Kulturní specifika při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s židovským vyznáním

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Pažoutová Petra, Mgr. DiS. : 62968
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.author Šubrová, Michaela
dc.date.accessioned 2019-09-06T06:09:55Z
dc.date.available 2019-09-06T06:09:55Z
dc.date.submitted 2017-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153377
dc.description.abstract Židé jsou jedním z velmi významných národů, které v historii nejčastěji migrovaly a jsou tak nejvíce rozšířené po celém světě. Bakalářská práce předkládá na modelu Joyce Newman Giger a Ruth Davidhizar aktuální poznatky o židovské kultuře a jejich specifikách při ošetřování pacienta vyznávajícího judaismus. Výzkumná část má prostřednictvím kvantitativního výzkumu za cíl zjistit, zda mají všeobecné sestry o judaismu potřebné znalosti a dokáží tak poskytovat kulturně kompetentní ošetřovatelskou péči. K získání informací je použito dotazníkové šetření. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci v odborném periodiku. cs
dc.description.abstract Jews are one of the most important nations that have most often migrated in history and are widespread throughout the world. On the model of Joyce Newman Giger and Ruth Davidhizar, the bachelor thesis presents current knowledge about Jewish culture and specificities in the treatment of a patient practising Judaism. The aim of the research part is to find out by means of quantitative research whether nurses have the necessary knowledge about Judaism and thus can provide culturally competent nursing care. A questionnaire survey has been used to obtain the required information. The outcome of the bachelor thesis is an article prepared for publication in a professional periodical. en
dc.format 72 s. (89 536 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM (Bakalářská práce ve formátu PDF)
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BRUMLIK, Micha. 2012. Judaismus. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3914-4.
dc.relation.isbasedon KADLECOVÁ, Hana. 2014. Jednotlivá náboženství a jejich vztah k výživě. Diagnóza v ošetřovatelství. 10(1), 3-7.ISSN 1801-1349.
dc.relation.isbasedon KUTNOHORSKÁ, Jana. 2013. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi.Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4413-1.
dc.relation.isbasedon LAU, Jisra'el Me'ir. 2012. Praktický judaismus. Praha: P3K. ISBN 978-80-87343-09-8.
dc.relation.isbasedon MAHŇALOVÁ, Jana a Valérie TÓTHOVÁ. 2016. Možnosti využití koncepčních modelů kulturních kompetencí v ošetřovatelské profesi. Kontakt. 18(2), 78-84. ISSN 1212-4117.
dc.relation.isbasedon NOSEK, Bedřich a Pavla DAMOHORSKÁ. 2016. Židovské tradice a zvyky. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2996-4.
dc.relation.isbasedon SAGAR, Priscilla Limbo. 2012. Transcultural Nursing Theory and Models. Application in Nursing Education, Practice and Administration. New York: Springer Publishing Company. ISBN 978-0-8261-0748-0.
dc.relation.isbasedon ŠIMOVÁ, Daniela. 2012. Jak jednat při ošetřování a léčbě cizinců: úskalí, zjištění a doporučení. Praktická gynekologie. 16(2), 114-120. ISSN 1211- 6645.
dc.relation.isbasedon TÓTHOVÁ, Valérie a kol. 2012. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-645-6.
dc.relation.isbasedon ZÁBOJNÍKOVÁ, Jana a Kateřina ČERMÁKOVÁ. 2013. Specifika ošetřovatelské péče o pacienty židovského vyznání. Diagnóza v ošetřovatelství. 9(2), 20-22. ISSN 1801-1349.
dc.relation.isbasedon ZAPLETALOVÁ, Zuzana. 2015. Role multikulturního ošetřovatelství v praxi sestry. Zdravotnictví a medicína. 2015(7-8), 46. ISSN 2336-2987.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject judaismus cs
dc.subject Model kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject transkulturní ošetřovatelství cs
dc.subject judaism en
dc.subject Transcultural en
dc.subject Assessment model en
dc.subject nursing care en
dc.subject transcultural nursing en
dc.title Kulturní specifika při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s židovským vyznáním cs
dc.title Cultural specifics in providing nursing care to patients with Jewis confession en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-8-27
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-08-27
dc.date.committed 2018-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201901010
local.identifier.stag 37426
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583072
dc.subject.verbis nursing en
dc.subject.verbis Jews en
dc.subject.verbis Judaism en
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis ošetřovatelství cs
dc.subject.verbis judaismus cs
dc.subject.verbis Židé cs
dc.subject.verbis nursing care en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1010
local.identifier.author D17000161
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:15 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account