Dětská opera na 1. stupni základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Bubeníčková Zuzana, MgA. : 54846
dc.contributor.advisor Konvalinková Jana, MgA. Ph.D. : 56569
dc.contributor.author Lengyelová, Lenka
dc.date.accessioned 2019-06-19T09:55:37Z
dc.date.available 2019-06-19T09:55:37Z
dc.date.submitted 2017-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152705
dc.description.abstract Práce představuje metodický postup nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách autorů Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka se žáky 3. - 5. ročníku základní školy v podmínkách běžné výuky vzdělávacího oboru Hudební výchova. Teoretická část se věnuje pojmu malotřídní škola, představuje blíže Základní školu Světlá pod Ještědem. Uvádí organizaci a složky hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Charakterizuje specifika dítěte mladšího školního věku a věnuje se možnostem jeho hudebního rozvoje, práci s dětským hlasem, rozvoji intonačního a rytmického cítění. Zamýšlí se nad přínosem hudebně pohybových činností ve výuce a nad rozvojem hudebně dramatického projevu. V teoretické části je vymezen pojem opera a uvedeny rozdíly mezi operou pro děti a dětskou operou. Práce vyzdvihuje význam tvorby pro děti autorské dvojice Uhlíř-Svěrák a zejména se věnuje jejich dětským operám. V závěru se zaměřuje na význam pohádky v životě dítěte a seznamuje s obsahem a okolnostmi vzniku autorské adaptace pohádky O dvanácti měsíčkách od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Praktická část obsahuje metodické listy, které vedou k postupnému nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách. Součástí metodik jsou motivační aktivity, hry a názorná hlasová a rytmická cvičení směřující k rozvoji hudebních schopností a dovedností dítěte. Stěžejní částí metodických listů jsou náměty k nastudování jednotlivých částí dětské opery. Zvláštní kapitoly praktické části obsahují vhodná doporučení k inscenaci dětské opery na jevišti. cs
dc.description.abstract The paper presents a methodical approach to the production of the opera The Twelve Months by Jaroslav Uhlíř and Zdeněk Svěrák with pupils of the 3rd - 5th grade of elementary school under the conditions of regular teaching of the music education.The theoretical part deals with the concept of a small-class school, it introduces the elementary school Světlá pod Ještědem. It presents the organization and components of music education at primary school. It characterizes the specifics of a younger school age child and deals with the possibilities of their musical development, working with a child's voice, the development of intonation and rhythmic feeling. It considers the contribution of musical and physical activities in teaching and the development of musical dramatic expression. In the theoretical part the term opera is defined and the differences between opera for children and children's opera are mentioned. The paper highlights the importance of the work for children of the author team Uhlíř-Svěrák and in particular focuses on their children's operas. In the end it focuses on the meaning of fairy tale in the child's life and introduces the content and circumstances of the author's adaptation of the fairy tale Twelve Months by Božena Němcová and Karel Jaromír Erben.The practical part contains methodical sheets, which lead to the gradual production of children's opera The Twelve Months. The methodologies include motivational activities, games and visual and rhythmic exercises aimed at developing the child's musical abilities and skills. The main parts of the methodological sheets are topics for the study of individual parts of children's opera. Special chapters of the practical part contain suitable recommendations for the staging of children's opera. en
dc.format 147 s.
dc.format.extent Noty 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat: hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4. TICHÁ, Alena. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1. VÁŇOVÁ, Hana. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-155-9. LÝSEK, František. Vox liberorum: dětský hlas, výzkum jeho znaků a vývoje. Brno: Blok, 1976. SYNEK, Jaromír. Didaktika hudební výchovy I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0972-0. AŠENBRENEROVÁ, Ivana. Opera pro děti. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem, 2004. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 80-7044-570-X. JENČKOVÁ, Eva. Hudební pohádka. 4., upr. vyd. Hradec Králové: Tandem, 2014-. Hudba v současné škole. ISBN 978-80-86901-29-9. SVĚRÁK, Zdeněk a Jaroslav UHLÍŘ. Dětem. Ilustroval Vlasta BARÁNKOVÁ. Praha: Fragment, 2013. ISBN 978-80-253-1949-9. ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 4. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2006. ISBN 80-86385-33-7. SMOLKA, Jaroslav, ed. Malá encyklopedie hudby. Praha: Supraphon, 1983.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject malotřídní škola cs
dc.subject hudební výchova cs
dc.subject hlasová výchova cs
dc.subject intonační a rytmické cítění cs
dc.subject hudebně pohybové činnosti cs
dc.subject hudebně dramatický projev cs
dc.subject opera cs
dc.subject dětská opera cs
dc.subject pohádka cs
dc.subject Small-class school en
dc.subject music education en
dc.subject voice education en
dc.subject intonation and rhythmic feeling en
dc.subject musical movement activities en
dc.subject musical dramatic expression en
dc.subject opera en
dc.subject children's opera en
dc.subject fairy tale en
dc.title Dětská opera na 1. stupni základní školy cs
dc.title Children´s Opera at Primary school en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-31
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-05-14
dc.date.committed 2019-5-1
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPV
dc.identifier.signature V 201900694
local.identifier.stag 37492
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline NS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation M7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581593
dc.subject.verbis děti školního věku cs
dc.subject.verbis hudební výchova cs
dc.subject.verbis dětská opera cs
dc.subject.verbis musical learning and teaching en
dc.subject.verbis school children en
dc.subject.verbis children's opera en
local.degree.abbreviation Magisterský
local.poradovecislo 694
local.identifier.author P14000559
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:27 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account