Rentgenologické změny paranazálních dutin v závislosti na věku a prodělaných

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D. : 64078
dc.contributor.advisor Richter Aleš, prof. Ing. CSc. : 54924
dc.contributor.author Ševčíková, Barbora
dc.date.accessioned 2019-09-06T06:08:09Z
dc.date.available 2019-09-06T06:08:09Z
dc.date.submitted 2017-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153359
dc.description.abstract Práce sleduje vývoj a velikost paranazálních dutin v závislosti věku pacienta a současně v případě opakovaných operací v oblasti těchto dutin. Výsledek by měl prokázat či vyloučit vliv operací na vývoj paranazálních dutin. V případě vyloučení vlivu operací by byl prokázán šetrný přístup těchto technik a vhodnost jejich použití. Budu používat techniku srovnávání rentgenových snímků a měření struktur, které se nacházejí na rentgenovém snímku. cs
dc.description.abstract The work follows the development and size of paranasal sinuses depending on the patient's age and at the same time in the case of repeated operations in these sinuses. The result should demonstrate or exclude the effect of operations on the development of paranasal sinuses. In the case of the elimination of the effects of operations, the careful approach of these techniques and the suitability of their use would be demonstrated. I will use the technique of comparing X-rays. en
dc.format 82s. ( 45 369 znaků))
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1x
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ŠLAPÁK, Ivo a kol. Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2013. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2900-1.
dc.relation.isbasedon VOKURKA J., I. HYBÁŠEK a I. ŠLAPÁK. Endoskopické endonazální operace. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Sborník prací Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1957-3.
dc.relation.isbasedon KUCHYŇKOVÁ, Zdeňka. Nosní polypy. Praha: Galén, 2003. ISBN 807-2-621-98x.
dc.relation.isbasedon PLZÁK, Jan a Petr HERLE, ed. ORL pro všeobecné praktické lékaře. Praha: Raabe, 2011. Ediční řada pro všeobecné praktické lékaře. ISBN 978-80-86307-90-9.
dc.relation.isbasedon ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Ilustroval Ivan HELEKAL, ilustroval Jan KACVINSKÝ, ilustroval Stanislav MACHÁČEK. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-3817-8.
dc.relation.isbasedon HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0529-3.
dc.relation.isbasedon KUCHYŇKOVÁ, Zdeňka. Dětská otolaryngologie: nejčastější situace v ambulantní praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4177-2.
dc.relation.isbasedon SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4414-8.
dc.relation.isbasedon LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5.
dc.relation.isbasedon JAKUBÍKOVÁ, Janka. Vrozené anomálie hlavy a krku. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4064-5.
dc.relation.isbasedon ALOKBY, Ghassan a Roy R. CASIANO. Endoscopic Resection of Sinonasal and Ventral Skull Base Malignancies. Otolaryngologic Clinics of North America [online]. 2017, 50(2), 273-285 [cit. 2017-04-28]. ISSN 0030-6665. DOI 10.1016/j.otc.2016.12.005. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0030666516302250
dc.relation.isbasedon SLAVÍKOVÁ, Jana a Jitka ŠVÍGLEROVÁ. Fyziologie dýchání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2065-7.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject paranazální dutiny cs
dc.subject RTG záření cs
dc.subject výpočetní tomografie cs
dc.subject magnetická rezonance cs
dc.subject endoskopie cs
dc.subject paranasal sinuses en
dc.subject X-rays en
dc.subject computed tomography en
dc.subject magnetic resonance en
dc.subject endoscopy en
dc.title Rentgenologické změny paranazálních dutin v závislosti na věku a prodělaných cs
dc.title Radiographic changes of the paranasal sinuses, depending on age and past surgery en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-9-2
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-08-28
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900992
local.identifier.stag 37398
local.degree.programme Biomedicínská technika
local.degree.discipline BMT
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3944
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583054
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 992
local.identifier.author D15000016
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:06 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account