Vybrané aspekty účetnictví v konkrétním podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Třešňák Milan, Ing. : 56251
dc.contributor.advisor Hasprová Olga, doc. Dr. Ing. : 54825
dc.contributor.author Ficková, Lucie
dc.contributor.other Brožová Petra, Ing. Konzultant2 : 57253
dc.date.accessioned 2019-08-07T07:54:59Z
dc.date.available 2019-08-07T07:54:59Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153134
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá výzkumem účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. V dané problematice je analyzována oblast daňové uznatelnosti, neuznatelnosti, osvobození od zdanění a odvodů na sociální a zdravotní pojištění u vybraných zaměstnaneckých výhod. Práce je také zaměřena na komparaci existujících benefitů ve vybrané společnosti. Dále je analyzována daňová výhodnost obou stran pracovně-právního vztahu s přihlédnutím na jejich motivační aspekty. V souvislosti s analýzou zaměstnaneckých benefitů je práce věnována zjištění rozdílu mezi peněžitými a nepeněžitými benefity, které by měly mít daňové dopady vstupující do výpočtu mezd. V závěru práce jsou doporučeny návrhy optimálních zaměstnaneckých benefitů, které jsou pro zaměstanavatele daňově nejvýhodnější a pro zaměstnance žádoucí. cs
dc.description.abstract The Thesis deals with the research of accounting and tax aspects of employee benefits from the perspective of employees and employers. In that issue is analyzed the tax deductibility, non-deductibility, tax exemption, social and health insurance contributions for selected employee benefits. The Thesis is also focused on the comparison of existing benefits in a selected company. The tax advantage of both sides of the labor-law relationship is also analyzed regarding their motivational aspects. In context with the analysis of employee benefits, the Thesis is devoted to finding the difference between monetary and non-monetary benefits, which should have tax impacts entering the payroll calculation. In the conclusion of the Thesis are recommended suggestions of optimal employee benefits, which are the most taxable for the employer and desirable for employees. en
dc.format 94 s.
dc.format.extent Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon Daňové zákony 2018: Úplná znění platná k 1. 1. 2018, 2017. GRADA. ISBN 978-80-271-0766-7. Zákoník práce 2018: ÚZ 1242, 2018. Sagit. ISBN 78-80-7488-275-3. DPH 2018: zákon s přehledy, 2018. Grada. ISBN 978-80-271-0865-7. MACHÁČEK, Ivan, 2010. Zaměstnanecké benefity: praktická pomůcka jejich daňového řešení. V Praze: C.H. Beck. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-807-4003-011. PELC, Vladimír, 2011. Zaměstnanecké benefity v roce 2011: daňové a pojistné režimy benefitů, čili, jak zaměstnancům poskytovat více s menšími náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance. Praha: Leges. Praktik (Leges). ISBN 978-808-7212-660. International Financial Reporting Standards (IFRS) 2017: Deutsch-Englische Textausgabe der von der EU gebilligten Standards, 2017. Wiley. ISBN 9783527508990.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject zaměstnanecké benefity cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject mzda cs
dc.subject účtování cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject daňová výhoda cs
dc.subject employee benefits en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject wage en
dc.subject accounting en
dc.subject income tax en
dc.subject tax advantage en
dc.title Vybrané aspekty účetnictví v konkrétním podniku cs
dc.title Selected aspects of accounting in a specific business en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-15
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-15
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KFÚ
dc.identifier.signature V 201900848
local.identifier.stag 38564
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06582327
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis employee fringe benefits en
dc.subject.verbis accounting en
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis účetnictví cs
dc.subject.verbis zaměstnanecké výhody cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 848
local.identifier.author E17000367
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:46 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account