Recently added

DSpace Repository

Oceněné závěrečné práce: Recent submissions

 • Havrda, Marcel
  V rámci této diplomové práce byl syntetizován 6A-sulfanyl-6A-deoxy-beta-CD, jenž sloužil k in situ funkcionalizaci zlatých nanočástic díky afinitě síry ke zlatu. Dále byla provedena příprava zlatých nanočástic fotochemickou ...
 • Vele, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací kaskády kondenzačních kotlů. V teoretické části jsou rozebrány běžně užívané kotle a jejich základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány regulační strategie řízení kaskády kotlů a jejich možná ...
 • Škopek, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou test managementu v automobilovém průmyslu. Na základě rešerše současných řešení vznikla nová test management aplikace pro Testcentrum elektroniky ve společnosti Škoda Auto. Serverová část ...
 • Čapek, Michal
  Cílem práce je navrhnout a implementovat komplexní softwarové řešení pro správu a organizaci turnajů v badmintonu. V práci je provedena analýza aktuálně používaných softwarových řešení v prostředí organizace a správy ...
 • Chumlen, Matěj
  Tato práce řeší všeobecný problém čekání ve frontě. Cílem práce je navrhnout systém, který na základě obrazové informace z videozáznamu fronty odhadne čekací dobu zákazníka. Tento problém byl řešen za pomoci objektového ...
 • Světlík, Josef
  Klasické zařízení, využívající Si, téměř dosahují svých fyzikálních limit a alternativy založené na zcela nových materiálech a principech jsou zkoumány a pomalu přecházejí z laboratoří do průmyslu. Příkladem těchto nových ...
 • Hejda, Matěj
  Schopnost zkoumat slabě rozptylující vzorky je klíčová například pro odvětví zabývající se studiem buněk nebo optickou analýzou povrchů. Tyto tzv. fázové objekty však neprodukují dostatečný signál na to, aby mohly být ...
 • Karmazínová, Petra
  Zaměřením této bakalářské práce je syntéza disubstituovaných cyklodextrinů (CD) pro přípravu hybridních nanomateriálů. Jako výchozí sloučenina byl zvolen 6A,6D-dihydroxy-per-O-benzyl--cyklodextrin. Volné hydroxylové skupiny ...
 • Maškarinec, Jiří
  Význam magnetických nanočástic s dobou roste. Kromě klasických elektricko-opticko-magnetických aplikací se využívají i v lékařství pro diagnostiku či léčbu. Pro jemné ladění magnetických vlastností je třeba upravovat ...
 • Havelka, Ondřej
  V této bakalářské práci je zkoumána syntéza nanoklastrů železa, které jsou produkovány pomocí metody laserové syntézy. Syntetickýpřístup spočívá ve zmenšování velikosti železných mikročástic účinkem fototermálního vypařování ...
 • Klein, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komprimovaného snímání a jednopixelové kamery. Jejím cílem je vytvořit co nejefektivnější systém pro sběr požadovaných parsků světla do jednoho bodu, odkud je optickým ...
 • Vondrák, Jaroslav
  Tato práce se zabývá především realizací univerzální platformy IoT systému, který je určen pro inteligentní domácnost. Systém je lehce rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů.Je možné, např. přidávat nové aktivní prvky, ...
 • Horáček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování hospodárnosti výrobního procesu. V úvodu jsou uvedeny metody a nástroje používané ke zlepšování. V dalších kapitolách je zaměřeno na konkrétní organizaci a nástroje, které ...
 • Naiman, Luděk
  Tato práce shrnuje problematiku a technologie rozšířené a virtuální reality a následné vytvoření ukázkové aplikace v herním engine Unity pro Škoda Auto a. s. V práci jsou popsány technologie pro virtuální a rozšířenou ...
 • Úradníková, Lucie
  Tématem této diplomové práce je Optimalizace interní komunikace. Práce se zabývá, jak nejefektivněji optimalizovat stávající komunikační návyky a toky informací ve výrobním podniku o tisíci zaměstnancích. Pro analýzu interní ...
 • Bláhová, Hana
  Cílem této diplomové práce je návrh na implementaci personálního informačního systému ve vybrané společnosti. Návrh obsahu a fungování systému vychází z teoretických východisek v oblasti personálních informačních systémů, ...
 • Nazarenková, Alena
  Diplomová práce pojednává o problematice work-life balance (dále WLB) neboli rovnováhy pracovního a osobního života, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. První část práce obsahuje teoretická východiska, ...
 • Slabihoud, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na datalogging hybridních vozů pomocí elektronického zařízení, které se nazývá datalogger. V teoretické části práce jsou popsány dataloggery od společnosti G.i.N a programovací jazyk Log Task ...
 • Palečková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je návrh postupu pro vytvoření procesu rozvoje a vzdělávání atím i inovaci celého systému rozvoje lidských zdrojů ve vybrané společnosti s mezinárodníčinností. První část práce se zabývá ...
 • Hladíková, Tereza
  Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout čtenáři informace o tom, jaký obraz o učiteli a jeho profesi je vytvářen současným denním tiskem v ČR. Obraz je prezentován na základě sběru dat z vybraného deníku z činnosti ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account