Oceněné závěrečné práce

DSpace Repository

Oceněné závěrečné práce

Recent Submissions

 • Grof, Jaroslav
  Byly připraveny magnetické nanočástice oxidu železnato-železitého, načež proběhla optimalizace jejich pokrytí zlatým pláštěm. Výsledné nanočástice typu jádro-plášť byly charakterizovány EDX a elementární analýzou. Následnou ...
 • Vomáčko, Václav
  Cílem práce je ověřit funkčnost letecké vzpěry z uhlíkového laminátu. Tento cíl je naplňován v několika krocích. První část práce se věnuje teorii dlouhovlákenných kompozitních materiálů se zaměřením na jejich pevnostní ...
 • Roiková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na metody optické kontroly kvality laserových tyčí. Zkoumané laserové tyče byly vyrobeny z monokrystalů yttrito-hlinitého granátu dopovaného neodymem (Nd: YAG).Teoretická část je zaměřena na ...
 • Miller, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů monokrystalických a polykrystalických luminoforů z hlediska jejich světelných parametrů, jako je světelný výstup a barevné souřadnice. Součástí práce je navržení a ...
 • Kuře, Adam
  Diplomová práce se zabývá tvorbou simulace optických vlastností detekční jednotky zpětně odražených elektronů pro elektronovou mikroskopii v komerčním softwaru. V práci je brán zřetel na nastavení jednotlivých parametrů ...
 • Kanclíř, Vít
  Diplomová práce se zabývá tenkými gradientními vrstvami SiOxNy s gradientnímprofilem indexu lomu vytvořenými metodou iontového naprašování (Ion Beam Sputtering) s iontovou asistencí.Teoretická část uvádí do tématiky ...
 • Eichler, Miroslav
  Náplní diplomové práce byl vývoj řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla. Nejprve byla dobíjecí stanice sestavena ze silových komponent a nabíjecího modulu, které zajišťují funkci nabíjení. Poté byla navržena ...
 • Špetlík, Martin
  Cílem této diplomové práce je zdokonalení algoritmu pro rekon-strukci rozdělení pravděpodobnosti. Aproximace hustoty pravdě-podobnosti je provedena pomocí metody maximální entropie. Nazákladě odhadnutých zobecněných momentů ...
 • Noll, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci systému pro správu akreditačních spisů. Požadavky na tento systém vycházejí z provedené analýzy. Především se jedná o definici nového akreditačního spisu, ...
 • Kynych, František
  Tato diplomová práce se zabývá syntézou řeči pomocí neuronových sítí. Cílem bylo prozkoumání a ověření současných přístupů využívajících neuronové sítě a pomocí nejlepší architektury natrénování mužského a ženského hlasu. ...
 • Křepelka, Michal
  Tato práce formalizuje problém vyhledávání spojení ve veřejné dopravě a dále diskutuje používané grafové i negrafové algoritmy a modely. V potaz jebrána použitelnost navrhovaného řešení v mobilních zařízeních, která ...
 • Čížek, Jan
  Zavedené elektromembránové procesy, jako je elektrodialýza a elektrodeionizace, představují významnou skupinu technologií pro desalinaci vody, selektivní separaci látek či přípravu ultra-čisté vody napříč různými sektory ...
 • Tauchmanová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá nelineární odezvou optických materiálů při dopadu vysoce výkonného laserového záření. Pozornost byla věnována nelineárnímu jevu zvanému generace superkontinua, jenž vede k výraznému rozšíření ...
 • Pokatilov, Gleb
  Tato bakalářská práce se zabývá CFD simulací a analýzou teplotního pole za proudovým motorem lehkého letounu a porovnáním teplotních polí za různých provozních podmínek jako rychlost letu a úhel náběhu. V práci jsou ...
 • Votýpka, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je numerická simulace obtékání tělesa tekutinou a simulace deformace elastických těles v prostředí FEniCS. Dlouhodobým cílem je řešení problému interakce proudění s pružnými tělesy. V ...
 • Šafář, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nové komunikační jednotky pro obvody firmy Allegro MicroSystems. Jedná se o zařízení používané při testování a trimování prototypů zejména Hallových senzorů přes protokol Manchester. ...
 • Petržílková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj fotokatalyticky aktivního transparentního nátěru aplikovatelného na venkovní fasády budov. Důraz je kladen na maximalizaci fotokatalytické účinnosti s cílem eliminace záchytu a množení ...
 • Černý, David
  Cílem práce je navrhnout a realizovat funkční architekturu neuronové sítě pro generování hudebního obsahu.
 • Hubáček, Tomáš
  Zařízení na bázi nitridových polovodičů jsou součástí našeho každodenního života. Rozšířená a používaná jsou například v modrých světlo emitujících diodách. Tato práce zkoumá novou možnost využití nitridových polovodičů, ...
 • Rysaeva, Anzhelika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci webové aplikace pro vytrvalostní sporty, která je určena pro cyklistiky, běžce, lyžaře atd. Aplikace nabízí trenérům možnost vytvářet tréninkové plány a sportovcům tyto ...

View more