Pomístní názvosloví na katastru města Smržovka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Lábus Václav, Mgr. Ph.D. : 55067
dc.contributor.author Linková, Magdalena
dc.date.accessioned 2019-09-23T06:51:59Z
dc.date.available 2019-09-23T06:51:59Z
dc.date.submitted 2018-4-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153631
dc.description.abstract Předmětem této práce je excerpce pomístních jmen a urbanonym nacházejících se na katastru města Smržovka. Zdroji excerpce jsou databáze Geonames, karto-grafické podklady a literatura, též sběr pomístních jmen žijících v úzu obyvatel města Smržovka. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je věnována materiálovému a teoretickému východisku, historii i současnosti obce a etymologii jejího názvu; praktická část prezentuje získaná pomístní jména ve formě slovní-kových hesel a výsledky dotazníkového výzkumu. Cílem práce je analýza pomíst-ního názvosloví na katastru obce. cs
dc.description.abstract The subject of this bachelor thesis is to excerpt minor place-names and urbanonyms of Smržovka land registry. The sources used are Geonames database, tour-istic maps and literature, also the usage of minor place-names of local people. The thesis has two parts. The theoretical part consists of methods and materials description, history and present of Smržovka and etymology of its name. The practical part presents the excerpted minor place-names in the form of headwords and the analysis of our survey. The main aim of this thesis is to analyse currently used minor place-names in Smržovka. en
dc.format 104 s.
dc.format.extent Grafy, Tabulky, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon DAVID, J. Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice: kapitoly z moderní toponymie. Praha: Academia, 2011.
dc.relation.isbasedon MATÚŠOVÁ, Jana. Vývoj a standardizace pomístních jmen a urbanonym v českém pohraničí. Naše řeč, roč. 72, 1989, č. 4, s. 179-187.
dc.relation.isbasedon PLESKALOVÁ, J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H & H, 1992.
dc.relation.isbasedon ŠMILAUER, V. Třídění pomístních jmen. Zpravodaj místopisné komise, 1972, roč. 13, s. 171-204.
dc.relation.isbasedon ŠMILAUER, V. Úvod do toponomastiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1963. 2. vyd. Praha: SPN, 1966.
dc.relation.isbasedon ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno: MU, 1999.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject pomístní jméno cs
dc.subject urbanonymum cs
dc.subject modelová klasifikace pomístních jmen cs
dc.subject motivace pojmenování cs
dc.subject Smržovka cs
dc.subject minor place-name en
dc.subject urbanonym en
dc.subject model of minor place-name classification en
dc.subject naming motivation en
dc.subject Smržovka en
dc.title Pomístní názvosloví na katastru města Smržovka cs
dc.title Minor Place-names in the Area of Smržovka Town en
dc.title.alternative - - cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-8-31
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-08-28
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KCL
dc.identifier.signature V 201901189
local.identifier.stag 38282
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline AJ-CJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583358
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1189
local.identifier.author P16000344
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:29 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account