07:25:36Z
dc.date.submitted 2018-4-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153759
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na analýzu mezipředmětových vztahů v předmětech Výchova k občanství a Dějepis na druhém stupni základních škol, a to na pozadí výchovně-vzdělávacích cílů v rámcově vzdělávacích plánech pro základní vzdělávání. V teoretické části je zmapována problematika mezipředmětových vztahů v obecné rovině a integrovaná a projektová výuka, jako prostředek jejich rozvíjení. Nedílnou součástí je analýza Rámcově vzdělávacího programu, především jeho vzdělávací oblasti Člověk a společnost. V praktické části diplomové práce jsou uvedeny ukázky zpracování výuky konkrétních témat v 6. - 9. ročníku základní školy. Závěr praktické části je věnován zpracování projektového dne s názvem Počátky našeho národa pro druhý stupeň základní školy. cs
dc.description.abstract Diploma thesis is focused on analyses cross-curriculum links in subjects of Civics and History on higher degree of elementary school, on a background of education targets in a frame of education plans for elementary education. Theoretical part mapped problems of cross-curriculum links in general and integrated and project teaching as an instrument of pupil's development. Integral part is analyses of Frame of Education Plans, especially in a teaching area of Man and Society. In practical part there are mentioned samples of teaching of particular themes in 6th - 9th classes of elementary school. Closure of practical part is dedicated to elaboration of project day named Beginning of our Nation for higher degree of elementary school. en
dc.format 78s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon JANOŠKOVÁ, Dagmar. Občanská výchova 9: Rodinná výchova 9. Plzeň: Fraus, 2006, 152 s. ISBN 80-7238- 528-3.
dc.relation.isbasedon ŠVEC,V., BASTL, P. Mezipředmětové vztahy a intenzifikace výuky. IN: Odborná škola, roč. 33. 1985 1986.
dc.relation.isbasedon ČAPEK, V., GRACOVÁ, B., JÍLEK, T., VÝCHODSKÁ, H. Úvod do studia didaktiky dějepisu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, 92 s. ISBN: 80-7043-395-7.
dc.relation.isbasedon Elektronické zdroje: Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online]. [vid. 10. 5. 2012]. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://rvp.cz/.
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník: základy a podklady gymnaziálního učiva ve vybraných kapitolách: učební texty pro studující geografii. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. Pedagogika (Grada), sv. č. 100. ISBN 80-717-8772-8.
dc.relation.isbasedon SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika.2 rozš. a aktual. vyd. Praha:Grada, 2007.ISBN 978-80-247-1821-7.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject mezipředmětové vztahy cs
dc.subject RVP cs
dc.subject ŠVP cs
dc.subject projektová výuka cs
dc.subject integrovaná výuka cs
dc.subject cross-curriculum links en
dc.subject frame education plans en
dc.subject school education program en
dc.subject project teaching en
dc.subject integrated teaching en
dc.title Mezipředmětové vztahy výchovy k občanství a dějepisu cs
dc.title Cross-curricular Relationships in Education for Citizenship and History en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-9-2
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-08-27
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 201901317
local.identifier.stag 38142
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline DJ-OV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583494
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1317
local.identifier.author P17000619
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:41 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account