Tabuizovaná témata v současné literatuře pro děti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Bernt Jindřich, Mgr. : 66964
dc.contributor.advisor Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D. : 54858
dc.contributor.author Šulc, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-09-06T06:11:36Z
dc.date.available 2019-09-06T06:11:36Z
dc.date.submitted 2017-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153394
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem Tabuizovaná témata v současné literatuře pro děti je zaměřena především na interpretace a rozbor hlavních a vedlejších témat dětských knih po roce 1989 s touto tematikou.Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou. V teoretickéčásti jsou zmapovaná témata zásadní pro závěry vyvozené interpretací knih v praktické části.Jsou jimi literární výchova na 1. stupni, žák 1. stupně základní školy, práce s uměleckým textem, tabuizovaná témata v rámci literatury pro děti a mládež a vybraní čeští a světoví autoři. V praktické části je interpretační metodou rozebráno osm vybraných českých a světovýchknih s tabuizovanou tematikou, které jsou rozděleny dle hlavních témat fyzický handicap, smrti, postoj rodiny k dítěti s mentálním postižením, rozvod, alkoholismus v rodině, šikana. Interpretace jsou doplněny dílčími diskuzemi a závěrečnou reflexí. V závěru práce je návrh přípravy na hodinu s interpretovanou knihou Pět minut před večeří. cs
dc.description.abstract This diploma thesis titled Taboo Topics in Present Children's Literature focuses on interpretation and analysis of key meanings and in-between-the-line deduction of taboo topics stories in children's literature published after 1989. The thesis is structured in theoretical and practical part. The theoretical part maps fundamental topics required for the following practical part where book stories are interpreted i.e.: literature course for grade 1st to 5th of elementary school, a pupil, analysis of literature excerpts, taboo topics in children's literature and overview of selected Czech and world authors. A selection of eight books from Czech and world authors is interpreted in the second part of the thesis. The interpretations are grouped in chapters per their key taboo topics: physical handicap, death, family affections towards mentally disabled child, divorce, alcoholism in family, bullying. All interpretations are substantiated by concluding remarks and reflection. An example of a lecture preparation is presented at the end of the thesis based on a book Pět minut před večeří. en
dc.format 113 s.
dc.format.extent Tabulky 2 ROMY
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] VÁGNEROVÁ, M., HADJMOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 1993. 115 s. ISBN 80-70-66-582-3. [2] ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 104. ISBN 978-80-210-4413-5 [3] SLADOVÁ Jana. Dětství a dospívání v současné literatuře pro děti a mládež 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4025-5 [4] ČEŇKOVÁ, Jana et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Dětská literatura cs
dc.subject interpretace textu cs
dc.subject literární výchova cs
dc.subject umělecký text cs
dc.subject tabuizovaná tematika cs
dc.subject Children's literature en
dc.subject dramatic text en
dc.subject literature eduaction en
dc.subject literature interpretation en
dc.subject taboo topic en
dc.title Tabuizovaná témata v současné literatuře pro děti cs
dc.title Taboo Topics in Present Children´s Literature en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-9-1
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-08-29
dc.date.committed 2019-5-1
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPV
dc.identifier.signature V 201901026
local.identifier.stag 37508
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline NS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation M7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583089
dc.subject.verbis základní vzdělávání cs
dc.subject.verbis elementary school education en
dc.subject.verbis children's and juvenile literature en
dc.subject.verbis literary education en
dc.subject.verbis personality en
dc.subject.verbis school children en
dc.subject.verbis literatura pro děti a mládež cs
dc.subject.verbis literární výchova cs
dc.subject.verbis děti školního věku cs
dc.subject.verbis osobnost cs
local.degree.abbreviation Magisterský
local.poradovecislo 1026
local.identifier.author P14000450
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:09 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account