Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Vohlídalová Jana, Bc. : 66099
dc.contributor.advisor Froňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.author Varvařovská, Markéta
dc.date.accessioned 2019-06-16T03:54:50Z
dc.date.available 2019-06-16T03:54:50Z
dc.date.submitted 2017-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152653
dc.description.abstract Infekce spojené se zdravotní péčí představují v současné době aktuální problém, se kterým se potýká většina zdravotnických zařízení. I přes kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči se lze v praxi setkat s infekcemi spojenými se zdravotní péčí. Zdravotnický personál musí poskytovat péči tak, aby zabránil přenosu nákaz. K základním preventivním opatřením patří dodržování hygienicko-epidemiologických zásad. Je důležité, aby všeobecné sestry měly znalosti o výskytu infekcích spojených se zdravotní péčí. Dále dodržovaly zásady hygienicko-epidemiologického režimu. Tato práce je zaměřená na znalosti všeobecných sester o prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí. Teoretická část se zabývá obecnými znalostmi jako jsou definice infekce, dělení infekcí, původci infekcí spojený se zdravotní péčí a hygienicko-epidemiologickým režimem. Výzkumná část analyzuje výsledky dotazníkového šetření. Výstupem bakalářské práce je odborný článek k publikaci. cs
dc.description.abstract Healthcare associated infections pose a problem in the modern medicine faced by most medical facilities. Despite the quality of nursing care provided, we can still encounter healthcare associated infections in practice. Medical staff has to provide proper care to prevent transmission of infections. The basic precautionary measures include adherence to hygiene-epidemiological principles. It is very important for nurses to have knowledge about the incidence of healthcare associated infections and they also followed the principles of hygiene-epidemiology. This thesis is focused on informing nurses about the prevention of healthcare associated infections. The theoretical part deals with general knowledge such as the definition of infection, division of infections, infectious agents associated with healthcare and hygiene-epidemiological regimes. The research part analyzes the results of the questionnaire survey. The output of the bachelor thesis is an expert article for publication. en
dc.format 70
dc.format.extent Grafy, Tabulky 2 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BURDA, Patrik a Lenka ŠOLCOVÁ. 2015. Ošetřovatelská péče. Praha: Grada. ISBN 978-80247-9803-5.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2012. Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Praha: tiskárna ministerstva vnitra.
dc.relation.isbasedon Částka 109. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jspid Biblio=78240&nr=306
dc.relation.isbasedon 2F2012&rpp=15
dc.relation.isbasedon local-content.
dc.relation.isbasedon GŐPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. 2015. 100 infekcí: (epidemiologie pro praxi). Praha: Trito. ISBN 978-80-7387-846-7.
dc.relation.isbasedon JINDRÁK, Vlastimil a Dana HEDLOVÁ. 2014. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2815-8.
dc.relation.isbasedon MAYHALL, C. Glen, ed. 2012. Hospital epidemiology and infection control. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-1-60831-300-6. Dostupné také z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc id=10825708.
dc.relation.isbasedon MELICHERČÍKOVÁ, Věra. 2015. Sterilizace a dezinfekce. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-139-1.
dc.relation.isbasedon PODSTATOVÁ, Renata a Rastislav MAĎAR. 2011. Nozokomiální nákazy. Florence. ISSN 1801-464x.
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, Miroslav et al. 2015. Sepse. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-448-7.
dc.relation.isbasedon STREITOVÁ, Dana a Renata ZOUBKOVÁ. 2011. Prevence sepse v intenzivní péči. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-830-1.
dc.relation.isbasedon ŠRÁMOVÁ, Helena et al. 2013. Nozokomiální nákazy III. 3. vyd. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-286-5.
dc.relation.isbasedon TUČEK, Milan et al. 2012. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-80-246-2025-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject infekce spojené se zdravotní péčí cs
dc.subject odborný článek cs
dc.subject zásady cs
dc.subject nursing en
dc.subject infection connected with nursing care en
dc.subject professional article en
dc.subject principles en
dc.title Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí cs
dc.title Prevention of the infection connected with nursing care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-6-4
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-06-04
dc.date.committed 2018-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900642
local.identifier.stag 37431
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581512
dc.subject.verbis ošetřovatelství cs
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis nozokomiální infekce cs
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis nursing en
dc.subject.verbis nosocomial infections en
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 642
local.identifier.author D17000162
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:20 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account