Techniky sebevyjádření ve výchově a vzdělávání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Podzimek Michal, PaedDr. ICLic. Th.D, Ph.D. : 55781
dc.contributor.author Mináčová, Aneta
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:59:06Z
dc.date.available 2019-06-19T09:59:06Z
dc.date.submitted 2016-11-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152711
dc.description.abstract Cílem práce je charakterizovat vybrané expresivní techniky, popsat jejich historii a vývoj (popř. současné směry), teoretická východiska, metody, formy, techniky a cílové skupiny. Praktická část popisuje, jak muzikoterapie pomáhá ve vzdělávání mentálně postižených dětí. cs
dc.description.abstract The aim of the thesis is to characterize selected expressive techniques, to describe their history and development (or current trends), theoretical background, methods, forms, techniques and target groups. The practical part describes how music therapy helps in the education of mentally handicapped children. en
dc.format 77
dc.format.extent Ilustrace 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon JEDLIČKA, Richard. Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum, 2014, s. 108-155. ISBN 978-80-246-2412-9.
dc.relation.isbasedon JUNG, Carl Gustav. Osobnost a přenos: výbor z díla III. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1998, 404 s. ISBN 80-858-8018-0.
dc.relation.isbasedon VALENTA, Milan. Dramaterapie. Praha: Grada, 2007, 252 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1819-4.
dc.relation.isbasedon ŽENATÁ, Kamila. Obrazy v pohybu: jedenadvacet zastavení s aktivní imaginací v arteterapii. Praha: Kolem, 2015, 273 s. Arteterapie a sebezkušenost. ISBN 978-80-905949-1-3.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Expresivní techniky cs
dc.subject exprese cs
dc.subject muzikoterapie cs
dc.subject arteterapie cs
dc.subject tanečně-pohybová terapie cs
dc.subject dramaterapie cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Expressive techniques en
dc.subject expression en
dc.subject music therapy en
dc.subject art therapy en
dc.subject dance-movement therapy en
dc.subject dramatherapy en
dc.subject mental disability en
dc.subject education en
dc.title Techniky sebevyjádření ve výchově a vzdělávání cs
dc.title Techniques of Self-expression in Education and Learning en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-05-21
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 201900699
local.identifier.stag 36441
local.degree.programme Učitelství pro střední školy
local.degree.discipline CJ-O
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7504
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581599
dc.subject.verbis music therapy en
dc.subject.verbis dramatherapy en
dc.subject.verbis Dance therapy en
dc.subject.verbis expresivní terapie cs
dc.subject.verbis výchova a vzdělávání cs
dc.subject.verbis muzikoterapie cs
dc.subject.verbis arteterapie cs
dc.subject.verbis taneční terapie cs
dc.subject.verbis dramaterapie cs
dc.subject.verbis expressive therapy en
dc.subject.verbis education en
dc.subject.verbis art therapy en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 699
local.identifier.author P16000705
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:28 cs
local.verbis.studijniprogram KFL Učitelství pro střední školy/Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy-Učitelství českého jazyka a literatury cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account