Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

 

Cena děkana za výjimečné bakalářské práce.

Recent Submissions

 • Votava, Milan
  Po roce 1945 začalo docházet k postupným kolektivizačním změnám v zemědělství,které patřilo mezi nejdůležitější složky tehdejšího národního hospodářstvív Československu. Naplno se kolektivizační myšlenky realizovaly po ...
 • Havránková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou říční sítě na území Liberce. K vymezení zájmového území byly použity hranice dílčích povodí IV. řádu, která zahrnují i okolí samotného města. Z toho důvodu se na vymezeném území ...
 • Laušmanová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá tzv. konečným řešením židovské otázky, které znázorňuje na osudu rodiny libereckého právníka Walthera Perlmanna. Perlmann i jeho rodina patřili bezesporu mezi intelektuální elitu nového ...
 • Horáková, Alice
  Bakalářská práce se zabývá tématem národních kulturních odlišností USA a České republiky pozorovaných v originální verzi a překladu vybraných dílů 1.-20. řady seriálu Simpsonovi. V práci je představen termín kultura a ...
 • Hejnišová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou částic a jejich nejednotného pojetí v českých mluvnicích s důrazem na neostrou hranici s příslovci. První část textu charakterizuje českou slovnědruhovou soustavu, nastiňuje její ...
 • Kocumová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá artefiletikou a možnostmi jejího využití pro rozvoj sebepoznání žáků středních škol. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich, teoretická část, se zabývá především charakterizací artefiletiky ...
 • Šmejdová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o záporných postavách z vybraných staročeských legend. V úvodu se práce věnuje legendistice obecně a problematice určení žánru. Následně je u každé legendy uvedený stručný popis děje a jsou ...
 • Dlouhý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi permanentních magnetů, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, jejich využitím v praxi a vzájemnou interakcí mezi magnety a jejich okolím. Teoreticky zpracovává jev vzniku magnetického ...
 • Pánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice retribučního soudnictví v Československu po druhé světové válce, konkrétně se zabývá tzv. malou retribucí v letech 1945 až 1948. První část práce se zaměřuje na zákonné normy ...
 • Bezděk, Jaroslav
 • Kubátová, Barbora
  Hlavním cílem práce bylo sestavení metodické příručky pro výuku slackline. Dílčími cíli bylo definování slackline a vytvoření obsáhlého fotomateriálu ilustrující sepsané metodické postupy. Součástí práce jsou kapitoly ...
 • Černá, Kristýna
  Cílem této práce je posouzení kvality a adekvátnosti dvou existujících českých verzí překladu postmoderního románu Klub rváčů (Fight Club) amerického spisovatele Chucka Palahniuka, a to na základě provedení komparativní ...
 • Hrubešová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se analyzuje kauzy osob souzených za udavačství u Mimořádného lidového soudu v Litoměřicích v letech 19451948. První část práce vznikla syntézou odborné literatury, charakterizuje mezinárodní souvislosti, ...
 • Součková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá jevem tzv. zrádných slov nebo falešných přátel mezi španělským a italským jazykem. V teoretické části, která se skládá ze tří bodů, se nejdříve popisuje vývoj obou jazyků, následně se ...
 • Veinholdová, Veronika
  V této práci se zabýváme staročeskou Sbírkou kázání založených na legendách z 15. století. Z obsahového hlediska se věnujeme motivům svatosti, jež popisují jednotlivé světce, a motivu božího trestu; charakterizujeme tak ...
 • Masařová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat změny, kterými prošlo české školství v pohraničním Rumburku od konce druhé světové války až do sametové revoluce, zmapovat vztahy a spolupráci mezi školami v Rumburku, kriticky ...
 • Kupec, Pavel
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření metodické příručky pro organizátory inovativní formy orientačního běhu především na základních a středních školách. Inovace spočívá ve využití mobilní aplikace iOrienteering za ...
 • Olivová, Jana
  Tématem této bakalářské práce jsou symboly v české romantické próze, jejich izolování, třídění a systematizace podle metody dané monografií M. Exnera Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy. Práce ...
 • Piaskowská, Nicola
  Bakalářská práce se zabývá komentovaným překladem dvou povídek ze sbírek Leyendas a Gustavo A. Bécquer para niños španělského romantického spisovatele, Gustava Adolfa Bécquera. Práce je rozdělena do čtyř částí. První ...

View more