Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Uličný Oldřich, prof. PhDr. DrSc. : 55053
dc.contributor.author Hejnišová, Kateřina
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:57:33Z
dc.date.available 2019-06-19T09:57:33Z
dc.date.submitted 2017-4-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152707
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou částic a jejich nejednotného pojetí v českých mluvnicích s důrazem na neostrou hranici s příslovci. První část textu charakterizuje českou slovnědruhovou soustavu, nastiňuje její vývoj a představuje kritéria, která stojí v jejím základu. Následuje pojednání o funkcích slovních druhů a o slovnědruhových přechodech. Teoretická část dále přináší porovnání různých přístupů k částicím v mluvnicích vydávaných od 50. let minulého století. Pozornost je rovněž věnována hranicím slovních druhů - konkrétně neostré hranici mezi příslovci a částicemi. Analytická část nejprve pojednává o specifikách výrazů již a už, dále představuje čtyři vybrané korpusy psané a mluvené češtiny. Výzkum je založený na korpusové sondě. Vygenerované subkorpusy a frekvenční seznamy jsou analyzovány z hlediska rozdílného užívání zvolených výrazů - porovnává se jednak distribuce podle typu projevu, jednak rozdíly v užívání vyplývající z územních, vzdělanostních, genderových a dalších charakteristik mluvčích. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the issue of particles and their non-uniform concepts in Czech grammar with an emphasis on the fuzzy border with adverbs. The first part of the text characterizes the Czech word-order system, outlines its development and presents the criteria underlying it. This is followed by a discussion of the functions of word classes and the word-order transitions. The theoretical part also brings a comparison of different approaches to particles in grammar published since the 1950s. Attention is also paid to the boundaries of word classes - specifically the fuzzy borderline between adverbs and particles. First, the analytical part deals with the specifics of the expressions ALREADY and THEN, furhter it presents four se-lected corpuses of written and spoken Czech. The research is based on the corpus probe. Generated subcorpuses and frequency lists are analyzed for different uses of selected expressions - comparing distribution by type of expression, and differences in usage resulting from territorial, educational, gender, and other speaker characteristics. en
dc.format 71 s. (126 385 znaků)
dc.format.extent Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. V Praze: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1743-5.
dc.relation.isbasedon GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. Editor Petr KARLÍK, editor Marek NEKULA, editor Zdenka RUSÍNOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 799 s. ISBN 978-80-7106-624-8.
dc.relation.isbasedon HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Česká mluvnice. Vyd. 1. (v SPN). Praha: SPN, 1960, 487 s. Vysokoškolské učebnice.
dc.relation.isbasedon KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ, ed. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-481-2.
dc.relation.isbasedon KOMÁREK, Miroslav. K otázce slovních druhů v češtině. Slovo a slovesnost, 1956, č. 14, s. 160168
dc.relation.isbasedon KOMÁREK, Miroslav. Příspěvky k české morfologii. 2. rozš. vyd., (1. vyd. v Periplu). V Olomouci: Periplum, 2006. ISBN 80-86624-27-7.
dc.relation.isbasedon TRÁVNÍČEK, František. Mluvnice spisovné češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951.
dc.relation.isbasedon ULIČNÝ, Oldřich. Částice a překlad ze slovenštiny. In Translatologica Pragensia, 5, AUC, Philologica 4-5, 1992, s. 125-130.
dc.relation.isbasedon ULIČNÝ, Oldřich. Částice jako slovní druh. Jazykovědné aktuality, 17, 1980, s. 70-71.
dc.relation.isbasedon ULIČNÝ, Oldřich. Částice. Citoslovce. In Mluvnice češtiny. Sv. 2. Praha: Academia, 1986, s. 228-260.
dc.relation.isbasedon VONDRÁČEK, Miloslav. Příslovce a částice hranice slovního druhu. Naše řeč. 1999, č. 2.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject částice cs
dc.subject příslovce cs
dc.subject neohebné slovní druhy cs
dc.subject JIŽ cs
dc.subject cs
dc.subject korpus cs
dc.subject mluvená čeština cs
dc.subject psaná čeština cs
dc.subject particles en
dc.subject adverbs en
dc.subject inflexible parts of speech en
dc.subject JIŽ - ALREADY en
dc.subject UŽ - THEN en
dc.subject corpus en
dc.subject written Czech en
dc.subject spoken Czech en
dc.title Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice cs
dc.title The role of particles in contemporary Czech language studies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-29
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-28
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KCL
dc.identifier.signature V 201900695
local.identifier.stag 36392
local.degree.programme Specializace v pedagogice
local.degree.discipline CJ-HU
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7507
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581595
dc.subject.verbis bohemistika cs
dc.subject.verbis Czech language en
dc.subject.verbis grammar en
dc.subject.verbis Bohemistic studies en
dc.subject.verbis parts of speech en
dc.subject.verbis mluvnice cs
dc.subject.verbis čeština cs
dc.subject.verbis slovní druhy cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 695
local.identifier.author P15000260
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:27 cs
local.verbis.studijniprogram KCL Specializace v pedagogice/Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání-Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account