Odborná ošetřovatelská praxe z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Přibíková Michaela, Bc. : 66809
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.author Komárková, Tereza
dc.date.accessioned 2019-09-06T06:09:22Z
dc.date.available 2019-09-06T06:09:22Z
dc.date.submitted 2018-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153372
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou odborných ošetřovatelských praxí z pohledu studentů studijního oboru Všeobecná sestra. Tato práce je rozdělená na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se zabývá vybranými aspekty vzdělávání, legislativou související s vykonáváním odborných praxí a současným vzdělávacím systémem všeobecných sester. Výzkumná část je realizována kvalitativní metodou výzkumu, kdy jsou pomocí nestandardizovaného rozhovoru s respondenty zjišťovány doporučení a zkušenosti studentů v souvislosti s odbornou ošetřovatelskou praxí. Výstupem bakalářské práce bude odborný článek připravený k publikaci v odborném periodikum. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis describes problematic of professional nursing practice from the point of view of students general nurse program. This thesis is divided into two parts. The first is theoretical and the second is research. In the first part are discussed selected aspects of teaching, legislation related to performing the nursing practice and the present educational system for general nurses. In the second part there is used qualitative method while by means of unstructured interview with respondents are elicited recommendations and experiences of students relating to professional practice. The result of this bachelor thesis is an scholarly article, which is ready to be published in an academic journal. en
dc.format 51 s.
dc.format.extent Schémata 6 příloh, 1 ROM (Bakalářská práce ve formátu PDF)
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ČERVENKOVÁ, Zuzana a Iveta ČERNOHORSKÁ. 2015. Legislativní východiska pro vedení odborné praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách. Florence. 12(2), 20-21. ISSN 1801-464X.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Zákon č. 201 ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 72, s. 20652084. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Vyhláška č. 391 ze dne 16. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 137, s. 43604375. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon LAPKIN, S., T. JONES a C. GILLIGAN. 2015. Using the Theory of Planned Behaviour to examine health professional students' behavioural intentions in relation to medication safety and collaborative practice. Nurse education today. 3(1), 935-940. ISSN 0260-6917.
dc.relation.isbasedon PETRÁŠOVÁ, M. A., I. PRAUSOVÁ a Z. ŠTĚPÁNEK. 2014. Mentorink: forma podpory nové generace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0625-5.
dc.relation.isbasedon PTÁČEK, Radek a kol. 2013. Lege artis v medicíně-edice celoživotního vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5126-9.
dc.relation.isbasedon ŠPIRUDOVÁ, Lenka. 2015. Doprovázení v ošetřovatelství I- doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5710-0.
dc.relation.isbasedon ŠPIRUDOVÁ, Lenka. 2015. Doprovázení v ošetřovatelství II- doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. Praha: Grada.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-80-247-5711-7.
dc.relation.isbasedon VENGLÁŘOVÁ, Martina a kol. 2013. Supervize v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4082-9.
dc.relation.isbasedon VÉVODA, Jiří a kol. 2013. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4732-3.
dc.relation.isbasedon ZÍTKOVÁ, M., A. POKORNÁ a E. MIČUDOVÁ. 2015. Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5094-1.
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject student cs
dc.subject odborná ošetřovatelská praxe cs
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject student en
dc.subject hospital training en
dc.subject nursing education en
dc.subject General nurse en
dc.title Odborná ošetřovatelská praxe z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra cs
dc.title Hospital training from the General nurse field of study students´ point of view en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-8-28
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-08-27
dc.date.committed 2019-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201901005
local.identifier.stag 38914
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583067
dc.subject.verbis nurses en
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis vocational education en
dc.subject.verbis ošetřovatelství cs
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis zdravotní sestry cs
dc.subject.verbis odborné vzdělávání cs
dc.subject.verbis nursing en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1005
local.identifier.author D16000057
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:07 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account