Kompetence zdravotnických záchranářů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Vohlídalová Jana, Bc. : 66099
dc.contributor.advisor Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.author Kavan, Tadeáš
dc.date.accessioned 2019-09-06T06:08:53Z
dc.date.available 2019-09-06T06:08:53Z
dc.date.submitted 2019-6-14
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153367
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kompetencí zdravotnických záchranářů v praxi. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na kompetence zdravotnických záchranářů, jejich charakteristiku, vzdělávání zdravotnických záchranářů, kompetence bez indikace lékaře a s indikací lékaře a kompetence zdravotnických záchranářů ve Slovenské a Polské republice. Dále řeší jejich odpovědnost a organizace, které zdravotnické záchranáře zastupují. Výzkumná část je vypracovaná kvantitativní metodou výzkumu s využitím techniky dotazníku. Cílem práce je zjistit zda zdravotničtí záchranáři znají a či překračují své kompetence v praxi. Dále jsou také uvedeny možná řešení této problematiky v praxi. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on the issue of the competence of paramedics in practice. The theoretical part of the bachelor thesis focuses on the competencies of paramedics, their characteristics, education of paramedics, competence without indication of the doctor and with indication of the doctor and the competence of paramedics in the Slovak Republic and Poland. It also addresses their responsibilities and the organizations that represent paramedics. Research part is elaborated by quantitative research method using the questionnaire technique. Aim of this work is to find out if the paramedics know the competencies and if they are exceeding their competences in practice. In addition, possible solutions to this issue in practice are put. The output of the thesis is an article ready for publication. en
dc.format 72
dc.format.extent obsahující tištěnou i elektronickou formu Bakalářské práce.
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ANDRŠOVÁ, Alena. 2012. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada. ISBN 978-802-4741-192.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2000. Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 73, s. 3461-3474. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Zákon č. 201 ze dne 12. července 2017 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 72, s. 2065-2084. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2011. Zákon č. 374 ze dne 8. prosince 2011 o zdravotnické záchranné službě. In: sbírka zákonů České republiky. Částka 131, s. 4839-4848. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Vyhláška č. 391 ze dne 29. listopadu 2017 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky.
dc.relation.isbasedon Částka 137, s. 4360-4375. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon KNOR, Jiří a Jiří MÁLEK. 2014. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80- 7345-386-2.
dc.relation.isbasedon MIKŠOVÁ, Zdeňka a kol. 2014. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu. Kontakt. 16(2), 130-142.
dc.relation.isbasedon ISSN 1212-4117.
dc.relation.isbasedon REMEŠ, Roman a kol. 2013. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-80-247-4530-5.
dc.relation.isbasedon ŠTĚTINA, Jiří. 2014. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách.
dc.relation.isbasedon Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4578-7.
dc.relation.isbasedon ŠÍN, Robin. 2017. Medicína katastrof. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-295-4.
dc.relation.isbasedon TOTTEN, V., A. BELLOU a M. HAUSWALD. 2013. Development of Emergency Medicine in Europe. 2013. Academic Emergency Medicine. 20, 514-521. ISSN 1069-6563.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject kompetence cs
dc.subject praxe cs
dc.subject neodkladná péče cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject Competence en
dc.subject education en
dc.subject emergency care en
dc.subject emergency medical service en
dc.subject practice en
dc.title Kompetence zdravotnických záchranářů cs
dc.title Competence of the emergency medical technician en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-8-27
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-08-27
dc.date.committed 2019-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201901000
local.identifier.stag 39854
local.degree.programme Specializace ve zdravotnictví
local.degree.discipline ZZ
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5345
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583062
dc.subject.verbis záchranáři cs
dc.subject.verbis zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject.verbis emergency medical personnel en
dc.subject.verbis emergency medical services en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 1000
local.identifier.author D16000028
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:15 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Specializace ve zdravotnictví/Zdravotnický záchranář cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account