Analýza porozumění jinakosti ve vybraných učebnicích Výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Václavík David, doc. PhDr. Ph.D. : 54998
dc.contributor.author Štěpánková, Jana
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:09:44Z
dc.date.available 2019-09-23T07:09:44Z
dc.date.submitted 2016-11-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153707
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je analýza učebnic Výchovy k občanství pro 2. stupeň základních škol z hlediska kulturní jinakosti a dalších souvisejících pojmů. Práce primárně zkoumá, zda učební pomůcky pracují s klíčovými termíny jako je xenofobie, rasismus, předsudky či tolerance. V druhé řadě je diskutováno, jakým způsobem jsou tato témata zpracována a zda se didaktické materiály snaží žáky připravit na bezproblémové soužití v dnešní čím dál více heterogenní společnosti. Předmětem šetření se staly nejpoužívanější učebnice Výchovy k občanství v Liberci a jeho okolí. Samotné analýze předchází několik kapitol, které vysvětlují klíčové pojmy práce a zároveň podrobně popisují metodiku obsahové analýzy. Veškeré poznatky jsou zpracovány nejprve empiricky pomocí tabulek a grafů a následně teoreticky okomentovány. Úplný závěr práce přináší interpretaci zjištěných informací, přičemž všechny učebnice jsou mezi sebou také porovnány. cs
dc.description.abstract The main purpose of the thesis is to analyse textbooks of Civics at lower secondary schools from a point of view of cultural otherness and other relating terms. The thesis primary analyses if the textbooks contain terms like xenophobe, racism, prejudices or tolerance. Secondary, it is discussed how these topics are processed and if the textbooks try to prepare pupils for living in nowadays heterogeneous society. The thesis works with the textbooks that are used at primary schools in Liberec and its surrounding. First chapters describe the key terms and methodology of the analysis. All results are processed via charts and graphs and then theoretically discussed. The final part brings interpretation of the results and overall comparison. en
dc.format 108 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1) GIDDENS, Anthony a Philip W. SUTTON. Sociologie. Přeložil Blanka KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ. Praha: Argo, 2013, 1049 s. ISBN 978-80-257-0807-1.
dc.relation.isbasedon 2) PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2011, 167 s. ISBN 978-80-7387-502-2.
dc.relation.isbasedon 3) SMÉKAL, Vladimír. Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit: sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003, 197 s. Psychologie. ISBN 80-85947-82-X.
dc.relation.isbasedon 4) ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject kulturní jinakost cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject učebnice cs
dc.subject analýza učebnic cs
dc.subject Výchova k občanství cs
dc.subject cultural otherness en
dc.subject multicultural education en
dc.subject textbook en
dc.subject textbook analysis en
dc.subject Civics en
dc.title Analýza porozumění jinakosti ve vybraných učebnicích Výchovy k občanství pro 2. stupeň ZŠ cs
dc.title Analysis of Understanding of Otherness in the Selected Civics Textbooks for Lower-Secondary Schools en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-8-29
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-08-26
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 201901265
local.identifier.stag 36439
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline AJ-OV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583437
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1265
local.identifier.author P16000680
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:36 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account