Fakulta strojní

DSpace Repository

Fakulta strojní

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Salem, Shehab
  This report investigates the aero-acoustic noise generated by sheet metals of three different structures. The investigation is done both experimentally and numerically in order to find the sheet of best acoustic performance. ...
 • Taich, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby z vytvrditelných fotopolymerů, a to hlavně za pomoci 3D DLP tiskáren. Technologie aditivní výroby DLP je v práci charakterizována a členěna podle různých kritérií. ...
 • Jírová, Radka
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou minimalizace škodlivých účinků vibrací přenášených na člověka a zaměřuje se na zlepšení jízdního komfortu osob přepravovaných na golfovém vozíku s elektrickým pohonem. ...
 • Hušek, Jan
  Diplomová práce se zabývá procesem výroby prototypu dvoukomponentního dílu těsnění spáry A-sloupku metodou vakuového lití polyuretanu do silikonové formy, včetně ověření jeho funkce v porovnáním s dílem ze sériové výroby. ...
 • Štípková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých podmínek stárnutí na mechanické vlastnosti vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW2024. V teoretické části jsou uvedeny vlastnosti, výroba a použití hliníku a jeho slitin v ...
 • Seidl, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem chování kavitační bublinky v blízkosti pružnéstěny, která v experimentech představuje lidskou tkáň. Chování bublinky jeposuzováno pro různé vzdálenosti bublinky od pružné stěny a různé ...
 • Rybáček, Roman
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zážehového dvouválcového agregátus požadovaným výkonem alespoň 45 kW při 6 000 min-1 určeného pro použití vevozidlech HEV a PHEV. Práce analyzuje současné legislativní požadavky ...
 • Češková, Martina
  Tato práce se zabývá konstrukcí dílů a forem pro technologii vstřikování, zejména zásadami návrhu dílů pro vstřikování, obecným postupem návrhu formy a jejích jednotlivých součástí. Popisuje strukturu a použití termoplastických ...
 • Souček, Jiří
  Tato bakalářská se zabývá konstrukcí nového druhu elektrody pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu, užitím technologie zvlákňování pomocí střídavého elektrického napětí, neboli AC elekxtrospinningu. V rámci práce ...
 • Boubín, Jan
  Tato bakalářská práce je členěna do dvou částí, kterými jsou část teoretická a část praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou slitin mědi, jejich rozdělením a zpracováním. Zejména se tato práce soustředí na ...
 • Říčan, Michal
  Diploma thesis deals with creation of software applications which improve SDLC process(Software development life cycle). Theoretical part is devoted to selected methodologies of software development also brings view to ...
 • Hloucal, Aleš (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí pásového podvozku pro invalidní vozík. V rešeršní části je stručně popsána historie invalidních vozíků a následně rozebrána používaná řešení pásových podvozků invalidních vozíků, ...
 • Koreček, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá zjištěním vhodného materiálového modelu slitiny titanu, který se použije pro numerickou simulaci tažení výlisku z plechu. Pro numerickou simulaci se použijí modely Hill 48 a Vegter. Oba modely ...
 • Vašata, Josef (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení na výrobu vlákna z termoplastického materiálu pro 3D tiskárny. V práci jsou popsány možné návrhy konstrukcí pro rozdílné typy termoplastických materiálů a různé teplotní ...
 • Šáfr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je návrh a realizace 3D tiskárny s ohledem na její původní stav. Zaměřuje se především na vytlačovací hlavu a řízení technologie FDM pro tisk z minimálně dvou materiálů. Práce obsahuje rešerši dostupných řešení, ...
 • Stehlík, Michal (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Práce se zabývá vztahem mezi úpravou slitiny EN AC-42100 (AlSi7Mg0,3) procesem řízeného naplynění a jejími výslednými vlastnostmi. V teoretické části se tato práce zaměřuje především na metalurgii slitin hliníku a nezbytnými ...
 • Svobodová, Jana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce je zaměřena na analýzu magnetických akumulátorů kinetické energie vyvinutých pro centrální rozváděcí systém příze rotorových dopřádacích strojů. Centrální rozváděcí systém zajišťuje pomocí přímočarého vratného ...
 • Gregorová, Diana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato práce se zabývá návrhem didaktické pomůcky při řešení dynamiky soustavy těles a zároveň se snaží poukázat na spojitost teoretických výpočtů s praktickým experimentem. Jako demonstrační předmět byla použita soustava ...
 • Fryc, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem uložení mlhového světlometu v přední části vozidla. Plastové součásti jsou navrženy s ohledem na funkci, design, montáž, vyrobitelnost a technologické zásady vstřikování ...

View more