Nabídka vzdělávacích služeb vybraného podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Suková Lenka, Ing. Mgr. : 64091
dc.contributor.author Smutná, Veronika
dc.date.accessioned 2019-06-25T17:15:15Z
dc.date.available 2019-06-25T17:15:15Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152732
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje nabídce vzdělávacích služeb vybraného podniku a rozpracovává důležité náležitosti, které musí být zajištěny před samotnou realizací nabízených služeb. Cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu a návrh dalších postupů. Práce se nejprve zabývá teoretickými východisky problematiky vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na jeho systematičnost a na trendy sledované vybraným podnikem. Následně představuje koncept nově vzniklé služby a provádí vlastní analýzu konkurenčního prostředí v této oblasti. Získané informace dále využívá pro analýzu vlastní činnosti vybraného podniku a vyprofilování konkurenční výhody. Dále se práce věnuje zabezpečování doplňkových služeb pro zákazníky, které souvisí s realizací vzdělávací aktivity. Zaměřuje se na vypracování analýz, které slouží k vytvoření podkladů pro realizaci všech těchto doplňkových služeb. V závěru je navržen a graficky znázorněn postup pro poskytování vzdělávací služby. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the offer of educational services in a selected company and elaborates important requirements that need to be ensured before realization of the offered services. The aim of the bachelor thesis is to map the current state and to propose further procedures. At first, the thesis deals with the theoretical background of the issue of employee education with a focus on its systematisms and trends, followed by the selected company. Subsequently, this introduces the concept of the newly created service and performs its own analysis of the competitive environment in this area. The obtained information is used to analyze the activities of the selected company and to create a competitive advantage. Furthermore the work deals with the provision of additional services for customers that are related to the realization of educational activities. It is focused on the preparation of analyzes, which serve to create the basis for the realization of all these additional services. In conclusion, a procedure for providing an educational service is designed, and graphically depicted. en
dc.format 60 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky, Mapy 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BARTOŇKOVÁ, Hana. 2010. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2914-5. EGEROVÁ, Dana. 2012. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0139-0. LIKER, Jeffrey K a David MEIER. 2016. Toyota talent: řízení rozvoje zaměstnanců podle Toyoty. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5800-8. RIES, Eric. 2011. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Publishing Group. ISBN 978-0-307-88791-7. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. 2014. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing ISBN 978-80-247-5037-8. PROQUEST. 2018. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2018-09-04]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Externí vzdělávací instituce cs
dc.subject firemní vzdělávání cs
dc.subject lean cs
dc.subject metody vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject rozvoj pracovníků cs
dc.subject Company training en
dc.subject development of employees en
dc.subject external educational institutions en
dc.subject lean en
dc.subject staff training methods en
dc.title Nabídka vzdělávacích služeb vybraného podniku cs
dc.title Offer of Educational Services in a Selected Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-22
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 201900720
local.identifier.stag 38478
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MSCR
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581867
dc.subject.verbis vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject.verbis employee training and education en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 720
local.identifier.author E16000149
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:30 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb-Cestovní ruch cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account