Badatelsky orientovaná výuka v Oblastní galerii Liberec

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Nišponská Magda, PhDr. Ph.D. : 56317
dc.contributor.advisor Picková Helena, Mgr. Ph.D. : 63434
dc.contributor.author Kytlicová, Daniela
dc.date.accessioned 2019-09-12T11:06:00Z
dc.date.available 2019-09-12T11:06:00Z
dc.date.submitted 2017-12-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153509
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo vytvoření doprovodného programu pro heterogenní skupiny na základně prvků badatelsky orientované výuky a jeho následná realizace. V teoretické části se zabývám edukačním prostředím a jeho vlivem na edukaci samotnou. Dále popisuji výhody mimoškolního edukačního prostředí a jednotlivé edukační procesy, které budu následně aplikovat při realizaci bakalářské práce. Zabývám se také odlišnými vzdělávacími přístupy dle věkových skupin a jejím dělením, napříč třídami. Použité metody se více méně shodují, pouze jim přikládám rozdílné časové dotace v rámci lekce. Případně měním jejich náročnost, protože výklad, který mám připravený pro střední školy, by první stupeň základní školy jen těžko zpracoval. Je tedy nutná modifikace náplně jednotlivých metod dle věkového rozdělení. Také příprava lekce dle principů BOV měla více podob. S tématikou lettristického díla pracovali v ateliéru všichni, ale každá věková skupina měla jinou náročnost. Rozdělení nelze aplikovat tabulkově, jelikož se mohou lišit i stejné věkové skupiny. K určování vhodného rozdělení jsem na konci lekce používala evaluační dotazník formou odborného textu, dle kterého jsem následně měla možnost modifikovat další lekce, pokud pro nějakou třídu byla náročnost vyšší. Praktická část popisuje cíle a metody, které byly použity, ale také vymezuje cílové skupiny a jejich rozdělení. Podle těchto skupin se odvíjí náročnost doprovodného programu dle předpokládaných schopností a dovedností žáků, kteří doprovodný program navštívili. Následně jednotlivé lekce jsou evaluovány dle terénních poznámek z pozorování. V rámci diskuze se snažím zodpovědět jednotlivé výzkumné otázky, kterými si ověřuji, zda bakalářská práce splnila svůj účel. Například zda je přínosné mimoškolní edukační prostředí a proč? Nebo či je možné dlouhodobé udržení doprovodných edukačních programů z pohledů pedagogů, kteří program navštívili. cs
dc.description.abstract The goal of the bachelor thesis was to create an accompaing program for heterogeneous groups on the basis of elements of research-oriented teaching and its next implementation. In the theoretical part I am dealing with the educational environment and its influence on education. Furthermore, I describe the benefits of extracurricular educational environment and individual educational processe, which I will then apply in the thesis. I also deal with different educational approaches by age group and its division across classes. The methods used are similar, but I will just give them different time within the lesson. Alternatively, I am changing their difficulty, because the interpretation which I have prepared for high schools would hardly be suitable for the primary schools. Therefore, it is necessary to modify the content of individual methods according to age distribution. Also, the preparation of the BOV lesson had more forms. Everybody worked in the studio with the theme of the lettristic work, but each age group had a different difficulty. The distribution can not be tabulated because the same age groups may vary. To determine an appropriate distribution I used an evaluation questionnaire at the end of the lesson in the form of a professional text, according to which I subsequently had the opportunity to modify other lessons if the intensity was higher for a class. The practical part describes the goals and methods that were used, but also defines the certain groups and their distribution. According to these groups, the complexity of the accompanying program depends on the expected abilities and skills of the pupils who visited the accompanying program. Next individual lessons are evaluated according to observation. Furthermore, I will try to answer individual questions, by which I verify whether the bachelor thesis fulfilled its purpose. For example, whether the extracurricular educational environment is beneficial or if it is possible to maintain the accompanying educational programs from the perspective of the teachers who visited the program. en
dc.format 49 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky Vypracované podklady k doprovodnému programu (pro pedagogy nebo lektory).
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon UNESCO - A PLACE TO LEARN: Lessons from Research on Learning Environments, ISBN 978-92-9189-110-8
dc.relation.isbasedon VALENČIČ ZULJAN a kol.- Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation, ISBN 978-961-253-051-8
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ MARIE - Vývojová psychologie, ISBN: 9788024621531
dc.relation.isbasedon VOTÁPKOVÁ DANA a kol. - Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním, ISBN: 978-80-87905-02-9
dc.relation.isbasedon VOTÁPKOVÁ DANA a kol. - BÁDÁLEK I.,II., ISBN: 978-80-87905-04-3,ISBN: 978-80-87905-03-6
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Oblastní galerie Liberec - edukace - mimoškolní edukační prostředí - doprovodné programy -badatelsky orientovaná výuka - příprava doprovodného programu - ateliérová tvorba -evaluační dotazník - odborný text - realizace doprovodného programu cs
dc.subject Regional Gallery Liberec - education - extracurricular educational environment - accompanying programs - teacher-oriented instruction - preparation of accompanying program - studio creation - evaluation questionnaire - technical text - implementation of accompanying program en
dc.title Badatelsky orientovaná výuka v Oblastní galerii Liberec cs
dc.title Research oriented learning in the Regional Gallery of Liberec en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-8-27
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-08-27
dc.date.committed 2018-12-18
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPP
dc.identifier.signature V 201901132
local.identifier.stag 37832
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline OP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583239
dc.subject.verbis vzdělávací programy cs
dc.subject.verbis out-of-school education en
dc.subject.verbis educational programs en
dc.subject.verbis mimoškolní vzdělávání cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1132
local.identifier.author P15000673
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:20 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Specializace v pedagogice/Učitelství odborných předmětů cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account