Obraz učitele v současném českém denním tisku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Novotová Jitka, PhDr. Ph.D. : 54765
dc.contributor.advisor Urbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D. : 54760
dc.contributor.author Hladíková, Tereza
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:59:13Z
dc.date.available 2019-06-19T09:59:13Z
dc.date.submitted 2017-12-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152712
dc.description.abstract Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout čtenáři informace o tom, jaký obraz o učiteli a jeho profesi je vytvářen současným denním tiskem v ČR. Obraz je prezentován na základě sběru dat z vybraného deníku z činnosti za jeden kalendářní rok - rok 2017. Na základě obsahové analýzy novinových příspěvků a reflexe jejich sociálního kontextu je čtenáři ukázáno, která témata týkající se učitelské profese jsou pro novináře a společnost důleţitá a do jaké míry se prezentovaný pohled na tato témata shoduje s názory odborníků. Spolu s výsledky přináší práce i úvahu nad tím, jak by příspěvky deníku mohly ovlivňovat názor společnosti na učitelskou profesi a její problémy. Jednotlivé příspěvky byly analyzovány z pohledu formy i obsahu. Tři nejčastější témata textů jsou v práci zpracována ve větším rozsahu ve formě podrobné obsahové analýzy.Práce volně navazuje na sérii diplomových prací publikovaných na katedře pedagogiky a psychologie na TUL: Obraz učitele v české literatuře od Aleny Koţíškové, Obraz učitele ve filmu a televizní tvorbě v letech 1945-1968 od Šárky Kamenské a Obraz učitele ve filmu a televizní tvorbě v letech 1989-2011 od Barbory Klustové. Oproti těmto pracím se ale tato zabývá médiem, které nereflektuje pouze chápání učitelské profese společností, nýbrţ ho samo ovlivňuje svým působením. cs
dc.description.abstract This Master thesis sets the goal to provide the reader with information about the picture of teachers and their profession which has been created by the current daily press in the Czech republic. The picture is based on collected articles taken from one chosen newspapers in term of one calendar year - year 2017. Based on the content analysis of the articles and the analysis of their social background, it will be shown to the reader which topics regarding the teacher's profession are important to journalists and the society and to which extent the presented issues correspond with opinions of experts. A part of the theses, besides the results, is consideration of the potential influence of newspapers on the public viewing of teachers and their issues. The chosen samples were analysed from both perspectives - their form and their content. The thesis includes chapters about three major topics analysed and described in detail.The thesis freely relates to other Master theses published at the department of pedagogy and psychology at TUL: Conception of a teacher in the Czech literature by Alena Koţíšková, Conception of a Teacher in the Film - making and TV Production in 1945-1968 by Šárka Kamenská and Conception of a Teacher in the Film - making and TV Production in 1989-2011 by Barbora Klustová. In contrast to these theses, my paper examines the press, which not only reflects the teacher's conception in society, but also influences the formation of public opinions. en
dc.format 96 s. (200 800 znaků)
dc.format.extent Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Přeložil Vladimír JŮVA, přeložil Vendula HLAVATÁ. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
dc.relation.isbasedon IŁOWIECKI, Maciej a Petr ŽANTOVSKÝ. Manipulace v médiích. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. ISBN 978-80-86723-50-1.
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-621-7.
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
dc.relation.isbasedon URBÁNEK, Petr. Vybrané problémy učitelské profese: aktuální analýza. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2005. ISBN 80-7083-942-2.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Učitel cs
dc.subject média cs
dc.subject denní tisk cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject platy učitelů cs
dc.subject učitelská prestiţ cs
dc.subject edukační proces cs
dc.subject Teacher en
dc.subject media en
dc.subject daily press en
dc.subject content analysis en
dc.subject teachers' salaries en
dc.subject teacher's prestige en
dc.subject process of education en
dc.title Obraz učitele v současném českém denním tisku cs
dc.title Conception of a teacher in the contemporary Czech daily press en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-6-1
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-05-15
dc.date.committed 2019-5-22
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPP
dc.identifier.signature V 201900700
local.identifier.stag 37809
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline AJ-NJ
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581600
dc.subject.verbis daily newspapers en
dc.subject.verbis učitelská profese cs
dc.subject.verbis teacher career en
dc.subject.verbis denní tisk cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 700
local.identifier.author P17000689
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:28 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Učitelství pro základní školy/Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy-Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account