Vliv marketingové strategie na úspěšnost slevového portálu a na zákazníka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. : 54869
dc.contributor.author Vindušková, Patricie
dc.date.accessioned 2019-06-16T03:56:39Z
dc.date.available 2019-06-16T03:56:39Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152661
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice slevovych portálů ve vztahu ke službám ak zákazníkům. V práci jsou zkoumány marketingové praktiky, které aplikuje nejúspěšnějšíslevovy portál Slevomat.cz, s.r.o. Cílem práce je zhodnotit vliv těchto praktik na zákazníkaa na základě vlastního vyzkumu navrhnout případné změny v marketingové strategii. Práce jerozdělená na čtyři části. První část slouží jako podklad pro pochopení celé práce a zabyvá sesektorem služeb a jeho vznikem a vyvojem posledních let. Druhá část zkoumá marketing vespojení s internetovym prostředím, na kterém slevové portály působí. Předposlední část jezaměřená konkrétně na slevové portály. Tato část zahrnuje jejich vznik, konkurenční prostředía popis vybraného slevového portálu Slevomat.cz, s.r.o. Poslední část obsahuje vlastnídotazníkové šetření analyzující postoj zákazníků ke slevovym portálům a k jejich prvkůmmarketingové komunikace. V závěru práce dojde ke zhodnocení úspěšnosti marketingovéstrategie a případnym návrhům na její zlepšení. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with discount websites in relation to service sector and andcustomers. The thesis examines marketing practices which are being applyed by the mostsuccessful discount website Slevomat.cz, s.r.o. The aim of this thesis is to evaluate the impactof these practices on the customer and propose possible changes in the marketing strategy onthe basis of my own research. The thesis is divided into four parts. The first part serves as abasis for understanding the whole thesis and deals with the service sector and its history anddevelopment in recent years. The second part examines marketing as a part of internetenvironment on which discount websites are operated. The third part is specifically focusedon discount websites. This section includes their beginnings, competitive environment anddescription of the selected discount website Slevomat.cz, s.r.o. The last part contains aquestionnaire survey analyzing the attitude of customers to discount portals and to theirelements of marketing communication. The conclusion of the thesis will evaluate the successof the marketing strategy and possible suggestions for its improvement. en
dc.format 84 s. (122 351)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy -
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject služba cs
dc.subject slevovy portál cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject internet cs
dc.subject internetovy marketing cs
dc.subject marketingovy mix cs
dc.subject voucher cs
dc.subject service en
dc.subject discount website en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject internet en
dc.subject online marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject voucher en
dc.title Vliv marketingové strategie na úspěšnost slevového portálu a na zákazníka cs
dc.title The influence of the marketing strategy on the success of the discount portal and the customer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-22
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KEK
dc.identifier.signature V 201900650
local.identifier.stag 37324
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MSCR
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581520
dc.subject.verbis strategic marketing en
dc.subject.verbis electronic business en
dc.subject.verbis Internet marketing en
dc.subject.verbis strategický marketing cs
dc.subject.verbis internetový marketing cs
dc.subject.verbis elektronické podnikání cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 650
local.identifier.author E15000362
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:21 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb-Cestovní ruch cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account